Doktorgrad CultEs

Forene lokal bruk med vern i norske verneområder. En undersøkelse av lokalbasert forvaltning med en økosystemtjenestetilnærming

 Stipendiat: Sigrid Engen

Å desentralisere forvaltningsansvar er en økende trend innen miljø- og ressursforvaltning. Når mennesker som berøres av beslutningene involveres i beslutningsprosessen kan dette bidra til mer informert og effektiv beslutningstaking. Økt deltakelse kan også føre til mindre konflikter. Norske myndigheter gikk inn for en lokalbasert forvaltningsreform i 2009, der forvaltningsansvaret for norske verneområder ble delegert til interkommunale nasjonalparkstyrer. Bakgrunnen var et ønske om å øke legitimiteten og redusere konflikter knyttet til verneområder. De over 40 styrene har forvaltningsansvar for nasjonalparker, landskapsvernområder og naturreservat.

Økosystemtjenestetilnærmingen søker på samme måte som lokalbasert forvaltning å skape synergier mellom de ulike godene naturen gir. Nylig ble en oversikt over norske økosystemtjenester status og trender, og norske økosystems evne til å produsere disse utgitt (NOU 2013). Rapporten konkluderer med at økosystemtjenestetilnærmingen er et viktig verktøy for norsk miljø- og ressursforvaltning, blant annet på grunn av dens evne til å kommunisere vår avhengighet av naturen og behovet for å verne om den. Rapporten er et sterkt signal om den økende viktigheten av økosystemtjenestebegrepet. Også internasjonalt har det foregått lignende utredinger over økosystemtjenester.

Lokalbasert forvaltning av norske verneområder har ført til bekymring om at lokal bruk blir tillagt større vekt enn nasjonale verneformål, og at dette over tid vil kunne forringe nasjonale verneverdier. Under et prøveprosjekt med lokalforvaltning så viste det seg at interkommunale styrer redefinerte nasjonal politikk og gjorde vedtak som var mer i tråd med lokal bruk og lokale interesser enn overordnede nasjonale verneformål (Falleth & Hovik 2009). En policy analyse av reformen konkluderer med at dens største svakhet er at den ikke har utviklet et regulerende og institusjonelt rammeverk som tilstrekkelig sørger for at nasjonale verneformål blir ivaretatt (Fauchald & Gulbrandsen 2012). Riksrevisjonens undersøkelser av reformen finner at den så langt har lagt grunnlaget for en god lokal medvirkning i parkforvaltningen og at den har bidratt til å redusere konfliktnivået. Lokal kunnskap er også benyttet i større grad enn før (Riksrevisjonen 2014). Reformen er fortsatt ny og kunnskap om byttehandler og synergier mellom økosystemtjenester som er viktige for et vidt spekter av interessegrupper, så vel som balansen mellom kortsiktig bruk og langsiktige forvaltningsmål er begrenset. Hovedmålet for dette studiet er å undersøke hvordan lokal verneområdeforvaltning balanserer lokal bruk med vern sett i et økosystemtjenesteperspektiv.

Hovedmål

Hovedmålet er å undersøke hvordan den lokalbaserte forvaltningsreformen har påvirket vurderingene rundt lokal bruk og nasjonale verneformål i norske verneområder.

Delmål

  1. Undersøke dispensasjonspraksis før og etter reformen ved hjelp av dokumentanalyse og spørreskjema.
  2. Undersøke hvordan vern påvirker grad av menneskelig inngrep ved å kvantifisere menneskelig forstyrrelse innenfor og utenfor verneområder.
  3. Identifisere ulike interessegruppers forhold til lokal bruk og naturgoder omfattet av verneformålene ved å kartlegge deres økosystemtjeneste-preferanser innenfor og utenfor verneområdene.
ProjectOverviewSigridPhDNorsk

Fig. 1. Prosjektoversikt. Ved å undersøke tidligere og nåværende forvaltning og hvordan den har påvirket og påvirker naturen, i kombinasjon med å kartlegge sosiale verdier og preferanser for fremtidig utvikling, kan dette studiet bidra med økt kunnskap om hvordan forene bruk med vern.

Referanser
Falleth EI, Hovik S (2009) Local government and nature conservation in Norway: decentralisation as a strategy in environmental policy. Local Environment 14:221-231
Fauchald OK, Gulbrandsen LH (2012) The Norwegian reform of protected area management: a grand experiment with delegation of authority? Local Environment 17:203-222
NOU (2013) Naturens goder-om verdier av økosystemtjenester Norges Offentlige Utredninger, Book 10
Riksrevisjonen (2014) Riksrevisjonens undersøking av forvaltninga av nasjonalparkar The Norwegian Auditor General’s investigation into the management of national parks.  Riksrevisjonens administrative rapport nr 1 2014