Før oppstart

Hvem passer tilbudet for

Blues Mothers passer for kvinner som har barn mellom 0-12 måneder og som har hatt en vanskelig tid knyttet til svangerskap, fødsel eller barseltiden. Det kan være at de har hatt en vanskelig fødsel, at det har vært samlivsbrudd eller at det er vanskelig i parforholdet. Noen er også ensomme og har lite familie eller sosialt nettverk å støtte seg til. En del kvinner som har hatt psykiske utfordringer tidligere i livet kan være bekymret for eller ønske å forebygge at de får symptomoppblomstring i barseltiden. Se også mer informasjon under Blues Mothers/ Målgruppen.

Hvordan rekruttere

Våre erfaringer viser at mestringsgruppen Blues Mothers dekker et stort behov, men at det tar tid å gjøre nye tilbud kjent. Det er derfor viktig å gi god informasjon til offentlige instanser som møter kvinnene, og det er viktig med stadige påminnelser om tilbudet. Det kan være usikkerhet knyttet til innholdet i tilbudet, hvem det passer for, om det oppleves som nyttig, og kvinnene kan oppleve usikkerhet om dette er noe for dem. Våre erfaringer viser at mange kvinner må få tilbudet fra flere instanser før de tør å ta steget til å melde seg på mestringsgruppen.

Psykisk helse i barseltiden er et tema som tas på alvor i helsestasjonen. En del helsestasjoner bruker EPDS kartleggingsskjema for å samtale med nybakte mødre om psykisk helse. Når helsesøster har hatt en samtale med kvinnen vedrørende psykisk helse, og det kommer frem at hun har symptomer på depresjon/nedstemthet, kan hun henvises til Blues Mothers. Andre som kommer i kontakt med nedstemte barselkvinner kan også rekruttere til Blues Mothers. Eksempler på dette er fastleger, kommunepsykologer, jordmødre, ansatte på barselavdeling/hotell og i voksenpsykiatrien.

Informasjon om tilbudet ligger på hjemmesiden til Familiens Hus i Tromsø kommune, og eposter om oppstart av nye grupper sendes bredt ut til de som kan møte kvinnene i målgruppen. Epost med vedlagt informasjonsplakat sendes ut til fastlegekontorene, kommunepsykologene, helsestasjonene, jordmortjenesten, barselavdelingen, psykisk helseteam knyttet til føde/-barsel, PPT, barneverntjenesten og familievernkontoret. I eposten oppfordres det til at informasjonsplakaten henges opp på venterom og andre steder foreldrene oppholder seg.

I en del tilfeller ser vi at kvinnene selv tar kontakt, enten pr. epost, melding eller på telefon. Andre ganger tar offentlige hjelpere kontakt på vegne av kvinnene for vi skal ringe dem opp. Vi prøver da å kontakte kvinnene så snart som mulig for å gjøre en avtale om forsamtale.

Forsamtalen

Når helsesøstrene eller andre instanser har rekruttert kvinnen, tar gruppelederne kontakt for å få til en samtale med kvinnen før oppstart av mestringsgruppen. Det er opp til kvinnen selv å bestemme hvor samtalen skal foregå, men som regel foregår det hjemme hos familien eller i Åpen barnehage.  Målet med samtalen er å bli kjent med kvinnen, informere om innholdet i tilbudet, avklare gjensidige forventninger, vurdere sammen med kvinnen om tilbudet passer for henne, samt avklare eventuelle helsemessige og transportmessige hindringer for å delta.

I samtalen formidler vi hva tilbudet omhandler og åpner opp for samtale om hvorfor de ønsker å delta i gruppen og hvordan svangerskap, fødsel og barselstida har vært. Det er variabelt hvor mye kvinnene ønsker å dele i en slik samtale, men mange velger å være åpne. Det er viktig at kvinnene ikke presses til å si mer enn de ønsker. Vi formidler bakgrunnen for å ha en slik gruppe. Dette er ikke en kartleggingssamtale, men i større grad en samtale der vi blir litt kjent med og forsøker å forberede kvinnene på innhold, form og hvordan praten rundt psykisk helse vil være i mestringsgruppen.

Vi formidler at hver enkelt selv avgjør hvor mye de vil dele med resten av gruppa. Vi legger vekt på at det er en mestringsgruppe, en møteplass for kvinner som har hatt det vanskelig i forbindelse med barsel, fødsel eller svangerskap eller at ting ikke har blitt slik som de hadde ønsket det. Mange av kvinnene som kommer har veldig store og urealistiske forventninger til seg selv og hva de skal klare.

I prosjektperioden tilbød vi taxitransport hvis det var en utfordring å komme til samlingene. Det kan være flere årsaker til at dette er vanskelig inkludert at kvinnene på grunn av sin depresjon strever med å organisere seg selv og komme seg ut av huset. Kvinnene skriver også under på ett registrerings- og samtykkeskjema i samtalen (se pdf-fil under Ressurser).