Statutter

Logo Academia Borealis

STATUTTER
for

ACADEMIA BOREALIS

NORD-NORGES VITENSKAPSAKADEMI

 


Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2002 med endringer vedtatt på årsmøtet 10. februar 2011 og 9. februar 2017 inkludert.

AKADEMIETS NAVN, SETE OG FORMÅL

§ 1.
Akademiets navn er Academia Borealis, med tillegget Nord-Norges Vitenskapsakademi i de tilfeller hvor det ansees som ønskelig. Styret fastsetter ved behov oversettelse til andre språk. Akademiet har sitt sete i Tromsø.

§ 2.
Akademiets formål er å fremme vitenskap og forståelse for vitenskapens betydning i samfunnet.

 AKADEMIETS MEDLEMMER

§3
Akademiet har 1) ordinære innenlandske, 2) korresponderende innenlandske, og  3) utenlandske medlemmer, dessuten 4) æresmedlemmer, dessuten 5) institusjonsmedlemmer. Betegnelsen innen- og utenlandsk gjelder bopæl, ikke nasjonalitet eller statsborgerskap. De ordinære innenlandske medlemmer må ha bopæl i Tromsø eller nærmeste omegn; ved flytning annensteds går de over i kategoriene korresponderende innenlandske eller utenlandske medlemmer.

For de tre første kategoriene er antall medlemmer under 67 år begrenset. Styret fastsetter for en periode på 5 år det maksimale antall for hver kategori.

Medlemmer innvelges etter en vurdering av vedkommendes vitenskapelige innsats, dokumentert ved publikasjoner eller på annen måte. Ved innvalg av utenlandske medlemmer kan det tas hensyn til den foreslåttes tilknytning til norsk vitenskap.

Fra og med det år et medlem fyller 67 år, går det ut av den antallsbegrensede medlemsmasse, men beholder alle rettigheter som medlem.

Institusjonsmedlemmer betaler en årlig kontingent som avtales mellom institusjonen og Akademiets styre.

§ 4.
Innvalg av medlemmer skjer etter begrunnet forslag fra minst to av akademiets medlemmer.

Fristen for å innsende forslag er den 1. juni hvert år. I god tid før fristen utløper, skal styret gjøre kjent forslagsfristen for medlemmene samt eventuelt hvor mange ledige plasser det er i hver medlemskategori.

Begrunnet forslag sendes inn, undertegnet av minst to medlemmer.

Forslagene vurderes av styret eller av en komité som styret nedsetter, hvoretter styret fatter sin beslutning.

Siste års innvalg refereres for årsmøtet, som med tilslutning fra minst halvdelen av akademiets regulære medlemmer kan omstøte styrets vedtak.

De nærmere bestemmelser om innvalg fastsettes av styret.
Institusjonsmedlemmer foreslås av Styret.

§ 5.
Valg av æresmedlemmer foretas av akademiets innenlandske medlemmer etter forslag fra styret. Den foreslåtte må få 3/4 av de avgitte stemmer for å bli valgt.

De nærmere bestemmelser om valg av æresmedlemmer fastsettes av styret.

AKADEMIETS ORGANER

§ 6.
Medlemsmøtet er Akademiets høyeste organ.  Styret kan for bestemte saker beslutte adgang til å avgi forhåndsstemme; ellers stemmer de fremmøtte medlemmer. Ved stemmelikhet avgjør møteleders stemme.

Institusjonsmedlemmer representeres med én stemme pr institusjonsmedlem på årsmøtet.

§ 7.
Akademiets virksomhet ledes av et styre, bestående av preses, visepreses, generalsekretær og to styremedlemmer, helst ett fra humaniora og ett fra naturvitenskap.

Preses leder medlemsmøtene og styremøtene. Visepreses trer inn når preses har forfall. Gyldig vedtak i styremøte krever at minst 3 medlemmer deltar.

På årets siste medlemsmøte velges visepreses, generalsekretær to styremedlemmer for neste år.

Det samme medlemsmøte kan også velge en desisor som skal avgi uttalelse om regnskap og revisjon.

Løpende års visepreses overtar som preses påfølgende år. Dersom dette ikke lar seg gjøre, velges preses sammen med det øvrige styre. Ved uforutsett vakanse i tjenesteperioden velger første medlemsmøte nytt styremedlem.

Valget foregår skriftlig når det er flere kandidater til samme ombud og ellers dersom noen krever det.

Styret kan nedsette utvalg til å ivareta bestemte oppgaver.

§ 8.
Generalsekretæren sørger for i samråd med styret for akademiets løpende administrasjon, derunder også arkiv- og referatordningen.

AKADEMIETS VIRKSOMHET

§ 9.
Akademiet holder regelmessige møter, i alminnelighet med vitenskapelige foredrag. Disse er normalt åpne for allmennheten, mens møtene lukkes når foreningssaker behandles.

Årsmøte med en foreløbig redegjørelse for foregående års virksomhet holdes på stiftelsensdagen eller så nær som mulig. Når reviderte regnskaper foreligger, skal disse sammen med endelig årsberetning fremlegges for godkjennelse på første medlemsmøte.

§ 10.
Akademiet utgir en årbok med en så fyldig beretning om de forskjellige sider av virksomheten som økonomi og andre forhold tillater. Annen publisering kan vedtas av et medlemsmøte etter vurdering av styret. Om akademiet utgir et vitenskapelig arbeid, skal dette først fremlegges for et medlemsmøte.

§ 11.
Akademiet arbeider for sitt formål med de midler det til enhver tid finner tjenlig. Hvor bedre resultater kan oppnås i samvirke med andre selskaper, foreninger, institusjoner osv. i inn- og utland, skal akademiet søke å etablere slikt samarbeid.

STATUTTENDRINGER

§ 12.
Forslag til endring av disse statuttene skal fremlegges på et medlemsmøte og ledsages av styrets vurdering. Avstemning skjer på det påfølgende medlemsmøte, og forslaget må ha to tredjedeler av stemmene for å bli vedtatt.

§ 13.
Opphører akademiets virksomhet, tilfaller dets eventuelle kapital “Tromsø Forskerforenings fond”. Akademiets arkiv disponeres etter arkivetatens bestemmelse.