RESEARCH SEMINARS

Spring term 2013

22.02. Susann Funderud Skogvang, UiT: Samerett – en presentasjon av faget og forskergruppen for same- og urfolksrett

Samisk kultur er mye mer enn reindrift, og samerett er uendelig mye mer enn spørsmålet om retten til land og vann. All norsk rett kan i prinsippet være samerett: Ibarnevernretten reises spørsmål om samiske barnevernsbarns rett til språk og kultur, itingsretten reises spørsmål om samisk bruk kan danne grunnlag for erverv av private rettigheter, i immaterialretten reises spørsmål om en reineier kan få mønsterbeskyttelse for sitt reinmerke, og om man kan ha opphavsrett til en joik. I min presentasjon vil jeg fokusere på hva samerett er, begrunnelsen for samiske rettigheter og særlige metodeutfordringer i faget samerett. Jeg vil også kort presentere arbeidet til forskergruppen for same- og urfolksrett.

Research Seminars 2012

Research Seminars 2011