Generalforsamling 2014

Referat fra CandiDatas trettende generalforsamling
Bikuben Selskapsvilla, 17. januar 2014
Generalforsamlingen ble satt kl. 20.00.00

Sakliste

Saker:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det var ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden.

2. Valg av ordstyrer og referent

Jan Heier Johansen ble valgt til ordstyrer. Erlend Bønes ble valgt til referent.

3. Styrets beretning

Det var ingen kommentarer til styrets beretning.

4. Regnskap

Ordstyrer fremla regnskapet for årene 2012-2013. Regnskapet ble godkjent ved akklamasjon.

5. Valg

Ordstyrer la fram Valgkomitéens forslag på følgende styremedlemmer. Disse ble valgt ved akklamasjon:

Styre:

  • Bernt Ivar Olsen, IT-avd., Universitetet i Tromsø (gjenvalg, til 2016)
  • Jan Heier Johansen, Microsoft (gjenvalg, til 2016)
  • Daniel Stødle, Norut IT (gjenvalg, til 2016)
  • Alexandra Makhlysheva, NST (ny, til 2018)
  • Åsmund Grammeltvedt, Snap TV (ny, til 2018)

Ellen Brox gikk av som revisor. Styret vil takke for god innsats over flere år.

Kai-Even Nilssen meldte seg som ny revisor. Han ble valgt ved akklamasjon.

Til ny valgkomité var følgende foreslått:

  • Erlend Bønes, Nasjonalt Senter for Telemedisin (gjenvalg)

Han ble også valgt ved akklamasjon.

6. Eventuelt

Vi gjorde følgende erfaringer i løpet av kvelden som kan være relevant for framtidige arrangement:

  • Noen deltakere etterlyste navnelapper. Kanskje en god ide?
  • Vi hadde arrangementet på Bikuben, men hadde ikke gitt beskjed om at vi ønsket åpen bar etter middagen. Det ordnet seg, men i framtiden bør vi gi tydelig beskjed.

Tromsø, 22. oktober, 2014

Erlend Bønes
Referent