Generalforsamling 2022

Referat fra CandiDatas sekstende generalforsamling
Bikuben Selskapsvilla, Tromsø, 18. mars 2022

Saker:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det var ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden.

2. Valg av ordstyrer og referent

Sverre Coucheron ble valgt til ordstyrer. Peter Munch-Ellingsen ble valgt til referent.

3. Styrets beretning

Det var ingen kommentarer til styrets beretning.

4. Regnskap

Ordstyrer fremla regnskapet. Regnskapet ble godkjent ved akklamasjon.

5. Valg

Ordstyrer la fram valgkomitéens forslag på følgende styremedlemmer, som alle ble valgt ved akklamasjon:

Styret:

  • Sverre Coucheron, Dips, Tromsø (leder, gjenvalg, 2020-2024)
  • Camilla Stormoen, Norges Råfisklag, Tromsø (styremedlem, gjenvalg, 2020-2024)
  • Peter Munch-Ellingsen, Dualog, Tromsø (styremedlem, gjenvalg, 2020-2024)
  • Maren Sofie Ringsby, Bekk, Oslo (kasserer, ny, 2022-2026)

Kai-Even Nilssen ved IFI, UiT ble gjenvalgt som revisor.

6. Eventuelt

Ingen saker på eventuelt.

Tromsø, 18. mars 2022

Peter Much-Ellingsen,
referent