Aktiviteter

Prosjektets aktiviteter

1: Ekskursjoner

 • gjennomføres to ganger årlig
 • skal bidra til samarbeid med sentrale urfolksinstitusjoner om undervisning
 • skal være møtested og samarbeidsarena mellom institusjoner
 • skal aktivt involvere ansatte og studenter i utvikling av ny kunnskap om urfolk i nord

2: Faglige seminarer

 • avvikles årlig med tema knyttet til ekskursjonene
 • skal presentere nyere urfolksrelatert forskning
 • skal bidra til utvikling av publikasjoner til undervisningsformål
 • skal utvikle nettverk mellom urfolksinstitusjoner

3: Tilsetting  i professor II – stillinger

 • personer med særskilt kompetanse fra samarbeidsinstitusjoner skal tilknyttes fagmiljøet ved UiT
 • skal styrke forskningssamarbeid og utvikle felles forskningsprosjekter

4: Stipendordning

 • masterstipend skal tildeles studenter som tar en toårig grad ved UiT
 • gjestestipend for ansatte ved samarbeidsinstitusjoner skal tildeles for kortere perioder
 • skal styrke kunnskapsgrunnlaget om urfolk i Barentsregionen i utdanningstilbudet ved UiT
 • skal imøtekomme behovet for kvalifiserte medarbeidere ved sentrale urfolksinstitusjoner i nord
 • skal etablere sterke faglige nettverk som danner utgangspunkt for utvikling av ny forskning

This post is also available in: English, Russian, Samisk