Generalforsamling 2012

Referat fra CandiDatas tolvte generalforsamling
Bikuben Selskapsvilla, 16. mars 2012
Generalforsamlingen ble satt kl. 20.00.00

Saksliste generalforsamling 2012 (pdf)

Saker:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det var ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden.

2. Valg av ordstyrer og referent

Terje Solvoll ble valgt til ordstyrer. Maria Wulff Hauglann ble valgt til referent.

3. Styrets beretning

Det var ingen kommentarer til styrets beretning.

4. Regnskap

Ordstyrer fremla regnskapet for årene 2010-2011. Regnskapet ble godkjent ved akklamasjon.

5. Valg

Ordstyrer la fram Valgkomitéens forslag på følgende styremedlemmer. Disse ble valgt ved akklamasjon:

Styre:

–    Erlend Bønes (gjenvalg, til 2014)
–    Bernt Ivar Olsen, IT-avd., Universitetet i Tromsø (ny, til 2016)
–    Jan Heier Johansen, ErgoGroup (ny, til 2016)
–    Daniel Stødle, Norut IT (ny, til 2016)

Det var foreslått gjenvalg av Ellen Brox, Norut IT som revisor. Hun ble valgt ved akklamasjon.

Til ny valgkomité var følgende foreslått:

  • Terje Solvoll, Nasjonalt Senter for Telemedisin (gjenvalg)
  • Øyvind Årnes, Jupiter (gjenvalg)
  • Maria Wulff Hauglann, Institutt for informatikk, UiT (gjenvalg)

Disse ble også valgt ved akklamasjon.

5. Eventuelt – vedtektsendring

Det ble vedtatt en vedtektsendring om at alle fremtidige CandiData biennaler skal avholdes samme fredagen som Tromsø Internasjonale Filmfestival (tredje fredagen i januar) annet hvert år. Neste CandiData Biennale blir dermed fredag 17. januar 2014!

Møteleder takket for seg, og hevet CandiDatas tolvte generalforsamling kl. 20.04.

Tromsø, 16. mars, 2012

Maria Wulff Hauglann
Referent