Arbeidspakker

Prosjektet har en stegvis oppbygging som har som målsetting å knytte kulturelle økosystemtjenester definert av interessenter med antroposentriske forstyrrelser og romlige indikatorer for økosystemfunksjon og struktur. Prosjektet er delt inn i fire arbeidspakker (AP; se figur 1).

Figur1. Arbeidspakker og metodikk.

Figur1. Arbeidspakker og metodikk.

AP1. Analyse av medvirkningsverktøy for romlige analyser av kulturelle økosystemtjenester.

Kulturelle økosystemtjenester vil bli kartlagt ved hjelp av PPGIS i denne arbeidspakken (se figur 2 og 3). Lokalsamfunn og besøkende til verneområdene vil få muligheten til å kartlegge områder som de verdsetter i landskapet.

PPGIS

Figur 2. Internettbasert PPGIS

Tablet

Figur 3. iPad-basert PPGIS

AP2. Romlig modellering og kartlegging av kulturelle økosystemtjenester.

I denne arbeidspakken vil økosystemtjenestene som ble identifisert i AP1 bli gruppert og relatert til naturlige landskapsattributter (f.eks. vegetasjon, terreng) og tilstedeværelse av, eller avstand til menneskelig infrastruktur (f. eks. veier, bebyggelse). Både naturlige og menneskelige variabler kan brukes for å forklare tilstedeværelsen av de kulturelle økosystemtjenestene kartlagt i AP1. Denne arbeidspakken vil svare på følgende spørsmål:

  • Hvordan er de ulike grupperingene av kulturelle økosystemtjenester relatert til forskjellige typer landskap?
  • Hva er viktigheten av menneskelig infrastruktur for tilstedeværelsen av kulturelle økosystemtjenester?
  • Opptrer kulturelle økosystemtjenester konsentrert i såkalte «hotspots» eller er de spredt innenfor studieområdene?
  • Er det romlig overlapp mellom de ulike grupperingene av økosystemtjenester, hvilket vil antyde romlige byttehandler (at noen tjenester opptrer på bekostning av andre), eller finnes de i ulike deler av området?

AP3. Kulturelle økosystemtjenester, menneskelige spor og økosystemkarakteristikker.

Målet med AP3 er å etablere årsakssammenhenger i forholdet mellom kulturelle økosystemtjenester, bruksintensitet og økosystemkarakteristikker. Data fra AP2 vil bli kombinert med intensive felt og fjernmålingsanalyser. I sluttfasen av AP3 vil vi kunne svare på følgende spørsmål:

  • Hvordan er menneskelige spor relatert til ulike trekk ved landskapet og økosystemtjenester?
  • Hvordan er menneskelige spor relatert til avstanden fra menneskelig infrastruktur?
  • Er enkelte kulturelle økosystemtjenester avhengig av tilstedeværelsen av særskilte økosystemattributter.

AP4. Integrert syntese og analyse

AP4 vil inkludere et arbeidsseminar for å involvere interessegrupper i analysene og arbeidspakken har tre mål:

  1. Integrerte analyser og synteser av AP1, AP2 og AP3.
  2. Modellvalidering av antakelser gjort i koblingene mellom verdier, landskapstrekk og forstyrrelser i de forrige arbeidspakkene.
  3. Sjekk av forvaltningsrelevans av resultatene i forhold til formål for verneområdene og mål for overvåkning.