Takk for meg Statsforvalteren!

Skrevet av Yara Nieuwenhuis, bachelorstudent ved institutt for arktisk og marin biologi

Etter 10 veldig lærerike og engasjerende uker på miljø-avdelingen, avsluttet jeg nå min praksisperiode hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Det har vært utrolig nyttig for meg å få et innblikk i alle de viktige og varierte oppgaver som avdelingen har ansvar for, og jeg sitter nå igjen med nye innblikk i hvordan biologikunnskaper kan være til stor nytte for både natur og samfunn.

Miljøavdelingen er delt inn i fire ulike seksjoner; forurensning, vilt, fisk og vannforvaltning og naturvern. Avdelingen jobber for å ta vare på naturen blant annet gjennom å føre tilsyn med virksomheter, sette vilkår på utslippstillatelser, bekjempe og hindre spredning av fremmede arter, forvalte rovvilt i på en ansvarlig måte og samarbeide meg naboland om felles vassdrag og arter.

Bilde (Jan Harald Tomassen): Felles biologi student og statsforvalter praktiskstudent Anne Mette Høydal og meg på kontoret i Tromsø.

Mitt hoved-praksisprosjektvar på vannmålinger fra Pasvikelva. Pasvikelva ligger rett på grensen mellom Norge og Russland, og renner langs et smelteverk i Nikel som har vært aktiv fra 1930-tallet til 2020. Smelteverket har lenge vært en kilde for forurensning i området (både på Russisk og Norsk side) og har hatt påvirkning på luftkvaliteten, sedimentet og vannet i elven.

Oppgaven min var å samle inn og sammenligne resultater fra vannprøver tatt fra ulike stasjoner i Pasvikelva over lengre tid, både oppstrøms og nedstrøms for smelteverket. Dette gjorde at jeg ble svært godt kjent med Vannmiljø, som er en nettside fra Miljø-direktoratet som inneholder mye viktig informasjon og data om Norges vannlokaliteter.

Etter å ha samlet dataen fra Pasvikelva (målinger av ulike tungmetaller som er kjente spormetaller fra smelteverket), laget jeg diverse grafikker og tabeller for å undersøke eventuelle endringer i målingene etter smelteverkets nedstenging. De brukte jeg til å lage en presentasjon som handlet om utviklinger i Pasvikelva, som skulle presenteres på Pasvikseminaret.

Hensikten med Pasvikseminaret er å informere lokale politikere og lokalbefolkningen om miljøsituasjonen i det Norsk-Russiske grenseområdet. Mye av fokuset går selvsagt til forurensning fra nikkelverket, og resultater fra lokal miljøovervåking. I år ble det blant annet holdt presentasjoner av representanter fra NINA, NORCE, Miljødirektoratet, Akvaplan-Niva, UiT og NIBIO.

Jeg har vært så heldig å få være med til Pasvikseminaret for å være med på å presentere det jeg hadde samlet av informasjon. Dagen før Pasvikseminaret reiste jeg til Svanvik sammen med Lisa Bjørnsdatter Helgason (miljødirektør hos Statsforvalteren, og veilederen min under praksisoppholdet mitt) og Rune Pettersen fra Miljødirektoratet. Vi fikk overnatte på Svanhovd som er et konferansesenter eid av NIBIO i Svanvik. Her fikk jeg møte andre som også skulle holde presentasjoner på seminaret dagen etter, og forberede meg litt på presentasjonen som jeg skulle holde sammen med Tiia Henrika Kalske (seniorrådgiver miljø for Statsforvalteren i Vadsø).

Å få være til stede under, og presentere, på Pasvikseminaret har ikke bare vært ekstremt gøy, men også veldig lærerik for meg! Det har vært veldig spennende å høre på andres presentasjoner som tok for seg svært viktige temaer angående grenseområdet. Mye av dette var biologirelevant, som fiskebestander, nasjonalparkforvaltning og viktige undersøkelser gjort på forurensning av jordsmonn, grunnvann og vassdrag.

I tillegg ble det også informert om interessante arkeologiske undersøkelser og kulturminner i området, og det tidligere norsk-russiske miljøsamarbeidet.

Ved siden av hovedprosjektet mitt har jeg også vært med på ulike møter med ulike temaer innenfor miljøavdelingens oppgaver. Jeg har vært med et heldagsmøte med Miljødirektoratet og et møte som handlet om marine verneområder. Kort sagt så har jeg virkelig lært mye av mitt praksisopphold, og jeg kan gjerne se for meg å jobbe innenfor miljøforvaltningen i fremtiden!

Takk til Lisa som har vært veilederen min. Hun har gitt meg oppgaver som inkluderte både mine biologi og statsvitenskapelige kunnskaper og interesser. Takk til Per Olav Aslaksen som har lært meg å bruke Vannet, Vannmiljø og klassifiseringssystemet for miljøtilstand og til Tiia Henrika Kalske og Elle-Risten Wigelius i Vadsø for hyggelig og godt samarbeid med presentasjonen. Jeg vil også takke alle andre som jeg har blitt kjent med gjennom min periode hos Statsforvalteren, det har vært veldig hyggelig å være med på avdelingen.

Jeg sitter nå igjen med mange nye perspektiver om hvordan viktige naturvitenskapelige kunnskaper brukes for å ta vare på naturen. Som bachelor student er det enda litt vanskelig å vite hvordan karrieren min kommer til å se ut når jeg er ferdigutdannet, men jeg kan gjerne se for meg en fremtid innen miljøforvaltning!