Arrangementer 2016

ABLogo

ACADEMIA BOREALIS, Nord-Norges Vitenskapsakademi

 

 

 

 

 

Medlemsmøte:   onsdag 9.november 2016, kl. 1900
Tromsø Museum, Universitetsmuseet, Rotunden.

PhD Marianne Skandfer

Førsteamanuensis ved Tromsø Museum Universitetsmuseet
Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet

Verdsetting av dyr i jakt-fangstsamfunn. Om relasjoner mellom mennesker og dyr i steinalderen

Med utgangspunkt i arkeologisk materiale fra Nordkalotten presenterer foredraget nye tolkninger av hvordan dyr har blitt verdsatt som mer enn mat i forhistoriske jeger-fangstsamfunn. Sett i lys av etnografiske eksempler viser dyremotiv i bergkunsten og på bruksgjenstander til menneskers verdsetting av dyrs egenart, og til nære relasjoner mellom byttedyr og jegere i steinalderen.


Harang-forelesning:  Onsdag 28. september 2016, kl. 1900

Tromsø Museum, Rotunden

Overingeniør Dr.Philos. Terje Brundtland
Nordnorsk Vitensenter, Tromsø

Laboratorie-nordlys i to hundre år: Idéene bak Kristian Birkelands terrella-eksperimenter 

Professor Kristian Birkeland levde et aktivt liv der han drev med laboratoriefysikk, arrangerte ekspedisjoner til Arktis og skrev artikler og bøker. Han etablerte et nordlysobservatorium på fjellet Haldde i Alta, grunnla Norsk Hydro og tok ut 60 patenter.

Han er godt kjent for sine spektakulære terrella-eksperimenter i perioden 1901-13, der han skapte kunstig nordlys rundt en magnetisert metallkule i vakuum. Både Birkeland selv og det største terrella-eksperimentet er avbildet på 200-kroneseddelen.

Disse eksperimentene er blitt beskrevet som unike og banebrytende, men en mer omfattende studie av relevante tekster og museumsgjenstander viser at laboratorie-nordlys ikke var noe nytt på Birkelands tid. Som alle andre baserte Birkeland sine teorier og eksperimenter på eksisterende kunnskap og utstyr.

Jeg skal i dette foredraget ta for meg utviklingen av forsøkene med å skape kunstig nordlys fra ca. år 1700 og fram til Birkeland. Gjennom hele denne perioden ble det gjort forsøk på å gjenskape naturfenomenet i laboratoriet, da utfra gjeldene teorier og tilgjengelig teknisk utstyr.

 

Medlemsmøte: Onsdag 4. mai 2016, kl. 1900 

Tromsø bibliotek

Professor dr.scient Torbjørn Trondsen

Norges Fiskerihøgskole

Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet

Kampen om havets ressurser

Åpen høstingsadgang til fisken og fjordene har til alle tider dannet det økonomiske grunnlaget for kystbosettingen. Fisken i havet tilligger i henhold til havressursloven «det norske folk i fellesskap» og fjordene for fiskeoppdrett er allmenninger uten privat eiendomsrett.

Overbeskatning og både fiskestammer og økologiske fjordsystemer krever at myndigheter regulerer og fordeler høstingsadgangen. I dette foredraget skal vi belyse samfunnsmessige konsekvenser av fordelingspolitikken.


Medlemsmøte: Onsdag 30.mars 2016, kl. 1900

Prof. dr.philos. Liv Helene Willumsen

Institutt for historie og religionsvitenskap

Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet

Qvigstad-forelesning:
‘Trolldomsprosessene i Finnmark og Steilneset Minnested, Vardø’

‘Jeg vil i mitt foredrag først redegjøre for trolldomsprosessene i Finnmark på 1600-tallet og den mentalitetshistoriske bakgrunnen for denne forfølgelsen. Dernest vil jeg gå inn på mitt arbeid relatert til Steilneset Minnested i Vardø, der jeg har hatt ansvaret for den historiske komponenten.  Steilneset Minnestedet ble åpnet i 2011 og er bygd til minne om ofrene for trolldomsprosessene i Finnmark.’


Torsdag 11.februar 2016, kl. 1900

Tromsø Museum (i Rotunden) Lars Thøringsvei 10, Tromsø


Generalsekretær i Verdensforbundet for reindriftsfolk
Johan Mathis I. Turi

Internasjonalt senter for reindrift i Kautokeino (ICR)

‘Reindrift i det 21. århundret’

Foredraget vil ta opp reindriften som arktisk fenomen og reindriften på verdensbasis. Dernest utfordringene for reindriften i dag med endringer i det arktiske klima og andre endringer som følger av globaliseringen og kanskje spesielt utfordringer i reindriften i de nordiske land både hva gjelder næringsutøvelsen og forvaltningen.