Generalforsamling 2004

Referat fra CandiDatas åttende generalforsamling
Polarmiljøsenteret, 20. februar 2004
Generalforsamlingen ble satt kl. 20.16.01

Saker:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det var ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden.

2. Valg av ordstyrer og referent

Torunn Tøllefsen ble valgt til ordstyrer. Gudmund Pettersen ble valgt til referent.

3. Styrets beretning

Det var ingen kommentarer til styrets beretning.

4. Regnskap og budsjett

Ordstyrer fremla revidert regnskap samt forslag til budsjett for årene 2004-2005. Både regnskap og budsjett ble godkjent ved akklamasjon.

5. Valg av styre, revisor og valgkomité

Ordstyrer la framValgkomitéens forslag på følgende styremedlemmer, som ble valgt ved akklamasjon:

Styre:
Torunn Tøllefsen, Norut IT
Sigurd Sjursen, Norut IT
Wiggo Finnset, Telenor FoU
Nils Jakob Villmones, Kongsberg Spacetec AS
Anna-Brith Arntsen Jakobsen, UiTø-IfI

Det var foreslått gjenvalg av Ellen Brox, Norut IT som revisor. Hun ble valgt ved akklamasjon.

Til ny valgkomité var følgende foreslått:

Gudmund Pettersen, Kongsberg Spacetec AS
Kai-Even Nilsen, UiTø-Ifi

Disse ble også valgt ved akklamasjon.

Møteleder takket for seg, og hevet CandiData’s syvende generalforsamling kl. 20.17.31.

Tromsø, 25. Februar 2004

Gudmund Pettersen
Referent