Reindrift i Liehittäjä konsesjonssameby

Rapport fra Johnny-Leo Jernsletten, Senter for samiske studier/Uppsala universitetet
Prosjekt 200104097-28

Økonomisk støtte til prosjektet
“Cultural Perceptions of Ecology – Reindeer Herding as Part of a National (ecological) Management Policy”

Gjennom mitt feltarbeide har jeg fått tilgang til de prosesser og de vurderingene som reineierne gjør i sitt daglige arbeide med reinflokken. På vinterbeitene nede ved kysten er det en kontinuerlig vurdering av beitene tilstand og faren for nedising. Skulle nedising, eller “låsing” av beitene forekomme, må man alltid ha alternative områder for reinen. Min erfaring så langt er at reineierne alltid har en alternativ plan klar og at fleksibilitet er en nøkkelfaktor til å forstå de vurderingene som foretas. Mye av de diskusjonene som foregår mellom reineierne handler nettopp om beitetilgang og eventuelle raske værendringer. Nedising av beitene kan skje i løpet av noen få dager, og evnen til å forutse problemene samt mulige alternative beiter er viktig for å hindre tap av dyr.

Foto: Johnny-Leo Jernsletten

I reingjerdet, foto: Johnny-Leo Jernsletten

Reindriften kommer i økende grad i kontakt med samfunnet rundt seg. Feltarbeidet har fokusert på samebyene og reineiernes strategier i forhold til samfunnet rundt seg. Lokalsamfunnet, infrastruktur, nasjonal forvaltning etc legger alle føringer for hvordan reindriften kan utføres.

Rovdyrspolitikken er ulik i de nordiske landene. Dette har også en betydelig innflytelse på hvordan driften ser ut. Vinteren 2003 var det flere ulver nede ved kysten i Norrbotn noe som gav økt arbeidsbelastning og økte tap for samebyene. Myndighetenes rovdyrspolitikk i Sverige er, i følge flere samebyer, på “kollisjonskurs” med reindriftsnæringen. Det hevdes at politikken utformes over hodet på dem det gjelder, og at forvaltningen ikke har kontakt med det virkelige livet. Konflikten mellom rovdyrspolitikken og reindriften i Sverige er en viktig komponent i en fremtidig bærekraftig forvaltning av reindriften i Sverige.

Foto: Johnny-Leo Jernsletten

Foto: Johnny-Leo Jernsletten

I tillegg til den daglige deltakelse i reindriften har det blitt gjennomført mange intervjuer med reineiere, ordførende i samebyene, kommuneplanleggere og forvaltningen ved Länsstyrelsene i Sverige. Lokale aviser har også blitt gjennomgått for å danne seg et inntrykk hvordan de lokale debattene vedrørende reindriften har utviklet seg gjennom årene. Spesielt fokuseres det på reindriftens bruk av verneområder og nasjonalparker.

Midlene er blitt benyttet i henhold til søknadens budsjett, hovedsakelig til dekning av kostnader knyttet til kost og losji.

Link til oppgaven i BIBSYS

About Siri Johnsen

Hovedtillitsvalgt for Akademikerne UiT, Norges arktiske universitet, januar 2006-januar 2017
This entry was posted in PhD and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.