Om Fysikermøtet

Fysik­er­møtet arran­geres hvert andre år av fysikk-insti­tut­tene ved de norske bred­de­u­ni­ver­sitetene i samar­beid med Norsk Fysisk Sel­skap. I 2017 arran­geres møtet i Trom­sø ved Insti­tutt for Fysikk og Teknologi, UiT Norges Ark­tiske Uni­ver­sitet. Vi ønsker alle velkom­men til et given­de og min­ner­ikt møte, med vekt på faglig spen­nen­de fore­drag, par­al­lellsesjon­er, debat­ter og sosiale ”hap­pen­ings”. For­matet på møtet passer også utmer­ket til å gi mas­ter- og PhD-stu­den­ter muligheten til å holde sine første fore­drag for en faglig for­sam­ling og bli kjent med fysik­ere og stu­den­ter fra andre norske uni­ver­siteter.

Det er et stort behov for å styrke kon­tak­ten mel­lom norske fysik­ere, og vi håper møtet kan bidra til det­te. Vi sat­ser på stor inter­esse og reko­rd­mange delt­agere!

Print Friendly