Om prosjektet

Fra bygd til by er et forskningsprosjekt som ser på flytting til byer fra distriktskommuner i Nord-Norge og Nord-Trøndelag. Vi vil undersøke om flytting til en by har påvirket folks kultur og tilhørighet til distriktskommunen de flyttet fra. I tillegg vil undersøkelsen gi mer kunnskap om utflytternes helse og levekår. Hvordan er helsa til de som flyttet sammenlignet med dem som ble igjen?

I trinn 1 av studien har vi gjennom folkeregisteret undersøkt flyttemønstre fra de utvalgte distriktskommunene til byer. Hvor stor har utflyttingen vært de siste 40 år og til hvilke byer har flyttestrømmene gått fra de ulike distriktsregionene?

Trinn 2 er andre og siste del av studien som er en spørreskjemaundersøkelse, som sendes ut til alle som er født mellom 1950-1975 og bodde i en av de utvalgte distriktskommunene som 15-åring, og er i dag folkeregistret i en bykommune. I tillegg mottar barna til disse personene også spørreskjema. Trinn 2 er et samarbeid med statistisk sentralbyrå ( SSB), NIBR og Samisk høyskole i Kautokeino.

Spørreskjemaene sendes ut i mars måned 2014.

Da Senter for samisk helseforskning (SSH) har som hovedoppgave å fremskaffe ny kunnskap om helse og levekår blant den samiske befolkningen i Norge, presenterer vi bakerst i spørreskjemaet spørsmål om etnisk tilhørighet og spørsmål tilegnet personer med samisk bakgrunn.

Vårt fokus på etnisitet er forankret i en nasjonal ambisjon om å øke tilgjengeligheten til overordna helsedata på den samiske befolkningen i Norge. Til nå har dette arbeidet fokusert på samer i distrikts-Norge. Fra bygd til by har derfor et overordnet fokus på den voksende samiske befolkningen i byer i Norge. Vi er imidlertid også avhengig av å få svar fra dem som ikke oppfatter seg som samiske. Selv om ikke alle spørsmål føles relevant for deg, vil de svar du gir oss i denne spørreundersøkelsen hjelpe oss å besvare våre forskningsspørsmål.

Dine svar vil blant annet bli brukt til å se på mulige faktorer som kan forklare god og dårlig helse i denne bybefolkningen. Data vil også brukes til å sammenligne personer i by og distriktene. Forskere ved SSH vil også analysere data som går på kulturell tilhørighet til fraflyttingskommunene. Data fra undersøkelsen vil videre bli brukt til å analysere eventuelle forskjeller hva gjelder helse mellom samer, kvener og nordmenn som bor i urbane områder i dag. Det understrekes at etnisitetsdata – som annen data i denne undersøkelsen – er anonymisert. Ingen svar du gir er mulig å tilbakeføre til deg.