Generalforsamling 1993

Referat fra CandiDatas tredje generalforsamling:
Avholdt på Villa Bikuben, Tromsø, 28. mai 1993.

Den formelle delen av generalforsamlingen ble omstendelig avviklet før middagen. Ordstyreren klarte å hale ut denne delen til ca. 10 minutter (mot forrige generalforsamlings 4 minutter).

Saker:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden.

2. Valg av ordstyrer og referent
Terje Fallmyr ble valgt til ordstyrer. Som følge av at utpekt referent ikke møtte opp ble Gunnar Hartvigsen nødt til å steppe inn som referent.

3. Endringer i vedtekter
Ingen forslag til endringer var meldt.

4. Innkomne saker
Ingen saker (etter det referenten husker).

5. Regnskap
Det fremlagte regnskapet ble godkjent uten anmerkninger.

6. Budsjett
Det fremlagte budsjettet ble godkjent uten merknader.

7. Valg (styre, revisor, valgkomite)
Valgkomiteens innstilling ble vedtatt uten protester.

Styret 1993-95:

 • Leder : Terje Fallmyr, Seksjon for informatikk
 • Medlemmer:
  Ellen Brox, NORUT
  Asgeir Finnseth, Mikrosys
  Lilly Ann Stenvold, TF
  Ørjan Robertsen, Seksjon for informatikk
 • Varamedlemmer:
  Bente Evjemo, TF
  Trond Schefstad, Tromsø Lærerhøgskole
  Revisor: Kjell Ellingsen, HSN, Bodø
 • Valgkomite:
  Hilde Hamnes, Spacetec
  Ørjan Ulriksen, Simens-Nixdorf

Tromsø, 3. desember 1993
gunnar@cs.uit.no