Category Archives: Kronikk

#6 Skape øyeblikk sammen med mennesker med demens

Harstad tidende 11. Februar 2020
Karoline Dalby

Mennesker med demens mestrer mye. Nå skal et forskningsprosjekt ved UiT i Harstad finne ut hvordan vi kan stimulere kreativiteten for å skape gode øyeblikk sammen med mennesker som lever med demens. Slik kan Harstad bli en mer demensvennlig by.

Mennesker med diagnosen demens blir ofte undervurdert. Diagnosen kan skape forhold som er tuftet på fordommer og tanken om forskjeller. Vi trenger derfor et fokusskifte der vi ser på hva vi har til felles og hvordan vi kan skape sammen. Forskningsgruppen Artful Dementia Research Lab ved UiT i Harstad ønsker å løfte frem det enkelte menneskets potensial. Alle har evnen til å mestre øyeblikket, lek og det fiktive språket. En slik holdning danner et grunnlag for hvordan vi kan skape nye måter å være sammen. Vi er alle ansvarlige for å tilrettelegge for et mer demensvennlig samfunn.

Ny holdningskunnskap

Det er behov for en ny holdningskunnskap til mennesker som lever med demens. Den nasjonale demensplanen fra 2020 fokuserer på deltakelse og mestring for den enkelte. Autonomi og selvrealisering er viktig å imøtekomme uansett alder og helsetilstand. Vi ser at ulikheter hos mennesker gir ulik tilgang til kulturarenaer. Dette ønsker vi å gjøre noe med. Med kunstbaserte metoder kan vi skape en “vi-følelse” til tross for ulikheter. Kunnskap om holdninger til den andre er sentralt for å forstå hvilke mekanismer som påvirker samspillet.

Det gjør godt for alle å bli sett og hørt. Mennesker trenger å skape og oppleve for å føle mening i livet. Alle har et kreativt potensial uavhengig diagnose. Det handler ikke om at «vi» fra forskningsgruppen skal underholde «dem». Hensikten med forskningsprosjektet er å skape gode øyeblikk sammen. Vi åpner opp for nye og bedre relasjoner ved hjelp av noen enkle metoder. I kunstbaserte metoder kommer vi litt nærmere hverandre på en annen måte enn før. Disse møtene gir grobunn for holdninger om et felles «vi».

Øyeblikksmestring

Mennesker med demens mestrer å delta i øyeblikket, men blir stadig konfrontert med sine svakheter. De har også rett til å delta i medskapende kulturfellesskap. Det er vondt å bli identifisert med rollen som “den som ikke mestrer”. Jeg har selv hatt en bestefar med Alzheimer sykdom, og jeg husker hvordan han gradvis ble dårligere. Samtalene bar preg av usikkerhet og frustrasjon. Vi var dermed nødt til å utforske nye former for kommunikasjon, så vi sang og kastet ball til hverandre. Dette var et språk vi sammen mestret.

På sykehjem har jeg sett hvordan jeg kan med min bakgrunn som dramapedagog hjelpe med å skape en bedre hverdag for beboere. Små nyanser utgjør en stor forskjell for om en dag blir god eller dårlig. De er fundamentale i relasjonsbygging mellom mennesker. Vi må anerkjenne hverandre som likeverdige, og dermed våge å være sammen i lekfulle øyeblikk.

Demensvennlig by

Vi trenger mer kunnskap og utvikling av kreative metoder i eldreomsorgen. Derfor setter vi i gang forskningsprosjektet i Artful Dementia Research Lab ved UiT. Hensikten med forskningen er å utvikle nye måter å forstå og leve med demens på. På denne måten ønsker vi å bidra til at Harstad blir en demensvennlig by. Mennesker som lever med demens, skal delta i samfunnet og ha et aktivt liv.

Vi er straks klare til å gå i gang! 12. februar inviterer vi til en skapende workshop på Bergsodden sykehjem. Det blir en dag der beboerne og deres familie, venner og barnebarn kommer sammen for å utforske uttrykk innen drama, dans, musikk og bildekunst. Vi skal sammen skape gyldne øyeblikk på tvers av generasjoner.

#5 Kunst som mulighetsrom i livet med demens

Khrono 31. Oktober 2019

Lilli Mittner, Dragana Lukić, Ann Therese Lotherington

 

La oss slå det fast med en gang: det er ingen som ønsker å få en demenssykdom, men like fullt er det mange som har fått det, mange andre som vil få det og de fleste av oss som må forholde seg til det fordi vi har noen i familien eller i nabolaget som lever med demens. Spørsmålet er derfor: Hvordan kan vi ha et godt liv med demens?

Vi mennesker trenger å være kreative på samme måte som vi trenger å spise og sove. Det er et menneskelig behov å skape og bidra til noe som oppleves som nyttig. Det gir mening for både oss og menneskene rundt oss. Og følelsen av å inngå i meningsfulle fellesskap trenger vi mer enn noen gang i et samfunn der ensomhet og usikkerhet øker.

Mennesker som lever med en demenssykdom forteller hvordan de føler at de mister sitt handlingsrom. Mange ser seg verken selv eller blir sett av andre som aktive deltakere i og bidragsytere til samfunnet. Dette er urovekkende når vi vet at andelen eldre i befolkningen øker. Stadig flere lever med en demenssykdom. Hvordan kan vi tenke oss at alle kan være aktive deltakere?

Det gjelder å finne nye måter å være sammen på og vi ser at kreative aktiviteter kan være en vei å gå her. Koblingen mellom kunst og demens har fått betydelig oppmerksomhet så vel i helsesektoren og kunstfeltet. Om det så er musikk, billedkunst, drama eller litteratur: kunstaktiviteter åpner opp for deltakelse uavhengig av hva slags helse folk har.  “Det er ikke viktig hvem vi var, men hvem vi kan bli.” sier Martha Nussbaum. Det er i kunsten at vi kan tøye grensen av hvem vi er og hvordan vi blir sett på. 

I Artful Dementia Research Lab ved UiT Norges arktiske universitet utforsker vi nye perspektiver på og forståelser av aldring og demens. Vi inviterer forskere, helsepersonell, mennesker som lever med en demenssykdom, deres familie og venner, og kunstnere til kreative samlinger der alle bidrar til samskapende øyeblikk.

Samlingene gir oss innsikt i hva det kan bety å leve med en demenssykdom, og hva som må til for å kunne samhandle på like vilkår til tross for forskjellighetene mellom oss. I forskningslaben utvikler vi nye måter å tenke samvær, felleskap og kreativitet på. Gjennom kunstneriske aktiviteter utforsker vi det vi kaller for mulighetsrommet. Når vi går inn i dette rommet er vi ikke forsker, terapeut, sykehjemsbeboer, familiemedlem eller kunstner, men samskapere som eksperimenterer i felleskap og utforsker hva vi kan få til i lag.

Siden alderdom er en helt naturlig fase i livet som de fleste av oss når, trenger vi nye ideer av hvordan et godt liv kan leves i alderdommen. Samfunnet trenger perspektiver som kan bidra til å pløye ny mark og skape grobunn for den kreativiteten vi alle har behov for i livet. Her kan alle bidra og vi i Artful Dementia Research Lab ved UiT inviterer deg som vil være med å utforske og eksperimentere.