Arv som en utfordring i medisinsk genetikk

Rapport fra Valeria Marton, stipendiat ved Senter for samisk helseforskning, Universitetet i Tromsø
Prosjekt 200501253-32

Rapport om bruk av strategimidler til filmprosjekt om arv og slektskap i den samiske kulturen, som del av min medisinske doktorgradsarbeid

Jeg vil innledningsvis takke Senter for samiske studier for bevilgningen på 20 000,- kroner til produksjon av en film som omhandler arv og slektskap i den samiske kulturen.

Mitt doktorgradsprosjekt handler om folks forståelse av arvelige sykdommer i flere samiske områder i Øst-Finnmark. Hovedspørsmålene som stilles og drøftes er hvorvidt den kunnskapen vi produserer i helsevesenet, er den kunnskapen folk i samiske områder har behov for. Hvorvidt det vi definerer som sykdom, arvelig sådan, oppfattes likt av folk med samisk bakgrunn. Hvorvidt de vitenskapelige begrepene vi anvender i konsultasjonen med pasienter er i overensstemmelse med de folkelige oppfatningene av begrepene. Belysning av ulike sider ved kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med samisk kulturell bakgrunn, er således avhandlingens hovedproblemstilling. Avhandlingen bygger på min faglige bakgrunn som spesialist i arvelige sykdommer og sosialantropolog, data fra til sammen ett års feltarbeid i Øst-Finnmark samt noe data fra syv måneders feltarbeid i Vassdalen foretatt under hovedfagsperioden i sosialantropologi.

Prosjektet baseres på en kvalitativ antropologisk forskningsmetode hvor formidling av tanker, holdninger og opplevelser står sentralt. Slike aspekter er av og til vanskelig å formidle skriftlig i sin helhet i den form som en doktorgradsavhandling tillater. Deler av disse aspektene er fruktbart å supplere visuelt i form av film. På denne måten kan tekst og film utgjøre en helhet i prosessen for å belyse det kommunikative aspektet mellom helsepersonell og samiske pasienter. Med bakgrunn i utdanning ved Visuelle kulturstudier, UiTø lager jeg en ca 45 minutters film som handler om en samisk storfamilie, der arv, slektskap og håndtering av samisk identitet står sentralt.

Strategimidlene jeg mottok fra Senter for samiske studier har jeg brukt til dekning av utgifter i forbindelse med filmproduksjonsarbeidet. Filmen og monografien planlegges ferdigstilt i slutten av desember 2005. Jeg takker for støtten.

Med vennlig hilsen

Valeria Marton

Link til oppgave på BIBSYS

About Siri Johnsen

Hovedtillitsvalgt for Akademikerne UiT, Norges arktiske universitet, januar 2006-januar 2017
This entry was posted in PhD and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *