Norsk

Hvordan kan byer settes i stand til å handtere økt immigrasjon og større kulturelt mangfold? Hvordan kan vi leve sammen i byer med slike forskjeller?

Sustainable diverse cities: Innovation in Integration utforsker nye måter å drive integrering på. Dagens byer består av innbyggere med ulik etnisk og nasjonal bakgrunn, tilknytning og fremtidsplaner. Bærekraftig byutvikling forutsetter at innbyggerne kan leve med forskjeller og utnytte de sosiale og økonomiske muligheter forskjeller gir. Byer må kunne gi innbyggerne tilgang til byens mange steder og gi alle mulighet til å være med å utforme byen, uavhengig av etnisk bakgrunn. I dette prosjektet vil forskere, ulike organisasjoner, kommuner og bedrifter som jobber med integrering av innvandrere samarbeide for å produsere ny og anvendbar kunnskap på feltet.

Den økte tilstrømmingen av asylsøkere til Norge i forbindelse med flyktningkrisen i Middelhavet i 2015 førte til mange nye tiltak og tilnærminger til integrering. Vi vil studere både nye pop-uptiltak og lavterskeltilbud, og godt planlagte og langsgående tiltak innenfor kunst og kulturfeltet og i kreative næringer. Vi vil lære og være med å videreutvikle dem, sammen med de som driver og deltar i aktivitetene i byene Bodø og Tromsø i Norge og Halsnæs i Danmark.

I prosjektet studerer vi hvordan byrom brukes av ulike innbyggere, analyserer hvor møter finner sted, og hvordan nye møter mellom mennesker kan føre til integrering. Kontakt og møter kan føre til mistro og konflikt men vi utforsker betingelsene for at møter fører til integrerende samhandling. Det forutsetter oppmerksomhet på samspillet mellom etnisitet, kjønn, alder, utdanning og klasse. Vi spør videre hvordan møter og samhandling i organisasjoner og aktiviteter kan føre til deltakelse og medbestemmelse og utvikling av bærekraftige byer. Endelig spør vi hvilke muligheter og utfordringer dette representerer for planlegging og organisering i situasjoner preget av endring for kommuner og frivillige organisasjoner.

Last ned hele prosjektbeskrivelsen her (pdf)