Styringsgruppa

 

Styringsgruppas sammensetning

Instituttleder ved institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP), leder
Studieleder ved barnehagelærerutdanningen (BLU)
Praksiskonsulent ved barnehagelærerutdanningen (BLU)
Representant fra fagmiljøet/FoU-feltet
Studentrepresentant barnehagelærerutdanningen (BLU)
Vara for studentrepresentant
Avdelingsdirektør, Avdeling for oppvekst og utdanning, Tromsø kommune
Seksjonsleder for barnehage, Tromsø kommune
Representanter for universitetsbarnehagene (når disse er på plass)

Prosjektkoordinator er sekretær for styringsgruppa

 

Styringsgruppas mandat

Styringsgruppa har det overordnede ansvaret for prosjektet. Styringsgruppa skal være et dialogforum for prosjektets samarbeidspartnere, hvor prinsipielle og overordnede avgjørelser tas. Det skal avvikles møter minst én gang hvert semester. Styringsgruppa har anledning til å invitere andre relevante deltakere til møtene. Prosjektkoordinator har sekretærfunksjon og er ansvarlig for å kalle inn til møter og forberede saker i samarbeid med styringsgruppas leder. Styringsgruppa velges for en periode på 2 år.

 

Styringsgruppas ansvar og oppgaver:

  • Overordnet strategisk ansvar for prosjektet
  • Styringsgruppa skal sikre at det jobbes mot fastsatte mål, samt at oppgaver og progresjon blir ivaretatt
  • Styringsgruppa har ansvar for å sikre en klar arbeidsfordeling mellom partene – Tromsø kommune og UiT Norges arktiske universitet, samt reforhandle aktuelle avtaler
  • Styringsgruppa har hovedansvaret for evaluering av prosjektet underveis i prosessen.
  • Styringsgruppa skal godkjenne avtale med universitetsbarnehagene, samt avgjøre antall universitetsbarnehager, lengde på avtaleperioden, utvalgskriterier og utvalgsprosess.
  • Styringsgruppa har ansvar for å iverksette tiltak for å skaffe og fordele økonomiske midler i prosjektet.
  • Påse at universitetsbarnehagene blir brukt som arena for forsknings- og utviklingsarbeid.