Linkage

LINKAGE er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Arktiske Unviersitet i Tromsø ,Polish Academy of Sciences, og Samfunnsvitenskapelig Fakultet ved Adam Mickiewcz Universitet I Poznan, Polen (AMU). Prosjektet er finansiert av det Polsk-Norske programmet I Norges Forskningsråd.

I Norge er forvaltningen av naturområder overført til lokale institusjoner. I Polen er den stort sett toppstyrt, med lite rom for innflytelse for enkeltpersoner. Felles for begge landene er et ønske om å involvere allmennheten i beslutningsprosesser. Vi tester ut internettkartlegging som et verktøy for å oppnå mer bred deltakelse i de to ulike landene.. Ulik bruk av områder samt ulike ønsker til forvaltningen vil kunne avdekke hvilke steder som har sterk betydning for folk, hvorfor de har sterk betydning og potensielle interessekonflikter.

Å evaluere nytten av forskjellig teknologi er et delmål i denne studien, og i Norge har vi høy tilgang til internett mot Polens betydelige lavere tilgang. Dette vil være med på å gi et fint sammenligningsgrunnlag mellom de to landene.

I tillegg til kartlegging vil det være et mål å identifisere forskjellene i styresettet for naturområdeforvaltning mellom Norge og Polen. Forvaltningen av naturområder er kanskje mer desentralisert i Norge, men hvor ligger de konkrete forskjellene? Ulikhetene som avdekkes vil kunne brukes til å vurdere potensialet for inkluderingen av mer allmenn deltagelse i beslutningsprosessene i de to landene.

Etter folket har kartlagt «sine» områder og naturforvaltningens strukturer er gjennomgått vil man sitte igjen med kunnskap om både bruk, forvaltningsønsker og indikasjoner på hvor en mer innflytelsesrik allmenhet passer inn. Prosjektet vil da kunne komme med praktisk informasjon for forvaltningen av verdifulle naturområder, hvor alternative styresett med høyere deltagelse av allmennheten vil være i fokus.