Visiting Christopher Monz at Utah State University

We visited Utah State University (USU), Logan. Christopher Monz invited us to discuss our projects CultEs, ESArctic and Connect. We have had 4 days full of work and joy, with a lot of progress on planning our upcoming fieldwork in Varangerhalvøya and Jotunheimen national parks. We had the pleasure to present our project on a guest lecture.

Vera Hausner, our project leader broke the ice and introduced students to the Norwegian context and presented them our project. The PhD student Sigrid Engen talked about her work on analyzing exemptions on protected areas in Norland and Sogn og Fjordane area. Students got an insight on differences between Norway and USA with regard to protected areas and the use citizens do of them. The last presenter was Lorena Munoz, also a PhD student, who talked about spatial mapping of visitors’ values in Norway.

We also learnt from the American protected area system, which is quite different from the Norwegian system. Christopher Monz and Ashley D’Antonio introduced us to the US park system and monitoring approaches using SamplePoint software. Abigail Kidd and Robin Graham showed their work on GPS tracking for tourism monitoring.

Our time in USU was amazing, and we are looking forward to meeting our colleagues again. Big thanks to Christopher Monz, Ashley D’Antonio, Abigail Kidd and Robin Graham for making our stay so wonderful!

Exciting news are coming, stay tuned!

Santa Barbara, there we go!

We are on our way to NCEAS in Santa Barbara, California. Sigrid Engen and Lorena Munoz are meeting Vera Hausner and Per Fauchald in Santa Barbara to spend a month working intensively on our project. We have lot to do, summer season is approaching!

 

Økosystemtjenester og forvaltningspreferanser i vernede områder i Polen og Norge

Internettkartlegging av økosystemtjenester har blitt utført i Polen på tilsvarende måte som i Norge. Kartleggingen i Polen fokuserte på den mest besøkte nasjonalparken, Tatra, som er en del av Natura 2000 nettverket og også et UNESCO biosfærereservat, og dette studiet sammenligner økosystemtjenester og preferanser kartlagt i Tatra nasjonalpark, Jotunheimen nasjonalpark og Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Hovedforskjellene mellom de to landene ligger i at i Norge er økosystemtjenestene mer høstings-basert og lokalbefolkningen viser større preferanser for ressursutnyttelse, mens i Polen er preferansene sterkere i form av strengere bevaring. I Polen kartlegges tjenester knyttet til vakker natur, biologisk mangfold og rent vann i større grad enn i Norge. Hytter var svært viktige for nordmenn, men ikke i Polen.

Det samme studiet fant at økosystemtjenestene var relativt like i de to norske nasjonalparkene Jotunheimen og Saltfjellet-Svartisen, men at tjenester knyttet til selvforsyning som jakt, fiske, bær, sopp og kultur/identitet stod sterkere i nord, mens friluftsliv og utbygging av turistfasiliteter stod sterkere i sør.

 

For mer detaljer se:

Vår feltsesong er over!

I sommer startet vi en internettundersøkelse for å få kunnskap om opplevelsen til nasjonalpark-besøkende. Undersøkelsen består av et kort spørreskjema og et kart over områdene hvor deltakerne kan plassere markører som indikerer ulike naturverdier, opplevelser de har hatt og forvaltningspreferanser.

I løpet av juli og august har vi rekruttert besøkende i nasjonalparkene i Saltfjellet-Svartisen, Sjunkhatten, Breheimen og Jotunheimen til å delta i undersøkelsen. Åtte feltarbeidere deltok i arbeidet. Vi møtte 1941 besøkende hvorav 60% var nordmenn og 40% var utenlandske turister. De besøkende viste stor interesse for prosjektet og det ble mange hyggelige samtaler.

Vi vil takke alle deltakerne og alle andre vi møtte i løpet av feltarbeidet! En særlig takk til parkforvaltere, overnattingssteder og reiselivsbedrifter som hjalp oss med å forbedre rekrutteringen.

Hvis du har besøkt nasjonalparkene nevnt ovenfor og ønsker å delta i prosjektet er dette fortsatt mulig frem til 30. september 2015. Klikk på linken og fortell oss om din opplevelse:

For Jotunheimen and Breheimen à www.landscapemap2.org/southnp

For Saltfjellet-Svartisen and Sjunkhatten à www.landscapemap2.org/northnp

Bilder fra feltsesongen:

Sjoa river in Jotunheimen

Sjoa i Jotunheimen

Lake below Svartisen glacier

Svartisen

River in Saltfjellet

Saltfjellet

Forholdet mellom økosystemtjenester og arealdekke er kartlagt i området Jotunheimen, Breheimen, Sognefjorden og i Midtre-Nordland

Studiet viser at høyfjellsområder er særlig viktige for urørt og vakker natur, mens lavereliggende områder i tilknytning til bebyggelse og skog er viktige for lokal identitet og stedstilhørighet. Områder med skog er betydningsfulle for en rekke naturverdier, både knyttet til friluftsliv og selvforsyning. Studiet viser også at overføring av lokale naturverdier fra nord til sør basert kun på arealdekke gir dårlige resultater.

 

For mer detaljer se:

Miljø 2015

Vår PhD-student Sigrid Engen deltok i Miljø 2 015 møte sammen med andre studenter. Sjekk det i linken nedenfor!

http://www.forskningsradet.no/prognett-miljo2015/Nyheter/Presenterte_resultater_med_stor_faglig_bredde/1254009311082

Eiendomsforhold er viktigere enn vern når det gjelder fordelingen av økosystemtjenester i landskapet

Det viser analyser basert på en internettkartlegging av økosystemtjenester (økosystemenes direkte og indirekte bidrag til menneskelig velferd) utført av lokalbefolkningen i området Jotunheimen, Breheimen og Sognefjorden. Friluftsliv og vakker natur var de naturverdiene som var hyppigst kartlagt i hele området, og disse var ikke assosiert med verken eiendom eller verneområder. Bygdeallmenning var særlig viktig for jakt og fiske, statsallmenning var mer assosiert med biologisk mangfold og urørt natur; verdier som generelt forbindes med verneområder, mens landområder dominert av privat eiendom var knyttet til et større mangfold av verdier, der spesielt nærområder ble assosiert med kulturelle verdier og identitet samt høstingsbaserte aktiviteter som bær og sopp sanking. De hyppigst markerte ønskene for fremtidig utvikling var å øke rovdyruttak, å øke fiskemuligheter, å redusere snøskuterkjøring og å øke turistfasiliteter. Mest motstridende interesser for forvaltningspreferanser finnes på privat eiendom, mens områder med Skjåk bygdeallmenning, som i tillegg også er vernet, har lavest konfliktpotensial, viser studiet.

For mer detaljer se: