Ekstraordinære søknader

Søknader sendes som vedlegg via epost. Den bør skrives kort og gjøres oversiktlig. Normalt skal søknaden inn på én side. Jo mer fullstendig og oversiktlig søknaden er, jo lettere er det for HS å vurdere den.

Søknaden skal innholde:

1. Søknaden med begrunnelse: Ekstraordinære midler utdeles ved skjønn i forhold til aktivitet, undergruppens medlemstall og budsjett til aktivitet. Fordelingsnøkkelen legges også til grunn når vi vurderer søknadene. Punkter som skal være med:

  • Hvem søker om penger?
  • Hvor mye?
  • Til hva?
  • Hvorfor?

2. Budsjett: Gjelder søknaden utstyr som skal kjøpes må det være med et prisoverslag. Gjelder søknaden en aktivitet eller reise må det være et budsjett som dekker utgifter og evt. inntekter ved aktiviteten. Støtte til SM/SL forutsetter at det også er søkt om penger fra Norges Studentidrettsforbund. Hvis det søkes om støtte til en aktivitet eller utlegg som har funnet sted må det lages et regnskap og kvitteringer må legges ved. Ekspempel på budsjett:

Utgift Pris Antall Sum kostnad
Utstyr (1 eks/spiller) 195 7 1365
Deltakeravgift 650 7 4550
Reise, fly (kr 1400/spiller x 30 %)* 420 7 2940
Totalt: 8855

* Vi har også søkt NSI om å få dekket deler av reiseutgiftene, derfor søker vi hovedstyret for XXkr.

TSI undergruppe søker med dette TSI HS om kr 4500 i ekstraordinære midler. Resterende dekkes av egenandeler (500 kr), dugnad og klubbens oppsparte penger.

Mal ekstraord. midler