Komme i gang

Forankring

Mestringstilbudet bør forankres i den forebyggende enheten i kommunen, og helst i nært samarbeid med helsestasjonen som møter alle spedbarn og deres mødre. Arbeidet bør knyttes til helsestasjonens arbeid, og kan inngå som ett av flere tiltak for oppfølging av nedstemte mødre. Tilbudet bør presenteres for ulike faggrupper, som helsesøstre, jordmødre, fastleger og psykologer som vanligvis møter disse kvinnene. Det er viktig at disse har god kjennskap til og tiltro til den faglige kvaliteten på tilbudet. I tillegg blir det viktig å knytte kontakter til barselomsorgen og spesialisthelsetjenesten, slik at de kan bidra til å informere kvinnene om tilbudet. I Tromsø har vi erfart at Blues Mothers har bidratt til økt samhandling mellom ulike faggrupper og mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og slik har bidratt til gode faglige drøftinger rundt konkrete saker.

Organisering

Mestringstilbudet bør organiseres ut fra den forebyggende enheten i kommunen, gjerne tilknyttet helsestasjonen, Familiens hus eller Familiesenteret. Dette gjør at terskelen for å delta i mestringsgruppen blir lavere, fordi disse instansene ofte har andre tilbud rettet mot småbarnsfamilier slik som eksempelvis Foreldreveiledning og Familiegruppe. Når det er besluttet å igangsette en mestringsgruppe som Blues Mothers, må det settes av ressurser slik at gruppeleder og psykolog får planlagt tilbudet i god tid før oppstart.

Økonomi

Vi har benyttet oss av kommunalt ansatte fagpersoner som i stedet for å tilby en-til-en tilbud tilbyr gruppetilbud, noe som i seg selv er ressursbesparende. Det kreves minst 10 % stilling x 3 i perioden mestringsgruppen pågår, i tillegg til administrering, planlegging, rekruttering, forsamtaler og evaluering. Fagpersoner som bidrar utenfra vil i varierende grad kreve økonomisk kompensasjon. Enhver kommune vil kunne skreddersy sitt eget opplegg også med hensyn til økonomi.

Andre utgifter kan oppstå hvis man ønsker å tilby mødrene bøker eller annet materiell om samspill og psykisk helse, lønn til eksterne fagpersoner, leie av basseng og babysvømmeinstruktør, babymassasjeinstruktør, møtekaffe/te og snacks samt avslutningslunsj. Kommunen bør også vurdere om man vil bruke penger på transport til mødre og barn som vil ha vansker med å delta på tilbudet av slike hensyn, noe som kan være tilfelle for en del kvinner med fødselsdepresjon.

Fagpersoner

Blues Mothers kan ledes av helsesøster, jordmødre, pedagoger, psykologer eller andre som har kompetanse på foreldrestøttende arbeid gjerne i tilknytning til Familiens hus, Familiesenter eller Helsestasjon.

Utfordringer

Rekruttering: Når et nytt tilbud starter opp og skal implementeres, vil det vanligvis ta tid å gjøre tilbudet kjent for både blant fagpersoner og aktuelle deltakere. Begge må overbevises om at dette er et godt tilbud som har kvalitet, og det er viktig at tilbudet innarbeides og huskes på når fagfolk er i kontakt med målgruppen.

Det kan være utfordrende å avdekke hvilke mødre som kan ha nytte av å delta i Blues Mothers. Det kan også være en utfordring å formidle tilbudet slik at mødrene ønsker å delta. Selv om det er blitt mer åpenhet om psykiske problemer og nedstemthet blant spedbarnsmødre, så kan det likevel være en utfordring for den enkelte mor å anerkjenne at hun er i målgruppen, og i tillegg melde seg på et gruppetilbud for nedstemte mødre. Noen kan tenke at man må ha en diagnose eller være skikkelig deprimert for å delta, andre kan være usikre om en mestringsgruppe er det riktig tilbudet for dem.

Gjennomføring av møtene: Det er utfordrende å gjennomføre et mestringstilbud som balanserer mellom de gode samtalene, de alvorlige og tunge samtalene, aktiviteter som kan fremme samspill, og det å bare være sammen. Samtalen og undervisningen om psykisk helse må balansere mellom det å gå i dybden og fokusere på utfordringene som en mor løfter frem, ivareta henne samtidig som man passer på at hun ikke utleverer for mye av seg selv og sitt nettverk, og løfte problemstillingen opp slik at den blir mer allmenn og gjenkjennbar.

Kvinnene vil ha ulike forventninger til Blues Mothers. Noen mødre er veldig åpne om sine utfordringer, mens andre ikke deler så mye. Det må være rom for begge deler, og samtidig må man prøve å hjelpe til slik at de som har behov for det kan få delt sine tanker og utfordringer.

Å være bare to gruppeledere som gjennomfører ett ti-ukers opplegg er i seg selv sårbart, da sykdom eller annet fravær kan bidra til utfordringer med gjennomføringen. Hvis man er tre, f.eks to gruppeledere og en psykolog, gir det større fleksibilitet i forhold til planlagt og uplanlagt fravær.

Økonomi: I perioder der kommunen opplever nedskjæringer eller andre belastninger vil dette kunne påvirke muligheten til å gjennomføre Blues Mothers, enten fordi man ikke kan avse personale eller fordi man ikke ser seg råd til å gjennomføre aktiviteter som koster penger.