Faste innleveringer

Alle undergrupper av TSI har faste innleveringer som må leveres i tide. Den ordinære tildelingen beregnes ut fra det som leveres ved innlevering av Årsregnskapet, medlemstallene som er registrert på Kraft samt Fordelingsnøkkelen. Undergruppene får den ordinære tildelingen utbetalt i to omganger – første gang når innleveringen ved Årsregnskapet er levert og søknaden behandlet av Hovedstyret, andre gang når Halvårsregnskapet er levert og godkjent.

Innlevering av Halvårsregnskapet

Halvårsregnskapet skal leveres til hovedstyret senest 1. september hvert år. Rapportene ”Regnskap detaljert” og ”Balanse detaljert” skal da lastes ned som pdf-fil i Mamut og sendes til oss på mail. Emnet skal være ”Halvårsregnskap”.

Leveres halvårsregnskapet for sent vil det medføre et trekk på 10% av ordinær tildeling.

Det forutsettes ved innleveringen at alle bilag i perioden 1-6 er registrert, ført til hovedbok, kontoene er avtemt og at periode 1-6 er avsluttet.

Innlevering av Årsregnskapet

Årsregnskapet skal leveres til hovedstyret 1. februar hvert år. Oversikt over hva som skal leveres:

 • Årsmelding skrevet av undergruppas leder
 • Regnskapet (Rapportene ”Regnskap detaljert” og ”Balanse detaljert”)
 • Noter til regnskapet
 • Budsjett for neste år (eks. rapporten ”Regnskap detaljert” for neste år, dersom budsjetter er lagt inn i Mamut.) Dere bør også kort kommentere hver post i budsjettet. Dette gjør det enklere for hovedstyret å fordele midler.
 • Søknad om ordinære midler
 • Evt. oversikt over utstyr

Dokumentene skal sendes til oss på mail i en samlet pdf-fil i rekkefølgen som er vist over. Emnet i mailen setter du til ”Årsregnskap Undergruppenevn”.

Leveres årsregnskapet for sent vil det medføre et trekk på 10% av ordinær tildeling.

Årsmeldingen skal inneholde en oversikt over styret det foregående året, samt en aktivitetsrapport over alle aktiviteter.

Regnskapet skal settes opp med sammenligningstall for fjoråret (gjelder både resultatregnskapet og balansen). Dette gjøres i rapportene som nevnt over.

Følgende noter skal følge årsregnskapet (minimum krav jf. Regnskaps –og revisjonsbestemmelser § 3-4):

 • Opplysning om anvendte regnskapsbestemmelser
 • Opplysninger for å bedømme den regnskapspliktige stilling og resultat som ikke fremkommer av årsregnskapet for øvrig (for eksempel hendelser etter årets utløp, men før årsmøtet)
 • Forklare om og hvordan samlingstallene er endret
 • Korrigeringer og omklassifisering i forhold til tidligere årsregnskap
 • Spesifikasjon av inntektene som ikke er spesifisert i resultatregnskapet (minimum oppdeling: tilskudd, sponsorinntekter, kontingenter, andre inntekter)
 • Lønnsforhold og ytelser til ledende ansatt og ytelser til styret oppgis
 • Antall medlemmer ved årsslutt skal oppgis

Det er viktig at budsjettet dere har utarbeidet legges til grunn ved utarbeidelsen av den ordinære søknaden, dere skal her se budsjettet opp mot Fordelingsnøkkelen. Spesifiser hvor mye dere budsjetterer med og hvor mye dere søker Hovedstyret om jf. Fordelingsnøkkelen hver for seg. For eksempler se lengre ned.

Det forutsettes ved innleveringen at alle bilag i perioden 7-12 er registrert, ført til hovedbok, kontoene er avtemt og at periode 7-12 er avsluttet. Overskuddet/underskuddet skal også være disponert og årsavslutning foretatt.

Eksempel innlevering 1
Eksempel innlevering 2

Innlevering av medlemslister

Det er viktig at alle medlemmer i undergruppene registrerer seg i sin/sine undergrupper på Kraft og betaler TSI-avgiften. Medlemmer som har Kraft-abbonement slipper å betale TSI-avgiften da den inngår i abonnementsprisen, men må likevel registrere seg i sin/sine undergrupper på Kraft.

Medlemslistene skal være ajour  hele året, dette er viktig da TSI får medlemsinntekt utbetalt fra Kraft basert på de som er registrert i undergruppene. Dette er penger som brukes i fordelingen av ordinære midler. Medlemstallene brukes også til å vurdere hvor mye undergruppen skal få i ordinær tildeling. Medlemslistene kan hentes ut på Kraft, og dere kan sende oss en mail med etterspørsel av medlemslisten slik at dere kan kontrollere den opp mot deres medlemmer. I tillegg til dette skal dere sende oss en komplett medlemsliste med fødselsdato 15. januar hvert år. Denne informasjonen brukes i idrettsregistreringen som vi tar oss av.

Innlevering ved endring i styret

Vi ønsker å vite hvem som sitter i styret til undergruppene. Etter undergruppas årsmøte skal det sendes inn informasjon til oss hvem som er valgt inn for det kommende året sammen med kontaktisnformasjon. Dersom dere har noen som fratrer sitt styreverv i løpet av året  skal dere sende oss  endringene samt kontaktinformasjon til det nye styremedlemmet.