Fordelingsnøkkel

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte i TSI 26.04.2012 og justert på årsmøtet 2015.

Forutsetninger:

1. Hver enkelt gruppe leverer en komplett liste over sine medlemmer, med navn og fødselsdato ved innlevering av årsregnskap. Gruppelederne er ansvarlige for at INGEN deltar i deres aktivitet uten å ha betalt det de må betale til TSI og Kraft.

2. Regnskap for fjoråret og budsjett for kommende år skal være levert før noen søknader innfris.

Hovedstyret dekker 50 % av følgende utgiftsposter:

1. Reisekostnader/ Biltransport
Undergruppene budsjetterer med hvor mye det koster pr person til de forskjellige reisemålene, ut fra billigste alternative reisemåte. I reisebudsjettet skal det stå hvor og hvordan gruppa planlegger å reise, hvor mange de har budsjettert med og hvilke utgifter de har knyttet til den planlagte reisen, så langt det er mulig. Dette er for at hovedstyret skal kunne vurdere om de forskjellige gruppene har en realistisk mål på utgiftene sine. De gruppene som har medlemmer som bruker bil som reisemåte, kan budsjettere dette under reiser. Vi følger statens satser for kjøregodtgjørelse ekskl. passasjertillegg.

2. Støtte til vedlikehold/supplering av utstyr.
De enkelte gruppene skal dokumentere sine utgifter for å holde det utstyrnivået de har, og vil motta en fast årlig støtte basert på dette. Dette vil dreie seg om tap av baller, erstatte ødelagte vester eller annet ”forbruksmateriale”, vedlikehold av utstyr til dykking eller friluftsliv. Det dreier som om forventet tap/skade som følge av vanlig bruk. Beløpets størrelse vurderes i den enkelte sak.

3. Dommerutgifter.
Dette gjelder også utgifter til dommere i forbindelse med stevner og konkurranse deltakelse.

4. Kontingent seriespill/krets/stevner.
Individuelle årlige kontingenter, samt overgangsgebyrer til forbund/krets dekkes ikke.

5. Forsikringer.
Gjelder forsikringer som omfatter hele/store deler av gruppa, ikke individuelle forsikringer/spillerlisenser

6. Andre reiser.
Støtte til nasjonale mesterskap (SM, NM og lignende) dekkes normalt med inntil kr 500,- pr person som deltar (inkludert 1 lagleder).

I tillegg tildeles midler ut fra følgende prinsipper:

1. Støtte til investeringer.

Investeringer over 15 000,- kr anses som langsiktige investeringer og det vil være mulig for den enkelte undergruppe å motta årlig forskuddsvis støtte fra hovedstyret. Forutsetningene er en veldokumentert søknad med beskrivelse av investeringens formål, antatt tidsperspektiv samt vedlagt budsjett. Beløpets størrelse avhenger av formål, skjønn og organisasjonens økonomiske rammeverk.

Hovedstyret forvalter pengene inntil selve kjøpet blir realisert. Ved endringer av for eksempel formål og tidsperspektiv må søknad sendes inn til godkjenning av hovedstyret. Investeringer på over 15 000 kr per år må godkjennes av TSIs årsmøte jmf TSIs vedtekter § 1.

2. Støtte til sosiale utgifter.

Undergrupper kan søke om inntil kr 300,- pr medlem pr år. Maksimalt kr 6500,-.

3. Støtte til styremøteutgifter.

Undergrupper kan søke om inntil kr 500,- pr styremedlem pr år. Maksimalt kr 2500,- (Basert på et gjennomsnittlig styre på 5 verv).

4. Søknad om støtte til leie av treningsfasiliteter leveres sammen med søknad om ordinære midler. Kontrakter skal forelegges HS.

Begrensninger:

1. Ingen gruppe kan normalt motta mer enn 2000,- kr pr. studentmedlem pr. år i støtte til ordinær drift.

2. Ekstraordinære midler utdeles ved skjønn i forhold til aktivitet, undergruppens medlemstall og budsjett til aktivitet. Ettersyn og godkjenning av regnskap 14 dager etter aktiviteten. Det oppfordres spesielt til å søke om ekstraordinære midler til kurs da dette ikke dekkes av ordinære midler.