Årsmøteinkalling

Det innkalles til årsmøte i NITOs bedriftsgruppe ved Universitetet i Tromsø.
Tid: Torsdag 07.februar 2013, kl 18:00.
Sted: Peppes Pizza, Sjøgata i sentrum. Møterom i 2. etasje, samme inngang som pizzarestauranten.

Saksliste:

 1. Valg av ordstyrer og referent
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av saksliste
 4. Godkjenning av årsberetningen
 5. Godkjenning av regnskapet for 2012 og budsjettet for 2013.
 6. Resultat og informasjon fra lokale lønnsforhandlinger 2012.
 7. Behandling av saker til avdelingens årsmøte (ikke lagt ut pr dd)
 8. Bedriftsgruppens representasjon på avdelingens årsmøte
 9. Innkomne saker
 10. Valg av styre og valgkomite.

Det vil bli servert pizza etter at årsmøtet er avholdt.

Alle medlemmer ønskes hjertelig velkommen.

Sakspapirer sendes ut per mail på forhand. Ønskes det å ha sakspapirene i papirform må dere selv skrive de ut. Det vil ikke bli tatt utskrift av sakspapirer av oss.

Tromsø, 04.02.2013

Med vennlig hilsen

Johanne Størkersen
Leder, NITO UiT

Lokale lønnsforhandlinger høsten 2012

Årets lokale forhandlinger har en økonomisk ramme på 1.1% av lønnsmassen, som ved UiT utgjør kr 13.491.560, i tillegg til fjorårets ramme på 0.25 % som utgjør kr 2.942.827, slik at samlet ramme for høstens lokale forhandlinger er kr 16.434.387.
Likelønn skal prioriteres.

Virkningstidspunktet for forhandlingene er 1.9.2012, og forhandlingene skal være avsluttet innen 31.10.2012.

Oppsummert de 3 siste lokale lønnsforhandlingene;
2010: 0,9 % av lønnsmassen, og for UiT utgjorde dette kr 9 973 385
2008: 1,4% av lønnsmassen, og for UiT utgjorde dette ca. 11,3 mill kroner
2006: 1,75% av lønnsmassen, og for UiT utgjør dette ca. 11 mill kroner

Hvor sender du ditt lønnskrav?
NITO har et teknisk samarbeid med Akademikerne, men har et eget forhandlingsutvalg i de lokale forhandlingene.
Alle krav skal sendes inn på vedlagt kravskjema og sendes til NITOs forhandlingsleder: Johanne Størkersen; johanne.storkersen@uit.no
Forhandlingsutvalget bearbeider søknadene og fremmer krav til arbeidsgiver.
Uavhengig av dette skal arbeidsgiverpartene (fakultetene) fremme arbeidsgiverkrav om lønnsopprykk for dem som de mener bør få det. Administrasjonen og fakultetene diskuterer så en strategi for prioritering og behandling av krav. Dette innebærer at fakultetene må ha en selvstendig holdning til å bruke lønn som personalpolitisk virkemiddel.
Selv om søknaden kun skal sendes til ditt forhandlingsutvalg mener vi det er hensiktsmessig at du informerer din nærmeste overordnede om at du søker om lønnsopprykk. Dette kan for eksempel gjøres ved at du ber om en lønnssamtale med din leder.
Informasjon om lønnssamtaler finner du her: Lønnssamtaler

Tidsplan for lokale forhandlinger høsten 2012
Partene er enige om følgende tidsplan for forhandlingene:
Mandag. 20.08:
Forberedende møte ble holdt mellom administrasjonen og organisasjonene
Uke 35:
Informasjon til enheter og ansatte

Fredag 14.09 kl. 12.15 / Nedre lysthus:
Møte for medlemmer i regi av Tekna: “Forberedelser og gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger 2012.” .
Påmelding til arne.gjengedal@uit.no
 innen 12. september 2012.

Mandag 17.09 kl 23.59:

Frist for å sende inn krav til forhandlingsutvalget

29.- 31. okt.:
Hovedforhandlinger
19. nov.: Forhandlinger vedr. neste ledernivå

Alle som sender søknad til forhandlingsutvalget vil få et skriftlig svar når protokoll fra forhandlingene foreligger.
Vi oppfordrer alle som skal søke om å begynne arbeidet allerede nå. Før du går i gang med å utforme krav, så må du sette deg inn i lokal lønnspolitikk ved Universitetet i Tromsø. Der finner du kriterier for høgere lønn fordelt på ulike typer stillinger. Det er viktig at argumentasjon for ditt krav knyttes opp mot lønnspolitikken.
Retningslinjer og kriterier for endring av lønn finner du her:  Lokal lønnspolitikk ved UIT

For å hjelpe forhandlingsutvalget er det viktig at du gir så korte og presise opplysninger som mulig i samsvar med kriterielisten. Det er ikke nødvendig å bruke alle kriteriene, men bruk de du mener er særlig relevante for søknaden. Husk også å få med tidspunkt (årstall) for gjennomført utdanning/etterutdanning, kurs o.l.

Spørsmål i forbindelse med ditt lønnskrav:
Dersom du har spørsmål til forhandlingsleder/delegasjon angående ditt krav ber vi om at du tar kontakt via epost i god tid før søknadsfristen utløper mandag 17. september kl 23.59.
Kvittering på mottatt søknad

Alle søknader sendes elektronisk til oppgitte epostadresser, og du kan ikke anse din søknad som mottatt før du har fått en bekreftelse på mottatt søknad fra din forhandlingsleder/delegasjon. Vi anbefaler at du merker emnefeltet på e-posten med “2.3.3 krav høsten 2012”.

Her informerer personalavdelingen om lokale lønnsforhandlinger 2012 ved UiT

Med vennlig hilsen
Forhandlingsutvalget NITO

 

 

Årsmøteinkalling

Det innkalles til årsmøte i NITOs bedriftsgruppe ved Universitetet i Tromsø.

Tid: Torsdag 16.februar 2012, kl 18:00.
Sted: Peppes Pizza, Stortorget 2. Møterom i 2. etasje, samme inngang som Pizzarestauranten.

Saksliste:

 1. Valg av ordstyrer og referent
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av saksliste
 4. Godkjenning av årsberetningen
 5. Godkjenning av regnskapet for 2011 og budsjettet for 2012.
 6. Resultat og informasjon fra lokale lønnsforhandlinger 2011.
 7. Behandling av saker til avdelingens årsmøte
 8. Bedriftsgruppens representasjon på avdelingens årsmøte
 9. Innkomne saker
 10. Valg av styre og valgnemd.

Det vil bli servert pizza etter at årsmøtet er avholdt. Alle medlemmer ønskes hjertelig velkommen.

Tromsø, 09.02. 2012

Med vennlig hilsen Johanne Størkersen Leder, NITO UiT