Arrangementer 2023


Onsdag 1. mars 2023, kl. 19:00

Norges arktiske universitetsmuseumRotunden. Lars Thøringsvei 10

Professor Boris Kruglikov

Institutt for matematikk og statistikk
UiT Norges arktiske universitet

Applications of Mathematics in Physics and Cosmology

This is a popularized science lecture of general interest.
The presentation will be held in English, discussion in Norwegian or English.

Bilde av Kruglikov, Boris

Professor Boris Krglikov. Photo: UiT

Abstract:

Mathematics is known as the language of science. Nobel prize winner in physics Eugene Wigner addressed «unreasonable effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences» and observed that mathematical structures help formulating physical theories and advancing in empirical predictions of experiments. In my lecture I will discuss applications of mathematics in physics and cosmology from General Relativity and Quantum Mechanics to modern physical theories. Among other things I will talk of the Nobel prize to Roger Penrose in 2020 and his Conformal Cyclic Cosmology scenario, a theoretical extension of the Big Bang model.

I will also discuss how this is related to conformal, projective and other abstract geometries that our group studies within GRIEG project SCREAM (Norway’s grant) in collaboration with the Center for Theoretical Physics in Warsaw (http://old.cft.edu.pl/grieg/index.html). I will briefly mention another project, where our group investigates complexity of mathematical structures, namely the UiT Aurora center MASCOT (https://uit.no/research/mascot).

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte

V e l k o m m e n!

Synnøve des Bouvrie,
Preses


Tirsdag 28. mars 2023, kl. 17:30 

Årsmøte Academia Borealis

Norges arktiske universitetsmuseumRotunden. Lars Thøringsvei 10

Sakspapirer utsendt via epost

Dagsorden

  1. Åpning av årsmøtet 
  2. Godkjenning av dagsorden (vedlegg)
  3. Godkjenning Årsberetning 2022 (vedlegg sak 3) 
  4. Godkjenning Årsregnskap 2022 (vedlegg sak 4) 
  5. Rapport fra Kometen Nord-Norges forskningsfond 
  6. Innvalg nye styremedlemmer (vedlegg sak 6)
  7. Innvalg av nye Academia Borealis-medlemmer (vedlegg sak 7)
  8. Muntlige orienteringer: Støtteerklæring Ukraina (vedlegg 8a) Innspill til Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (vedlegg 8b levert 1.1.2023).  Science Advice-virksomheten. Søknad til Kunnskapsdepartementet.
  9. Eventuelt


ACADEMIA BOREALIS,
Nord-Norges Vitenskapsakademi

Tirsdag 28. mars 2023, kl. 19:00

Norges arktiske universitetsmuseumRotunden. Lars Thøringsvei 10

Professor em. Jon Hellesnes

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, UiT Norges arktiske universitet

TOLERANSE VERSUS EINSRETTING

Eit stadig like aktuelt tema i politisk filosofi

Professor em. Jon Hellesnes. Photo: Kim E. Andreassen, UiB

Bak prinsippet om toleranse ligg det ein sterk intellektuell innsats basert på tunge erfaringar. Blant dei som har påverka utviklinga på dette feltet, er liberale politiske filosofar så som Benedict de Spinoza, John Locke, Kant, Constant, Tocqueville og John Stuart Mill, for å nemne nokre av dei viktigaste. Bakgrunnen for innsatsen deira var blant anna dei europeiske religionskrigane på 1500- og 1600-talet. Det å avfeie teoriane om toleranse som liberalt prat eller som filosofisk flisespikkeri er å demonstrere ei naiv tru på at moderne samfunn har løyst problemet som menneska har streva med ned gjennom tida. Problemet om fredeleg sameksistens mellom menneske med ulike livssyn og med ulike politiske grunnoppfatningar.

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte

V e l k o m m e n!

Synnøve des Bouvrie,
Preses


ACADEMIA BOREALIS,
Nord-Norges Vitenskapsakademi

Invitasjon til Harangforelesning

onsdag 18. oktober 2023, kl. 19:00

Norges arktiske universitetsmuseum, Rotunden. Lars Thøringsvei 10

Professor Torbjørn Eltoft

Hva kan satellitter fortelle om sjøisen i Arktis?

