Prestisje: Kjønnsbalanse i forskningsledelse ved UiT Norges arktiske universitet (BALANSE)

I 2018 har Uit Norges arktiske universitet blitt tildelt 4 mill kroner i Balansemidler fra Norges forsknigsråd for prosjektet Prestisje: Kjønnsbalanse i forskningsledelse ved UiT Norges arktiske universitet (BALANSE). Prestisje er et treårig prosjekt for å øke andelen kvinnelige ledere også av store internasjonale, nasjonale og/eller interne forskningssatsninger. Hovedformålet med prosjektet er å utvikle innovative strukturelle tiltak som vil bidra til endring av lokale forhold og tenkemåter, og til varig kjønnsbalanse i hele organisasjonen.

UiT Norges Arktiske Universitet har en sterk tradisjon for likestillingsarbeid. Universitetet mottok i 2011 Kunnskapsdepartementets likestillingspris, og har i dag god kjønnsbalanse i forsknings- og undervisningsstillinger. Unntaket er vitenskapelige toppstillinger.

Selv med økt andel kvinnelige professorer og dosenter viser tall fra UiT at budsjettene på de største eksternfinansierte prosjektene ledet av menn er dobbelt så høye som de største prosjektene ledet av kvinner. Det gjelder både Forskningsråds- og EU- finansierte prosjekter og er i tråd med tall fra landet for øvrig.

Etter en serie fusjoner – sist med Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad 01.01.2016 – er UiT nå inne i dyptgripende omstillingsprosesser der fakultetsstrukturen endres, dekanater skiftes ut, administrasjonen slankes og reorganiseres, nye campus og fakultets-strategier utvikles, og UiTs strategiske plan revideres. Ifølge KIF-komitéens rapport Omstilling i forskningssektoren innebærer slike omstillingsprosesser en reell fare for at likestillingsarbeidet tilsidesettes. Uten bevisst og aktivt arbeid for bedring av kjønnsbalansen i ledelsen av toppforskningsmiljøer kan omstillingsprosessene ved UiT forsterke heller enn svekke tendensen til mannsdominans. Iverksetting av prosjektet Prestisje er derfor betimelig og samtidig et signal om at UiT anser det nødvendig å arbeide aktivt for kjønnsbalanse i kjernevirksomheten nettopp nå. Prosjektet skal sikre at arbeidet for å gi kvinner og menn en mer likeverdig innflytelse på nasjonale og internasjonale forskningsarenaer utvikles og systematiseres, og har som mål å skape en kultur for likestillingsarbeid ved UiT som danner grobunn for langvarig kjønnsbalanse i forsker- og forskningslederstillinger.

Prosjektet retter spesielt fokus på de følgende spørsmål:

  1. Hvilke faglige og personlige krav stilles det til forskningsledelse?
  2. Hvordan vurderes og praktiseres kvalitetskriteriene på forskjellige fagområder?
  3. Hvilken betydning har kjønn, og på hvilke måter kommer ulike dimensjoner vedkjønn til uttrykk i kvalitetsvurderingene?
  4. Hvordan kan nye måter å trekke inn kjønnsdimensjonen på bidra til bedrekjønnsbalanse i vitenskapelige topplederstillinger?

Comments are closed.