Årsmøter og vedtekter UiT BIL

Årsmøter

Her finner du en oversikt over møteinnkallinger og referat fra årsmøter i UiT BIL.

 

 Dato  type årsmøte  innkalling  referat
 Dato avholdt  ordinært /ekstra ordinært  link til innkalling  link til referat

 

Vedtekter

 

LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ

Universitetet i Tromsø B.I.L. (UiT-BIL)
Stiftet 17. februar 1970
Lov vedtatt av årsmøtet i UiT-BIL 01.12. 1999 og 04.04. 2001.
Godkjent av Norges mosjons- og bedriftsidrettsforbund 07.04. 2000 og 26.02. 2002.
§ 11 og 14 endret som følge av årsmøtebeslutning 02.02. 2012.

§ 1 Formål

Lagets formål er ved samarbeid og vennskap å fremme idrett og trivsel i sunne former for alle som er ansatt ved Universitetet i Tromsø (forkortet UiTø – heretter kalt bedriften).

§ 2 Tilslutning

Laget er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Troms bedriftsidrettskrets og Norges Bedriftsidrettsforbund.

§ 3 Medlemskap

I bedriftsidrettslaget kan alle som er ansatt ved UiTø, på hel- eller deltid, tas opp som medlem.

Ansattes ektefelle/samboer kan tas opp som medlem av bedriftsidrettslaget dersom det ikke finnes bedriftsidrettslag på ektefellens/samboerens arbeidssted.

Bedriftens pensjonister kan fortsette eller tas opp som medlem av bedriftsidrettslaget.

Ansattes barn over 16 år kan bli medlem av bedriftsidrettslaget, dersom det ikke er bedriftsidrettslag på barnets egen arbeidsplass/studiested.

Personer med eksternt finansiert lønn og med arbeidsplass ved Universitetet i Tromsø, kan tas opp som medlem i bedriftsidrettslaget.

Studenter ved Universitetet i Tromsø kan bli medlem i bedriftsidrettslaget.

Ethvert medlem skal overholde Norges Idrettsforbunds, Norges Bedriftsidrettsforbunds, bedriftsidrettskretsens samt lagets lover og bestemmelser.

En søker kan ikke opptas som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra første kontingent er betalt.

§ 4 Kontingent

Årsmøtet fastsetter medlemskontingentens størrelse og den betales forskuddsvis innen den fastsatte frist.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

Inn- og utmelding skal skje skriftlig.

Regnskapsåret og medlemskapsåret er 1. januar – 31. desember.

§ 5 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av lagets budsjett og regnskap.

§ 6 Inhabilitet

For lagets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs inhabilitetsregler, jfr. NIFs lov § 2-7.

§ 7 Straffesaker

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 (NIFs Straffebestemmelser).

Ved overtredelse av NBIFs kamp- og konkurransereglement gjelder NBIFs sanksjonsregler samt protest- og appellreglement.

§ 8 Årsmøter

Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i januar/februar måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel ved informasjon i internavisa for UiTø. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

§ 9 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av laget.

§ 10 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 11 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1. Behandle lagets årsmelding

2. Behandle lagets regnskap i revidert stand

3. Behandle forslag som er kommet inn

4. Fastsette kontingent

5. Behandle budsjett

6. Bestemme lagets organisasjonsform (jfr. § 15)

7. Velge:

a) leder, nestleder, sekretær og kasserer

b) 2 revisorer

c) medlemmer til særskilte utvalg som årsmøtet har vedtatt å opprette

d) valgkomité (3 medlemmer hvorav lederen utpekes av årsmøtet)

Alle valg gjelder for 2 år. Leder og nestleder bør ikke være på valg samtidig.

§ 12 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelser i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 13 Medlemsmøter

Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig, eller når et flertall av lagets medlemmer krever det.

§ 14 Styret

Laget ledes av styret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og lederen for hvert utvalg for idrettsgrener som årsmøtet har vedtatt å opprette. Leder, nestleder, sekretær og kasserer utgjør arbeidsutvalget. Lagsstyret oppnevner i sin midte et varamedlem til arbeidsutvalget.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det, eller når et flertall av medlemmene forlanger det.

Styret/arbeidsutvalget er vedtaksført når et flertall av medlemmene er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

Styret skal:

1. iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser

2. oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse

3. administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser

4. representere laget utad

5. velge representanter til bedriftsidrettskretsens ting og årsmøte etter den fastsatte representasjonsskala

§ 15 Grupper

Laget organiseres med grupper. Disse ledes av oppnevnte tillitspersoner. Lagets årsmøte bestemmer opprettelsen av grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

For gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjenning.

Hvis årsmøtet har vedtatt å opprette grupper for å ta seg av arbeidet med enkelte idrettsgrener utferdiger styret en instruks for gruppenes arbeids- og ansvarsområde.

§ 16 Utmelding

Laget kan melde seg ut av Norges Bedriftsidrettsforbund etter vedtak på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte, når saken på forhånd er kunngjort for medlemmene.

Utmelding sendes NBIF i rekommandert brev med utskrift av vedtak på årsmøtet. Utmeldingen regnes fra den dag det foreligger skriftlig melding til NBIF.

§ 17 Lovendring

Endring i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

§ 18 kan ikke endres.

§ 18 Oppløsning

Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

I tilfelle oppløsning skal eventuelle midler og eiendeler forvaltes av Universitetet i Tromsø.

 

Aktiviteter
<< sep 2021 >>
mtotfls
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Styret i UiT-BIL 2016
Valgte medlemmer/arbeidsutvalg:

Leder:
Grete Sagerup tlf 776 23280 grete.sagerup@uit.no

Nestleder:
Nils Chr. Fareth tlf 776 46430 nils.fareth@uit.no

Sekretær:
Ulf L. Christensen tlf 776 44141 ulf.l.christensen@uit.no

Kasserer:
Hans-Jørgen O. Christiansen tlf 776 45327 hans-jorgen.o.christiansen@uit.no
Gruppeledere
Bowling:
Ulf L. Christensen tlf 776 44141 ulf.l.christensen@uit.no

Cricket:
Balpreet Ahluwalia tlf 776 45185 balpreet.singh.ahluwalia@uit.no

Fotball herrer:
Kai Arne Nyborg tlf 776 44909 kai.arne.nyborg@uit.no

Fotball damer:
Trine Holm Larsen tlf 776 23259 trine.h.larsen@uit.no

Friidrett:
Mona Magnussen tlf 776 44149 mona.magnussen@uit.no

Sjakk:
Vidar Stensen tlf 776 23237 Vidar.stensen@uit.no

Ski:
Hans-Jørgen O. Christiansen tlf 776 45327 hans-jorgen.o.christiansen@uit.no

Sykkel:
Steinar Trædal-Henden tlf 776 44105 steinar.tradal-henden@uit.no

Turgruppa:
Nils Chr. Fareth tlf 776 46430 nils.fareth@uit.no

Volleyball:
Thorgeir Berre tlf 776 45085 thorgeir.berre@uit.no

Revisorer
Revisor 1:
Marit O. Helgesen tlf 776 49259 marit.o.helgesen@uit.no

Revisor 2:
Ingunn Jenssen tlf 776 44935 ingunn.jenssen@uit.no
Valgkomité
Leder:
Rune Nilsen tlf 776 46229 rune.nilsen@uit.no
Medlem:
Medlem: