Om oss

CultEs har et tverrfaglig og internasjonalt team bestående av forskere med forskjellige bakgrunner. Dette gir oss et bredt spekter av kunnskap og ferdigheter som vil brukes i et felles prosjekt. Medlemmene av CultEs har erfaring fra flere land og områder (f. eks. sirkumpolare land, Nord America, Polen, Australia), noe som gir teamet et bredt perspektiv.


Vera Hausner

Prosjektleder
Norges arktiske universitet

Prosjektlederen har betydelig erfaring fra tverrfaglige og internasjonale samarbeid i det NCR-finansierte prosjektet TUNDRA (Russland, Canada, Norge og Alaska) som inkluderte et stegvis design for å integrere økologi, økonomi og naturforvaltning i økosystemtjenesteforskning. Vera Hausner har jobbet med PPGIS-kartlegging i samfunn på Varangerhalvøya og med reindriften i prosjektet Økosystem Finnmark.


Greg Brown

University of Queensland

Greg Brown har stor erfaring med naturforvaltning og involveringen av allmennheten i forvaltningsspørsmål. Han vil lede arbeidet med PPGIS og arealplanlegging.


Per Fauchald

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Per Fauchald vil jobbe med romlig modellering, økosystemøkologi og integrerte analyser. Han har stor kompetanse innenfor romlig og statistisk modellering og design av økologiske studier.


 Christopher Monz

Utah State University

Christopher Monz vil analysere påvirkninger og forstyrrelser fra rekreasjonbruk og turisme. I tillegg til å utvikle online-kurset vil han bidra til modellering og design av arbeidspakkene.


Lennart Nilsen

Norges arktiske universitet

Lennart Nilsen vil jobbe med GIS-kartlegging, biodiversitet av planter og funksjonelle grupper. Han har bygget opp GIS-databasene på fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi på Norges arktiske universitet, og har erfaring med fjernmåling.


Alma Thuestad

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

Alma Thuestad vil jobbe med GIS-databaser og kartlegging av menneskelig bruk. Hun har erfaring med fjernmåling


Sigrid Engen

Norges arktiske universitet

Sigrid har bachelor i biologi og master i økologi fra UIT som ble avsluttet våren 2010. Etter endt master gikk arbeidet over i en vitenskapelig assistentstilling hos Norsk Polarinstitutt (NP) i et par år, etterfulgt av et engasjement på Norsk Institutt for Naturforskning (NINA). I CultEs vil Sigrid arbeide med en PhD som tar for seg reformen fra 2009 der forvaltningsansvaret for norske verneområder ble desentralisert til lokale styrer. Oppgaven har arbeidstittelen “Forene lokal bruk med vern i norske verneområder. En undersøkelse av lokal-basert forvaltning med en økosystemtjenestetilnærming“, og er finansiert av Norges Forskningsråd.


Eiliv Lægreid

Norges arktiske universitet

Eiliv Lægreid er en vitenskapelig assistent ansatt i LINKAGE, et annet prosjekt som overlapper med CultEs. Innenfor CultEs har arbeidet mest gått ut på å identifisere passende studieområder og å arbeide med rekruttering av deltagere.


Lorena Munoz

Norges arktiske universitet

Lorena tok en bachelorgrad i miljøvitenskap ved The University of Basque County (Spania). Hun flyttet til Norge for å fullføre en mastergrad i biologi ved Norges arktiske universitet. Mastergraden besto av analyser av forvaltningsplaner i alpine soner.

Lorena har nylig startet sin PhD på naturbasert turisme i verneområder kalt «Nature based tourism in protected areas: tradeoffs and synergies among cultural ecosystem services» (finansiert av Norges arktiske universitet). Den vil adressere de viktige utfordringene som følger med økt naturbasert turisme i verneområder.