Arrangementer 2012

Torsdag 15. november

Tromsø Bibliotek

Prof. John Rønning

Professor klinisk barne- og ungdomspsykologi 

 Institutt for Klinisk medisin Universitetet i Tromsø

‘ Mobbing i skolen’

Foredraget vil ta for seg fenomenet mobbing i et historisk og evolusjons-biologisk perspektiv, og drøfte uklarheter m.h.t. definisjon. Deretter vil konsekvenser av det å mobbe og bli mobbet bli gjennomgått ut i fra den empiriske viten en per i dag har om fenomenene. Avslutningsvis vil prosjektet “Trivsel i Tromsø” bli presentert. Dette prosjektet søker å besvare mange av de spørsmål som tidligere empiri har stilt.


Tirsdag 16. oktober:  Harang-forelesning

Tromsø Bibliotek,

Dr. Jean Lilensten

Editor in Chief of Space Weather and Space Climate,
Researcher at
Institut de Planétologie et d’Astrophysique de Grenoble, (IPAG)

 

‘On the shoulder of a Giant: from the Terrella to the Planeterrella’

At the start of the 20th century, Kristian Birkeland demonstrated the mechanism of the auroras with this marvelous Terrellaexperiment. One century later, this experiment has been reworked to create the Planeterrella. This name includes the word “terrella” in recognition to Birkeland, and “planet” because it allows to exhibit many planetary features that were not accessible with the former Terrella.

During this lecture, I will show outstanding pictures of the planetary space environments and compare with their equivalents in the Planeterrella.

Several copies exist in different countries, which allowed about 50,000 people to picture auroras in Europe. More copies are under way. The spreading of this experiment is based on the scientific network. Its success is partly due to the fact that it is not patented but freely shared with public institutions. I will then discuss the pros and cons of its economic model: small versus big, automated versus operated, patent versus gentleman agreement, centralized diffusion versus networking, owned experiment versus shared knowledge.


Tirsdag 2. oktober 2012: Qvigstad-forelesning
Tromsø Bibliotek,

PhD Per Pippin Aspaas

førstebibliotekar ved  Universitetsbiblioteket i Tromsø

The use of Latin and the European Republic of Letters:
change and continuity in the 17th and 18th centuries’

På 1600- og 1700-tallet eksisterte det en “Res publica litteraria”, et fellesskap av lærde som utvekslet vitenskapelige ideer og oppdagelser på tvers av landegrensene. Disse brukte gjerne latin for å kommunisere seg i mellom. Foredraget tar for seg hvordan latinen etter hvert ble utfordret og til sist utkonkurrert av andre språk – italiensk, fransk, tysk og engelsk – som internasjonale språk innen naturvitenskap så vel som kulturvitenskap.


Torsdag 24. mai 2012
Tromsø Bibliotek

Prof. Piers Vitebsky

Scott Polar Research Institute, Cambridge
Professor II, UiT

‘Reindeer herders and the spirits of nomadism in Siberia’

For both Russian poets and Soviet administrators, the Tungus peoples (whose languages gave us the word “shaman”) were considered “wild” because they were nomadic. This lecture explores the continuing form of nomadism in northeast Siberia today and shows how reindeer herders continue to engage with the spirits of each place as they migrate around a succession of camp sites.


29. mars 2012,
Tromsø Bibliotek

Førsteamanuensis Anne Elise Eggen
Institutt for Samfunnsmedisin, UiT:

Tromsøundersøkelsen
Tromsøundersøkelsen startet i 1974 på bakgrunn av den høye dødeligheten av hjerte- og karsykdommer i Norge. Den har nå blitt gjennomført seks ganger og over 40 000 Tromsøværinger er undersøkt. Undersøkelsen gir basis for flere forskningsgrupper, og i dag er det drøyt 60 doktorgrader avlagt med utgangspunkt i Tromsøundersøkelsen. Tromsøundersøkelsen vil bli presentert med noen resultater fra siste undersøkelse.

Stipendiat Laila Arnesdatter Hopstock
Institutt for Samfunnsmedisin, UiT:

‘Årstider, vær og hjerteinfarkt’
Studier fra verden rundt viser at hjerteinfarktstatistikken kan påvirkes av årstidene og været. Med data fra Tromsøundersøkelsen har vi undersøkt hvordan årstider og ulike typer vær gir utslag i antall nye tilfeller av hjerteinfarkt blant Tromsøværinger, en oppfølgingsstudie fra 1974 til 2004.


23. februar: Årsmøte  2012, kl. 1415
Teorifagbyggets Hus 1, 5.etg. møterom 512,

Dagsorden  
1. åpning av årsmøtet
2. godkjenning av dagsorden
3. konstituering av nytt styre
4. orientering om Fondsmidlene ved Fondkomitéens leder Prof. Trude Haugli
5. innvalg av nye medlemmer
6. eventuelt

Årsmøteforedrag 23. februar 2012, kl. 1900

Prof. PhD. Gudmund Hernes
Fafo, Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning

 ‘Har utdannelsens klassiske grunnlag – matematikk og latin
– noen relevans for dagens (høyere) opplæring?’

Respondent:
Prof.dr.med. Rolf Seljelid


 REFERAT FRA ÅRSMØTET 23. februar 2012

Dagsorden ble godkjent og møtet avviklet med følgende vedtak.
Årsberetning og Regnskp for 2011 ble godkjent.

Som nytt styremedlem, i stedet for avtroppede f.aman. Tove I. Dahl ble valgt inn prof. Jens Ivar Nergård.

Styret består nå av

prof. Synnøve des Bouvrie, preses,
prof. Erik Egeberg, visepreses,
prof. Åshild Fredriksen, generalsekretær,
f.aman. Steinar Thorvaldsen, styremedlem fra naturvitenskap
prof. Jens Ivar Nergård, styremedlem fra humaniora/samfunnsvitenskap.

Prof. Gunnar Hartvigsen ga en kort orientering om Fondet Kometen, Nord-Norges forskningsfond. I år vil det bli en utslysning på tilsammen kr 48.000, med søknadsfrist 15. mars. Stipendene vil fortrinsvis gå til masterstudenter.

Møtet vedtok å godkjenne innvalg av de 24. foreslåtte medlemmene. De tre manglende begrunnelsene forelå i møtet.

Vennlig hilsen,
Synnøve des Bouvrie                 Åshild Fredriksen
preses                                      generalsekretær