Arrangementer 2018

Onsdag 12. desember 2018, kl. 1900

Tromsø Museum Universitetsmuseum, Rotunden. Lars Thøringsvei 10

Prof. Bernt Hagtvet
Tidligere: Institutt for statsvitenskap,  Universitetet i Oslo

‘Intellektuell og moralsk dannelse – den forsømte arven ved norske universiteter. Hvordan møte en verden hvor religion og politikk fanatiseres og hvor vi oversvømmes av fake news?’

Internasjonaliseringen av universitetene reiser en rekke spørsmål av vidtrekkende betydning: Hva er forholdet mellom nasjonal arv og internasjonal kunnskapssøken? Hva er forholdet intellektuell dannelse/yrkesforberedelse? Hva er forholdet mellom universitetenes autonomi og press fra politikk og næringsliv om «nytte» og «impact»?

Hva menes med disse vimplene? Hvorfor skal flest mulig gå på universitetene? Hva skal til for å hjelpe de som kommer til kort?  Hvorfor står det så dårlig til med gjennomstrømmingen etter 15 år med «kvalitetsreform»? Hva kan universitetene gjøre i en tidsalder preget av fundamentalisering av politikk og religion? Hvorfor behøver universitetene byråkratiseres så voldsomt?

Dette er en del av de spørsmål Bernt Hagtvet vil berøre i sitt foredrag den 12. desember. Hagtvet var professor i statsvitenskap ved UiO inntil han ble fratatt stillingen fordi han fylte 70 år. Etter det har han vært gjesteprofessor ved Yale, mottatt Eilert Sundts forskningspris og er nå tilknyttet som professor II ved Bjørknes Høyskole i Oslo. Til våren kommer en bok om den spanske borgerkrigen. Han er fast skribent i Dag og Tid og spaltist i Aftenposten.

I 2011 var han medredaktør for samleverket Dannelse: Tenkning, modning, refleksjon på Dreyers forlag i Oslo, en antologi på 800 sider som ved hjelp av bidrag fra mange fag forsøkte å reise en del grunnleggende spørsmål om universitetenes framtid. Han var også med i Dannelsesutvalget som avga sin innstilling i 2012.


Onsdag 7. november 2018, kl. 1900
Harangforedrag:

Tromsø Museum Universitetsmuseum, Rotunden. Lars Thøringsvei 10

Prof. Marit Reigstad og Prof. Jørgen Berge
Arktisk og marin biologi,  Norges Fiskerihøgskole
Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet

Hav i nord og mørke’

Havet i nord er i endring. Vi ser på mange måter konturene av et nytt Arktis, og behovet for kunnskap om dette nye Arktis i rask endring er økende. Forskningsprosjektene Arven etter Nansen og Polarnatt-prosjektet viser på hver sin måte hvordan vi gjennom nytenkning og ny teknologi kan snu opp ned på etablerte forestillinger og angripe komplekse forskningsutfordringer i nord.


Torsdag 3. mai 2018, kl. 1900

Prof. emerita Gerd Bjørhovde
Institutt for språk og kultur, UiT Norges arktiske universitet

og  prof. Terje Traavik
fhv. prof. ved UiT Norges arktiske universitet
og forskningssjef ved GenØk, Senter for biosikkerhet

samtaler om:

“Tilhørighet, uavhengighet, visjoner:
Er 2018-versjonen det universitetet i nord vi drømte om og strebet mot?”


Mandag 12.mars 2018, 

Årsmøteforedrag 2018

Prof. Dr.polit. Jon-Håkon Schultz
Ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
UiT, Norges arktiske universitet

Kriser og traumer – skoleelevers opplevelser av traumatisk stress etter 22. juli og fra tre kriger i Gaza.

Sammenfatning.
Forskning fra de siste 30 år har gitt oss god forståelse av traumer og traumereaksjoner. Det vi har mindre kunnskap om er hvordan traumereaksjoner oppleves for ulike aldersgrupper på ulike sosiale arenaer. Professor Schultz gir oss innblikk fra to forskningsprosjekter om traumeeksponerte elever i Norge og i Gaza.

Diskusjonen ble ledet av Prof. Dr. polit. Astrid Strandbu, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk