Generalforsamling 2008

Referat fra CandiDatas tiende generalforsamling
Champagne-kantina Universitetet i Tromsø, 22. februar 2008
Generalforsamlingen ble satt kl. 20.10.00

Saker:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det var ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden.

2. Valg av ordstyrer og referent

Anna-Brith Arntsen ble valgt til ordstyrer. Kristina Garfjell Kantola ble valgt til referent.

3. Styrets beretning

Det var ingen kommentarer til styrets beretning.

4. Regnskap og budsjett

Ordstyrer fremla revidert regnskap samt forslag til budsjett for årene 2007-2008. Både regnskap og budsjett ble godkjent ved akklamasjon.

5. Valg av styre, revisor og valgkomité

Ordstyrer la fram Valgkomitéens forslag på følgende styremedlemmer. Ved benkeforslag ble det gjort én endring, og følgende ble valgt ved akklamasjon:

Styre:
Gunn J. Evertsen, Norut IT (gjenvalg)
Kristina Garfjell Kantola, Dualog (gjenvalg)

Øyvind Årnes, Jupiter System Partners (ny)

Terje Solvoll, Nasjonalt senter for telemedisin (ny)

Maria Wulff Hauglann, Institutt for informatikk, UIT (ny)

Ut av styret:
Anna-Brith Arntsen, IFI, UiT
Wiggo Finnset, mPower AS
Nils Jakob Villmones, Kongsberg Spacetec

Det var foreslått gjenvalg av Ellen Brox, Norut IT som revisor. Hun ble valgt ved akklamasjon.

Til ny valgkomité var følgende foreslått:

Anna-Brith Arntsen, IFI, UiT
Nils Jakob Villmones, Kongsberg Spacetec
Wiggo Finnseth, mPower

Disse ble også valgt ved akklamasjon.

Møteleder takket for seg, og hevet CandiDatas tiende generalforsamling kl. 20.12.35

Tromsø, 22. februar, 2008

Kristina Garfjell Kantola
Referent