Bør pasienter med hjernesvulst få forebyggende blodproppbehandling? (Norsk/English)

Av Nadezhda Latysheva
Overingeniør ved TREC

Oversatt fra engelsk av Dana Meknas 
Journalist

(English version below)

Pasienter med kreft er utsatt for å få venøs blodpropp (VT). Omtrent 20 % av alle venøse blodpropper skyldes kreft. Hjernesvulst er en av de kreftformene som er sterkest forbundet med venøs blodpropp.

En kreftdiagnose etterfulgt av en venøs blodpropp betyr ofte en dårligere prognose for pasienten. Derfor er det å identifisere hvem som kan dra fordel av forebyggende behandling for blodpropp svært viktig.

En studie som nylig ble publisert i tidsskriftet Blood prøver å finne nye måter å identifisere pasienter som har høy risiko for å utvikle blodpropp. Julia Riedl og medforfattere fra Medical University of Vienna i Østerrike foreslår at et protein som heter podoplanin kan brukes som markør for økt blodpropprisiko hos pasienter med hjernesvulst. Østerrikske forskere undersøkte hjernesvulstvev i biopsier fra 213 pasienter som deltok i Vienna Cancer and Thrombosis Study. De oppdaget at podoplanin var å finne i 70 % av kreftvevet hos pasientene. Jo mer podoplanin de fant i kreftvevet, desto lavere forventet levealder hadde pasienten.

Pasienter med podoplanin-positive hjernesvulster hadde også redusert antall blodplater og høyere nivåer av proteinet D-dimer. Det indikerer pågående koagulasjon og blodproppdannelse i små blodårer eller en generelt lavere terskel i kroppen for dannelse av blodpropp. Forfatterne foreslår at podoplanin kan brukes for å identifisere en gruppe hjernesvulstpasienter som kan få utbytte av å få antitromboseterapi – eller forebyggende behandling for blodpropp – for å unngå blodpropp som en komplikasjon av kreftsykdommen.

Når podoplanin ble studert i mus med indusert hjernesvulst, ble det oppdaget at det kunne bli blokkert av antipodoplanin-antistoffer. Musene som fikk behandling levde lenger enn sine ubehandlede kullsøsken. Dette indikerer at podoplanin kan være et noe å sikte etter i søken etter en medisin for kreftbehandling.

Studien av Julia Riedl og medforfattere gir ny innsikt i utviklingen av venøs blodpropp i hjernesvulster og kreftbehandling. Videre undersøkelser er nødvendig for å utvikle et prognostisk verktøy for å gjenkjenne pasienter som kan dra nytte av blodproppforebyggende behandling.

Referanse: Riedl J, Preusser M, Nazari PMS, Posch F, Panzer S, Marosi C, Birner P, Thaler J, Brostjan C, Lötsch D, Berger W, Hainfellner JA, Pabinger I, Ay C. Podoplanin expression in primary brain tumors induces platelet aggregation and increases risk of venous thromboembolism. Blood (2017).

 

Should patients with brain tumors go for thromboprophylaxis?

Patients with cancer are at risk of venous thrombosis (VT). Up to 20% of the VTs are caused by cancer. Brain cancer is one of the cancer types that has the strongest association with venous thrombosis. A cancer diagnosis followed by VT often means a worse prognosis for the patient. Therefore, identifying who would benefit from blood clot prophylaxis is of very high clinical importance.

A study recently published in the journal “Blood” is aiming to find new ways to identify patients at high risk of developing blood clots. Julia Riedl and coauthors from the Medical University of Vienna in Austria suggest that protein called podoplanin can be used as a marker for increased risk of VT in patients with brain cancer. Austrian researchers investigated brain tumor tissues from biopsies of 213 patients included in the Vienna Cancer and Thrombosis Study. They discovered that podoplanin was detectable in tumor tissue in 70% of patients. The more podoplanin was present in the tumor tissue, the lower life expectancy the patient had.

Patients with podoplanin positive tumors also had lower blood platelet counts and higher levels of the protein D-dimer. These parameters may indicate ongoing clotting of small blood vessels or generally lower threshold of the body for blood clotting. The authors suggest that podoplanin can be used to identify a group of brain cancer patients who could benefit from antithrombotic therapy to avoid VT as a complication of the cancer disease.

When studied in mice with induced brain cancer, podoplanin could be blocked by an anti-podoplanin antibody. Treated animals lived longer than their untreated littermates. This finding indicates that podoplanin might be a target in the search of a drug for cancer therapy.

The study by Julia Riedl and coauthors provides new insights into the development of VT in brain tumors and cancer treatment. Further investigations are needed to develop a prognostic tool to recognize patients who would benefit from thromboprophylaxis.

Reference: Riedl J, Preusser M, Nazari PMS, Posch F, Panzer S, Marosi C, Birner P, Thaler J, Brostjan C, Lötsch D, Berger W, Hainfellner JA, Pabinger I, Ay C. Podoplanin expression in primary brain tumors induces platelet aggregation and increases risk of venous thromboembolism. Blood (2017).

2 people like this post.