Generalforsamling 1998

Referat fra CandiDatas femte generalforsamling
Avholdt på Teaterloftet, Kulturhuset, 20. Februar 1998

Saker:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Ingen innvendinger. Innkalling og dagsorden ble godkjent.

2. Valg av ordstyrer og referent

Som ordstyrer ble Asgeir Finnseth valgt.

Som referent ble Arne Nylund valgt.

Asgeir Finnseth og Anders Andersen ble valgt til underskrive å protokollen.

3. Styrets beretning

Følgende ble bemerket:

Styret konstituerte seg selv. Leder ble Ørjan Wasmuth.
Matrikkel kom ikke ut i inneværende periode. Den vil sannsynligvis ikke komme ut i fremtiden heller, da foreningen har opprettet egen hjemmeside på internett.

Styrets beretning ble godkjent.

4. Innkommne saker

Ingen saker var innkommet.

5. Regnskap og budsjett

Det fremlagte regnskap for 1995 – 1997 ble godkjent.

Det fremlagte budsjett for 1998 – 1999 ble godkjent.

6. Valg av styre, revisor og valgkomite

Valgkomiteens innstilling:

Styre:

Anders Andersen (NORUT IT, leder)
Yngve Andreassen (Finale, nestleder, ny)
Torfinn Holand (UiTø, sekretaer, ny)
Eva Henriksen (Spacetec, Kasserer)
Ørjan Wasmuth, WEB-side ansvarlig)
Vidar Hansen (Telenor Allianse, vara) og Randi Karlsen (UiTø, vara, ny)

Valgkomite:

Asgeir Finnset (NORUT-IT) og Arne Munch Ellingsen (Telenor FoU)

Revisor:
Ellen Brox

Valgkomiteens instilling ble enstemming godkjent.

Tromsø, den 27 februar 1998

Arne Nylund (Referent)
Asgeir Finnseth
Anders Andersen