Havisen både påvirker og påvirkes av global oppvarming. Den reagerer på endringer i atmosfæren og havet og er en viktig klimaindikator. Det er derfor viktig å følge med på hva som skjer med havisen, både i Arktis og Antarktis, i et stadig varmere klima. Til dette kan en bruke observasjoner fra jordobservasjonssatellitter som går i polare baner rundt jorden. Forskere i CIRFA, et senter for forskningsdrevet innovasjon ledet av UiT Norges Arktiske Universitet, har gjennom de siste åtte årene forsket på hvordan vi kan kartlegge sjøisen i Arktis ved hjelp av satellittdata, både med tanke på å kartlegge endringer, og for å bidra til sikrere skipstrafikk og industrielle aktiviteter i isbelagte farvann. Foredraget vil presentere denne forskningen, og gi eksempler på resultater fra arbeidet i CIRFA

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte

V e l k o m m e n!

Synnøve des Bouvrie,
Preses


ACADEMIA BOREALIS
Nord-Norges Vitenskapsakademi

Invitasjon til medlemsmøte
onsdag 8. november 2023, kl. 1900

Norges arktiske universitetsmuseum, Rotunden. Lars Thøringsvei 10

Prof. Kjell Arne Røvik

Institutt for samfunnsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet

«Fortellingen om medisinerutdanningen i Tromsø: Mulighetsvinduer, strateger, snubletråder – og ei utfordrende framtid»

Stortingets beslutning sist på 1960-tallet om å etablere medisinerutdanning i Tromsø er en av de aller viktigste og mest konsekvensrike beslutninger om Nord-Norge noensinne. Men var legeutdanning i Tromsø en historisk nødvendig beslutning om modernisering, rettferdighet og velferd for landsdelen som bare tvang seg gjennom og som ville kommet uansett? Slett ikke, sier professor Kjell Arne Røvik – som i sitt foredrag vil vise at beslutningsprosessene også var preget av lykketreff og «nære på» -situasjoner der usynlige hender grep inn og reddet ballen på målstreken for Tromsø.

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte

V e l k o m m e n!

Synnøve des Bouvrie,
Preses


ACADEMIA BOREALIS,
Nord-Norges Vitenskapsakademi

Tirsdag 5. desember 2023, kl. 1900

Norges arktiske universitetsmuseum, Museumssalen. Lars Thørings veg 10

Professor Gunnar Hartvigsen

Institutt for informatikk, UiT Norges arktiske universitet

Helgelandssykehuset HF

og

Førsteamanuensis Karl Øyvind Mikalsen

Senter for pasientnær kunstig intelligens, Universitetssykehuset Nord-Norge

Institutt for klinisk medisin og Maskinlæringsgruppa, UiT Norges arktiske universitet

Finnes det noen grense for kunstig intelligens innen helse? Resultater, visjoner og brutte “løfter”

Hva er status for utviklingen av kunstig intelligens (KI) innen helse? Dette er hva vi i løpet av 60 minutter skal forsøke å belyse. Vi starter med en presentasjon av utfordringene med bruk av KI innen helse. Videre presenteres noen eksempler på KI anvendelser, bl.a. IBMs satsing innen kreftdiagnostikk, Babylon Healths forsøk på å revolusjonere førstelinjetjenesten i Storbritannia og bruk av KI innen diabetesbehandling. I del to presenteres aktiviteten ved UNNs Senter for pasientnær kunstig intelligens (SPKI). Det vil legges fram eksempler på anvendelse av KI innen bildediagnostikk og andre deler av helsetjenesten. SPKI er et regionalt kompetansemiljø for implementering av KI for bruk i helsetjenesten som er opprettet i samarbeid mellom UNN HF, UiT Norges arktiske universitet og Helse Nord RHF. Senteret driver utprøving, innovasjon og implementering av kliniske beslutnings­støtteverktøy til nytte for pasienter og klinikere.

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte

V e l k o m m e n!

Synnøve des Bouvrie,

Preses