Generalforsamling 2016

Referat fra CandiDatas fjortende generalforsamling
Bikuben Selskapsvilla, 22. januar 2016

Saksliste

Saker:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det var ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden.

2. Valg av ordstyrer og referent

Bernt Ivar Olsen ble valgt til ordstyrer.

3. Styrets beretning

Det var ingen kommentarer til styrets beretning.

4. Regnskap

Ordstyrer fremla regnskapet for årene 2014-2015. Regnskapet ble godkjent ved akklamasjon.

5. Valg

Ordstyrer la fram valgkomitéens forslag på følgende styremedlemmer, som ble valgt ved akklamasjon:

Styret:

  • Åsmund Grammeltvedt, Microsoft (gjenvalgt til 2018)
  • Alexandra Makhlysheva, NST (gjenvalgt til 2018)
  • Ida Jaklin Johansen (ny, til 2020)
  • Bjørn Fjukstad, IFI, UiT (ny, til 2020)
  • Erlend Graff, Pexip (ny, til 2020)

Kai-Even Nilssen ved IFI, UiT ble gjenvalgt som revisor.

Til ny valgkomité ble følgende valgt:

  • Åsmund Grammeltvedt, Microsoft (2016 – 2018)
  • Alexandra Makhlysheva, NST (2016 – 2018)

6. Eventuelt

Vi gjorde følgende erfaringer i løpet av kvelden som kan være relevant for framtidige arrangement:

  • Medlemmer som ikke har fått candidata pin, bør få denne (må bestille flere).

Tromsø, 24. februar 2016

Maria Wulff Hauglann,
referent