Category Archives: Results

Økosystemtjenester og forvaltningspreferanser i vernede områder i Polen og Norge

Internettkartlegging av økosystemtjenester har blitt utført i Polen på tilsvarende måte som i Norge. Kartleggingen i Polen fokuserte på den mest besøkte nasjonalparken, Tatra, som er en del av Natura 2000 nettverket og også et UNESCO biosfærereservat, og dette studiet sammenligner økosystemtjenester og preferanser kartlagt i Tatra nasjonalpark, Jotunheimen nasjonalpark og Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Hovedforskjellene mellom de to landene ligger i at i Norge er økosystemtjenestene mer høstings-basert og lokalbefolkningen viser større preferanser for ressursutnyttelse, mens i Polen er preferansene sterkere i form av strengere bevaring. I Polen kartlegges tjenester knyttet til vakker natur, biologisk mangfold og rent vann i større grad enn i Norge. Hytter var svært viktige for nordmenn, men ikke i Polen.

Det samme studiet fant at økosystemtjenestene var relativt like i de to norske nasjonalparkene Jotunheimen og Saltfjellet-Svartisen, men at tjenester knyttet til selvforsyning som jakt, fiske, bær, sopp og kultur/identitet stod sterkere i nord, mens friluftsliv og utbygging av turistfasiliteter stod sterkere i sør.

 

For mer detaljer se:

Forholdet mellom økosystemtjenester og arealdekke er kartlagt i området Jotunheimen, Breheimen, Sognefjorden og i Midtre-Nordland

Studiet viser at høyfjellsområder er særlig viktige for urørt og vakker natur, mens lavereliggende områder i tilknytning til bebyggelse og skog er viktige for lokal identitet og stedstilhørighet. Områder med skog er betydningsfulle for en rekke naturverdier, både knyttet til friluftsliv og selvforsyning. Studiet viser også at overføring av lokale naturverdier fra nord til sør basert kun på arealdekke gir dårlige resultater.

 

For mer detaljer se:

Eiendomsforhold er viktigere enn vern når det gjelder fordelingen av økosystemtjenester i landskapet

Det viser analyser basert på en internettkartlegging av økosystemtjenester (økosystemenes direkte og indirekte bidrag til menneskelig velferd) utført av lokalbefolkningen i området Jotunheimen, Breheimen og Sognefjorden. Friluftsliv og vakker natur var de naturverdiene som var hyppigst kartlagt i hele området, og disse var ikke assosiert med verken eiendom eller verneområder. Bygdeallmenning var særlig viktig for jakt og fiske, statsallmenning var mer assosiert med biologisk mangfold og urørt natur; verdier som generelt forbindes med verneområder, mens landområder dominert av privat eiendom var knyttet til et større mangfold av verdier, der spesielt nærområder ble assosiert med kulturelle verdier og identitet samt høstingsbaserte aktiviteter som bær og sopp sanking. De hyppigst markerte ønskene for fremtidig utvikling var å øke rovdyruttak, å øke fiskemuligheter, å redusere snøskuterkjøring og å øke turistfasiliteter. Mest motstridende interesser for forvaltningspreferanser finnes på privat eiendom, mens områder med Skjåk bygdeallmenning, som i tillegg også er vernet, har lavest konfliktpotensial, viser studiet.

For mer detaljer se: