Høstens program


 

ACADEMIA BOREALIS,
Nord-Norges Vitenskapsakademi

Tirsdag 19. desember 2023, kl. 1900

Norges arktiske universitetsmuseum, Rotunden, Lars Thørings veg 10

Professor Lisbeth Pettersen Werp

Institutt for språk og litteratur, UiT Norges arktiske universitet

«Det er berre denne uroa»  Jon Fosses forfatterskap

Nobelprisen i litteratur gikk i 2023 til Jon Fosse, og i Svenska Akademiens annonsering av prisen var begrunnelsen Fosses «nyskapande dramatik och prosa som ger röst åt det osägbara». Hva kjennetegner forfatterskapet, hvordan er prosa- og dramatekstene komponert og hvordan inviteres vi til å lese dem?

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte

V e l k o m m e n!

Synnøve des Bouvrie,

Preses


ACADEMIA BOREALIS,
Nord-Norges Vitenskapsakademi 

Tirsdag 5. desember 2023, kl. 1900

Norges arktiske universitetsmuseum, Museumssalen. Lars Thørings veg 10

Professor Gunnar Hartvigsen

Institutt for informatikk, UiT Norges arktiske universitet

Helgelandssykehuset HF

og

Førsteamanuensis Karl Øyvind Mikalsen

Senter for pasientnær kunstig intelligens, Universitetssykehuset Nord-Norge

Institutt for klinisk medisin og Maskinlæringsgruppa, UiT Norges arktiske universitet

Finnes det noen grense for kunstig intelligens innen helse? Resultater, visjoner og brutte “løfter”

Hva er status for utviklingen av kunstig intelligens (KI) innen helse? Dette er hva vi i løpet av 60 minutter skal forsøke å belyse. Vi starter med en presentasjon av utfordringene med bruk av KI innen helse. Videre presenteres noen eksempler på KI anvendelser, bl.a. IBMs satsing innen kreftdiagnostikk, Babylon Healths forsøk på å revolusjonere førstelinjetjenesten i Storbritannia og bruk av KI innen diabetesbehandling. I del to presenteres aktiviteten ved UNNs Senter for pasientnær kunstig intelligens (SPKI). Det vil legges fram eksempler på anvendelse av KI innen bildediagnostikk og andre deler av helsetjenesten. SPKI er et regionalt kompetansemiljø for implementering av KI for bruk i helsetjenesten som er opprettet i samarbeid mellom UNN HF, UiT Norges arktiske universitet og Helse Nord RHF. Senteret driver utprøving, innovasjon og implementering av kliniske beslutnings­støtteverktøy til nytte for pasienter og klinikere.

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte 

V e l k o m m e n!

Synnøve des Bouvrie,

Preses


ACADEMIA BOREALIS
Nord-Norges Vitenskapsakademi

Invitasjon til medlemsmøte
onsdag 8. november 2023, kl. 1900

Norges arktiske universitetsmuseum, Rotunden. Lars Thøringsvei 10

Prof. Kjell Arne Røvik

Institutt for samfunnsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet

«Fortellingen om medisinerutdanningen i Tromsø: Mulighetsvinduer, strateger, snubletråder – og ei utfordrende framtid»

Stortingets beslutning sist på 1960-tallet om å etablere medisinerutdanning i Tromsø er en av de aller viktigste og mest konsekvensrike beslutninger om Nord-Norge noensinne. Men var legeutdanning i Tromsø en historisk nødvendig beslutning om modernisering, rettferdighet og velferd for landsdelen som bare tvang seg gjennom og som ville kommet uansett? Slett ikke, sier professor Kjell Arne Røvik – som i sitt foredrag vil vise at beslutningsprosessene også var preget av lykketreff og «nære på» -situasjoner der usynlige hender grep inn og reddet ballen på målstreken for Tromsø.

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte

V e l k o m m e n!

Synnøve des Bouvrie,
Preses


ACADEMIA BOREALIS,
Nord-Norges Vitenskapsakademi

Invitasjon til Harangforelesning

onsdag 18. oktober 2023, kl. 19:00

Norges arktiske universitetsmuseum, Rotunden. Lars Thøringsvei 10

Professor Torbjørn Eltoft

Hva kan satellitter fortelle om sjøisen i Arktis?

Havisen både påvirker og påvirkes av global oppvarming. Den reagerer på endringer i atmosfæren og havet og er en viktig klimaindikator. Det er derfor viktig å følge med på hva som skjer med havisen, både i Arktis og Antarktis, i et stadig varmere klima. Til dette kan en bruke observasjoner fra jordobservasjonssatellitter som går i polare baner rundt jorden. Forskere i CIRFA, et senter for forskningsdrevet innovasjon ledet av UiT Norges Arktiske Universitet, har gjennom de siste åtte årene forsket på hvordan vi kan kartlegge sjøisen i Arktis ved hjelp av satellittdata, både med tanke på å kartlegge endringer, og for å bidra til sikrere skipstrafikk og industrielle aktiviteter i isbelagte farvann. Foredraget vil presentere denne forskningen, og gi eksempler på resultater fra arbeidet i CIRFA

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte

V e l k o m m e n!

Synnøve des Bouvrie,
Preses