General info / Generell info

(Norwegian below)

CARE – Center for Avalanche Research and Education

UiT The Arctic University of Norway is establishing the Center for Avalanche Research and Education(CARE) during the period 2015-2017. The mission of the Center is to provide new knowledge about the human factor in avalanche terrain and improve education to prevent loss of lives.

Our approach is based on multi-disciplinary cooperation at the university, as well as with relevant Norwegian and international stakeholders. We are also interested in collaborations with other researchers or scientific communities .

Aims
1)   Review current methods for decision making in risky environments
2)  Hypothesize and test improvements
3)  Turn knowledge into action – to save lives

Human factor
8-9 out of 10 fatal avalanches have been triggered by the affected person or group. A better understanding of the decision process in avalanche terrain is therefore crucial for the success of safety initiatives.Observations of human error have made judgment and decision-making key to understand why people die in avalanches.

Multidisiplinary approach
The program will liaise with leading national and international partners in order to bring in best practices and state-of-the-art knowledge. CARE will couple students and supervisors from different disciplines in projects in order to examine all relevant factors to decision-making from a multi-disciplinary perspective.

Research
The Science Program for the period 2015-2020  will apply well-established scientific methods. Students and researchers will have backgrounds from an array of sciences (natural, social, economics, psychology, etc) with the theme “avalanches” as a joint focus.
This will be an unprecedented opportunity to share knowledge between communities and apply methods in new ways – thus stimulating innovation.

Education
CARE will offer courses within human factors in avalanche terrain and aims at contributing to other bachelor and master degree programmes. This will be a multi-disciplinary education combining a theoretical and “hands on” approach.
These educations will be based on psychology but also include courses in outdoor education, geology, technology and geography/metrology. Students in will take part in the on-going research and work closely with the CARE research group throughout their degree.

Turning knowledge into action
CARE will engage closely with practitioners and users of avalanche terrain – to learn, study and communicate results from current research. CARE will be active on social media and arrange seminars and conferences open for the public.

Contact persons research projects:
Audun Hetland
E-mail: audun.hetland@uit.no
Phone: +4793041612

Rune Engeseth
E-mail: rue@nve.no
Phone: +4799038868

Contact person general questions
Espen Nordahl
E-mail: espen.nordahl@uit.no
Phone: +4791119173

 


Kompetansesenter for snøskred  skal vektlegge temaet sikker ferdsel i vinterfjellet, med spesiell vekt på utfordringer tilknyttet snøskred. Fokus skal være på den menneskelige faktor.

Dette er et 3-årig prosjekt ved Idrettshøgskolen, Finnmarksfakultetet, UiT Norges arktiske universitet. Visjonen til prosjektet er at ingen skal omkomme i snøskred i Norge!

Misjon
De siste årene er det registrert en økning i antall omkomne i snøskred i Norge. Mange av ulykkene med dødelig utgang har skjedd i Troms fylke. UiT Norges arktiske universitet har i mange år drevet med utdanning og forskning i friluftsliv og følger nå opp for å ta et samfunnsansvar regionalt og nasjonalt ved å etablere dette prosjektet.

Prosjektets misjon kan formuleres slik:
Forskning som gir samfunnet et best mulig kunnskapsgrunnlag for håndtering av snøskredfare.


Mål og målgrupper
Det er et overordnet mål at aktivitetene gjennom prosjektperioden skal danne grunnlag for etablering og permanent drift av senteret. Det store antall ulykker og omkomne en ser i dag, er tilstrekkelig til at det forebyggende arbeidet må prioriteres sterkt. Perspektiv om økende aktivitet tilsier at også antallet ulykker vil øke dersom en ikke lykkes med gode forebyggende tiltak.

Målet er å bygge opp et nettverk som blir et helhetlig og samlende nasjonalt nav for forskning, utdanning, informasjon og formidling om snøskred. På sikt er det et mål at senteret skal utvikles til å bli en nasjonal innfallsport til kunnskap om snøskred i Norge, og at senterets funksjoner skal samles

I et samfunnsperspektiv skal prosjektet og etter hvert senteret stimulere til nye arbeidsplasser og virksomhetsutvikling, både i aktivitet ved senteret, men også som en bieffekt for eksempel innen naturbasert turisme.

Forskningssatsing på den menneskelige faktor
Prosjektet med mål om å etablere et senter skal bidra til å sette enda større fokus på utfordringer ved ferdsel i brattere snødekket terreng. Gjennom prosjektet skal kunnskapsgrunnlaget styrkes gjennom forskning og bidra til kompetanseheving innen snøskred.

Satsingen har både en forskningsdimensjon der målet er å utvikle et internasjonalt ledende forskningsmiljø innen menneskelige faktorer knyttet til snøskredproblematikk, og en helhetlig og samlende dimensjon der målet er å bidra bredt i skredforebyggende arbeid. De fleste skredulykker skyldes menneskelige feil og derfor vil hovedfokuset i forskningssatsningen være på den menneskelige faktor.

 

Kommentarer er stengt.