Generalforsamling 2020

Referat fra CandiDatas sekstende generalforsamling
Bikuben Selskapsvilla, Tromsø, 10. januar 2020

Saker:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det var ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden.

2. Valg av ordstyrer og referent

Erlend Graff ble valgt til ordstyrer. Maria Wulff Hauglann ble valgt til referent.

3. Styrets beretning

Det var ingen kommentarer til styrets beretning.

4. Regnskap

CandiData har fra og med 2019 gått over til å benytte avvikende regnskapsår. Regnskapsåret løper nå fra 01. august til 31. juli påfølgende år, isteden for å følge kalenderåret.

Ordstyrer fremla regnskapet for perioden 01.01.2018 – 31.07.2019. Regnskapet ble godkjent ved akklamasjon.

5. Valg

Ordstyrer la fram valgkomitéens forslag på følgende styremedlemmer, som alle ble valgt ved akklamasjon:

Styret:

  • Sverre Coucheron, Dips, Tromsø (leder, ny, 2020-2024)
  • Eva Henriksen, UNN, Tromsø (kasserer, gjenvalg, 2018-2022)
  • Camilla Stormoen, Norges Råfisklag, Tromsø (styremedlem, ny, 2020-2024)
  • Peter Munch-Ellingsen, Dualog, Tromsø (styremedlem, ny, 2020-2024)
  • Ashenafi Zenabe Woldaregay, IFI, Tromsø (styremedlem, gjenvalg, 2018-2022)

Kai-Even Nilssen ved IFI, UiT ble gjenvalgt som revisor.

Valgkomité:

  • Eva Henriksen (2020-2022)
  • Ashenafi Zenabe Woldaregay (2020-2022)

6. Eventuelt

Ingen saker på eventuelt.

Tromsø, 20. januar 2020

Maria Wulff Hauglann,
referent