Om Studentparlamentet

Studentparlamentet
Foto: Utropia/Alexandra Tenebroso

Studentparlamentet (SP) er det øverste studentpolitiske organet ved Universitetet i Tromsø. Studentparlamentet består av 25 valgte studenter, som møtes en gang i måneden for å diskutere saker som angår studentene og Universitetet.

Studentparlamentet behandler og fatter vedtak i saker som angår studentenes interesser ved universitetet. Dette kan gjelde saker som omhandler fagpolitikk, studentvelferd på UiT, læringsmiljø, internasjonale studenter, utveksling eller mer fakultetsspesifikke saker.

Til å utføre vedtakene velger SP hvert år et Arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget jobber på heltid med den daglige driften av SP, og er SPs utøvende organ. Blant annet gjennom et arbeidsprogram vedtar SP hvilke saker AU skal jobbe med, og hva slags politikk Arbeidsutvalget skal utøve.

Studentparlamentet velger representanter til flere av universitetets, Studentsamskipnadens og studentorganisasjonenes styrer samt nemder og utvalg. Studentparlamentet er også en viktig høringsinstans for Universitetet og Studentsamskipnaden i saker hvor studentenes meninger veier tungt. Studentparlamentet fordeler semesteravgiften i den store og den lille semesteravgiftsfordelinga, der de største mottagerne er bla.: Studenthuset driv, TSI, Samfunnet, ISU, Utropia og DebutUKA.

Studentene ved UiT er gjennom Studentparlamentet medlem av Norsk studentorganisasjon (NSO). NSO er en nasjonal interesseorganisasjon for tilnærmet samtlige norske studenter.

Kontakt oss!
Teorifagsbygget
2.117
UiT – Norges Arktiske Universitet
9037 Tromsø
Tlf: +47 92 65 23 33 / +47 92 66 13 33
Kontortid:
Man-Fre 10:00-14:00 (reduserte åpningstider fra 1.juni-31.juli 2015)

Mail: au@sp.uit.no

Leave a Reply