How to TSI

Hovedstyret

Idrettslaget er ledet av et Hovedstyre (HS) som består av leder, kasserer, nestleder og fire styremedlemmer. Arbeidsutvalget består av leder, kasserer og nestleder. I tillegg er styret organisert i aktivitetsgruppa som består av nestleder og to styremedlemmer, samt sponsorgruppa som består av kasserer og to styremedlemmer. I tillegg deltar daglig leder på Kraft på styremøter og har tale og forslagsrett. Sivilarbeider fungerer som sekretær på møtene.

Krav til medlemmer

Alle medlemmer i en undergruppe må registrere seg på Kraft som TSI medlem, uavhengig om en allerede har medlemsskap på Kraft og om undergruppen trener på Kraft eller ikke.  Det er disse medlemstallene som brukes når Hovedstyret søker om tildeling, og når HS behandler søknader fra undergruppene.

Medlemsavgiften for TSI er i dag 100,- pr semester for studenter, og 200,- for ikke-studenter. Avgiften er inkludert i Kraftmedlemskapet, for undergrupper som ikke trener på Kraft betales kun dette medlemsskapet. Lister over medlemmer som har betalt avgiften kan skaffes på Kraft, på mail eller som utskrift. I januar skal lister med navn og fødselsnummer på alle medlemmer innleveres til Hovedstyret for idrettsregistreringen.

VI har ikke noe krav til andel medlemmer i de enkelte undergruppene. Men Norges Studentidrettsforbund krever at 75% av medlemmene er studenter. Totalt sett er TSI godt over denne grensa, og vil derfor ikke pålegge undergruppene noe krav til dette slik det er I dag.

Hvordan skaffe penger?

Ordinære midler

Ca 70 % av vårt budsjett deles ut til  våre undergrupper ordinære midler. Utbetalingene skjer i to omganger; i februar og september. Utbetalingen gjøres på grunnlag av undergruppenes budsjett, regnskap og søknad. Informasjon om hvordan pengene fordeles finnes i fordelingsnøkkelen. Fristen for å søke om ordinære midler er 1. februar. Dette er også datoen da budsjett, regnskap og årsmelding skal være innlevert.

Ekstraordinære midler

I tillegg til ordinære midler deles det ut ca 80 000 kr til uforutsette utgifter for undergruppene. Vi etterstreber at undergruppene tar med så mange som mulig av sine utgifter i den ordinære søknaden. Søknader behandles fortløpende gjennom hele året. Hvordan en ekstraordinær søknad skrives finnes på egen side. Følges denne letter arbeidet til Hovedstyret, og øker sjansene for tildelinger.

Alternative inntektskilder

Hovedstyret forutsetter at 50% av gruppens utgifter skal dekkes via alternative kilder (se fordelingsnøkkelen). Vi anbefaler medlemskapsavgifter og egenandeler på turer, dugnader og andre jobber. Det er også mulig å tjene penger på å arrangere turneringer, tilby tjenester (for eksempel show eller kurs). Det finnes også en del andre potter det er mulig å søke penger på, for eksempel bruker de enkelte idretters særforbund å utlyse spillemidler til innkjøp av utstyr i november. Eventuelle overskudd i studentstyret blir også fordelt, og TSI’s undergrupper har gode muligheter for å hente ut penger her. Studentidrettsforbundet www.studentidrett.no er dessuten raus med ”lokale utviklingsmidler”. Disse pengene må brukes på kursing og rekrutteringsarbeid. For eksempel vil et kurs som hever kompetansen i gruppa kunne støttes. NSI arrangerer også en del kurs og aktiviteter. Vi vil spesielt anbefale klubbutviklingskurset.

Markedsføring

Hovedstyret kan og skal hjelpe til med markedsføring av undergrupper. Vi har 10 tavler rundt på universitetsområdet med kort informasjon om alle gruppene. Disse skal inneholde kort og tidløs informasjon. Undergruppene leverer forslag til tekst og bilde slik at HS kan utforme og printer denne. Hvis ønskelig er det mulighet for å lage en egen plakat, men denne skal godkjennes av HS før den henges opp. For promotering utenom disse tavlene f.eks til treningstider og arranementer kan plaktar i A3 og A4 format printes på TSI-kontoret.

TSI’s midler

TSI mottar støtte fra semesteravgiftsmidlene som fordeles av Studentparlamentet. I tillegg har TSI medlemsinntekter fra salg av medlemskap på Kraft, vi søker og mottar også penger fra Universitetet og Tromsø idrettsråd. TSI har førsterett på treningstider på Kraft. Universitetet betaler dessuten for leie av lokaler for de av våre undergrupper som ikke kan være på Kraft.

Vi minner tilslutt om viktige datoer:

15. januar Komplette medlemslister med fødselsdato

1.februar Budsjett, regnskap, årsmelding og søknad om ordinære midler

5. februar Søknad om å bli «Årets undergruppe»

Semesterstart Rekrutteringsarbeid og debutuke

1.september Halvårsregnskap skal være innlevert.

Oppdatert: oktober 2009