Prestisje: Kjønnsbalanse i forskningsledelse ved UiT Norges arktiske universitet (BALANSE)

Høsten 2017 ble UiT innvilget støtte fra Forskningsrådet for å drive det 3-årige prosjektet Prestisje: Kjønnsbalanse i forskningsledelse ved UiT Norges arktiske universitet.

Prestisje er et prosjekt for hele UiT. Prosjektet skal identifisere og jobbe med strukturelle og kulturelle forhold som påvirker kjønnsbalansen i posisjoner med stor faglig og økonomisk innflytelse. Hovedmålet er å bedre kjønnsbalansen i ledelsen av UiTs største og mest prestisjefylte forskningsprosjekter. Fordi denne balansen påvirkes av forhold på ulike organisasjonsnivå, involverer Prestisje-prosjektet en rekke faglige og administrative enheter i arbeidet for kjønnsbalanse.

Prosjektet retter spesielt fokus på de følgende spørsmål:

  1. Hvilke faglige og personlige krav stilles det til forskningsledelse?
  2. Hvordan vurderes og praktiseres kvalitetskriteriene på forskjellige fagområder?
  3. Hvilken betydning har kjønn, og på hvilke måter kommer ulike dimensjoner vedkjønn til uttrykk i kvalitetsvurderingene?
  4. Hvordan kan nye måter å trekke inn kjønnsdimensjonen på bidra til bedrekjønnsbalanse i vitenskapelige topplederstillinger?

Prestisje-prosjektet representerer en inkluderende dugnad for likestillingsarbeid ved UiT. Prosjektet involverer ledelsen ved de ulike fakultetene i en kartlegging av fakultetenes arbeid med forskningsgrupper og prosjektsøknader, og inviterer sentrale forskningsledere til dialog om forskning, kvalitet og kjønnsbalanse.

Fagmiljøer med ulike former for utfordringer i forhold til kjønnsbalansen i vitenskapelige stillinger vil innenfor prosjektets rammer arbeide workshop-basert og praktisk orientert sammen med andre om sine spesifikke utfordringer. Målet er å utvikle fagspesifikke tiltakspakker som både har effekt lokalt og som kan implementeres i universitetets systematiske arbeid for kjønnsbalanse i vitenskapelige stillinger.

 

Comments are closed.