Generalforsamling 2000

Referat fra CandiDatas sjette generalforsamling
Skansen Brygge, 3. mars 2000
Generalforsamlingen ble satt kl. 19.46

Saker:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det var ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden.

2. Valg av ordstyrer og referent

Anders Andersen ble valgt til ordstyrer. Torfinn Holand ble valgt til referent.

3. Styrets beretning

Det var ingen kommentarer til styrets beretning.

4. Vedtektsendringer

Anders Andersen informerte om styrets forslag til vedtektsendringer. Endringene er delvis ‘kosmetiske’ ved at ‘Seksjon for Datafag’ har skiftet navn til ‘Institutt for informatikk’, og delvis av ‘praktisk’ art idet de gamle vedtektene krever oppmøte av minst 2/3 av medlemmene i CandiData for å kunne vedta vedtektsendringer ved første gangs behandling.

Forslagene til vedtektsendringer ble enstemmig vedtatt, og kan dermed godkjennes ved simpelt flertall ved andre gangs behandling (ved påfølgende generalforsamling).

5. Eventuelt

Det fremkom ingen saker under eventuelt.

6. Regnskap og budsjett

Kasserer Eva Henriksen fremla revidert regnskap samt forslag til budsjett for årene 2000-01. Både regnskap og budsjett ble godkjent ved akklamasjon.

7. Valg av styre, revisor og valgkomité

Valgkomitéens formann Asgeir Finnseth la frem forslag på følgende styremedlemmer, som ble valgt ved akklamasjon:

Styre:
Yngve Nyheim
Gudmund Pettersen
Ørjan Wasmuth
Hans Ole Rafaelsen
Bjørn Thorstensen

Vararepresentant:
Torfinn Holand

Det var foreslått gjenvalg av Ellen Brox som revisor. Hun ble valgt ved akklamasjon.

Til ny valgkomité var følgende foreslått:
Anders Andersen
Ole Jørgen Mæland

Disse ble også valgt ved akklamasjon.

Møteleder takket for seg, og hevet CandiData’s sjette generalforsamling kl. 19.57.

Tromsø, 15.3.00

Torfinn Holand
Referent

———————————————————————————————-

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i CandiData

Skansen Brygge, 3. mars 2000
Generalforsamlingen ble satt kl. 20.14.30

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det var ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden.

2. Valg av ordstyrer og referent

Anders Andersen ble valgt til ordstyrer. Torfinn Holand ble valgt til referent.

3. Vedtektsendringer

Forslaget fra styret til nye vedtekter ble enstemmig vedtatt på CandiData’s sjette generalforsamling. På grunn av de gamle vedtektenes ordlyd måtte vedtektene opp til annen gangs behandling for endelig godkjenning.

De nye vedtektene ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon, og trer dermed umiddelbart i kraft.

Generalforsamlingen ble hevet kl. 20.15.15.

Tromsø, 15.3.00

Torfinn Holand
Referent