Generalforsamling 2002

Referat fra CandiDatas syvende generalforsamling
Clarion Hotel, 1. mars 2002
Generalforsamlingen ble satt kl. 19.49.

Saker:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det var ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden.

2. Valg av ordstyrer og referent

Bjørn Thorstensen ble valgt til ordstyrer. Hans Ole Rafaelsen ble
valgt til referent.

3. Styrets beretning

Det var ingen kommentarer til styrets beretning.

4. Regnskap og budsjett

Kasserer Gudmund Pettersen fremla revidert regnskap samt forslag til
budsjett for årene 2002-03. Både regnskap og budsjett ble godkjent ved
akklamasjon.

5. Valg av styre, revisor og valgkomité

Valgkomitéens formann Ole Jørgen Mæland la frem forslag på følgende
styremedlemmer, som ble valgt ved akklamasjon:

Styre:
Gudmund Pettersen
Kai-Even Nilsen
Torunn Tøllefsen
Sigurd Sjursen
Geir Egil Myhre
Ørjan Wasmuth (vev-ansvarlig)

Det var foreslått gjenvalg av Ellen Brox som revisor. Hun ble valgt
ved akklamasjon.

Til ny valgkomité var følgende foreslått:
Bjørn Thorstensen
Torfinn Holand

Disse ble også valgt ved akklamasjon.

Møteleder takket for seg, og hevet CandiData’s syvende
generalforsamling kl. 19.54.

Tromsø, 06.3.02

Hans Ole Rafaelsen
Referent