Vedtekter

(Sist endret på generalforsamlingen 16. mars 2012)

Formål

Foreningen har som formål å:

  • Vedlikeholde et faglig og sosialt fellesskap mellom medlemmene
  • Bidra til markedsføring av medlemmene og informatikkutdanningen ved UiT
  • Bidra til faglig stimulering og oppdatering
  • Vedlikeholde kontakten mellom medlemmene og UiT/ Institutt for informatikk

Medlemskap

Automatisk medlem i foreningen blir alle som har fullført doktorgrads-, mastergrads-, hovedfags- eller sivilingeniørutdannelse ved Institutt for informatikk (tidligere Seksjon for datafag) ved Universitetet i Tromsø. Det samme gjelder for alle tidligere og nåværende ansatte ved instituttet. Personer som ikke dekkes av ovenstående, men som har spesiell tilknytning til instituttet, kan søke om medlemskap.

Generalforsamling og styre

Det skal avholdes generalforsamling hvert annet år, samme fredagen som Tromsø Internasjonale Filmfestival (tredje helga i januar). I forbindelse med generalforsamlingen skal det også være et faglig arrangement. Generalforsamlingen velger et styre på 5 personer, inkludert leder og 2 vararepresentanter. Styret skal virke til neste generalforsamling. Styret skal drive foreningen etter de linjer generalforsamlingen trekker opp. Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes dersom styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det.

Sekretariat

Foreningen har fast adresse og sekretariat ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Tromsø. Sekretariatets ansvarsområde er formidling av innkommende post og ajourføring av medlemsregister.

Oppløsning

Vedtak om oppløsning av foreningen kan kun fattes på ordinær generalforsamling med minst 2/3 av medlemmene tilstede eller på 2 påfølgende generalforsamlinger, hvorav minst en ordinær. Det kreves minst 2/3 flertall blant de frammøtte.

Vedtektsendringer

Endringer av disse vedtektene kan kun gjøres av generalforsamlinger med minst 2/3 flertall. Ved andre gangs behandling kreves kun simpelt flertall.