Kritiske perspektiver på og i kulturskole

Utvidet frist for påmelding: 15.september

 

Nordisk nettverk for kulturskolerelatert forskning og UiT – Norges arktiske universitet, Norges Arktiske Universitetsmuseum og Akademi for kunstfag, Musikkonservatoriet inviterer til konferansen:

Cutting Edge Kulturskole, 2019: Kritiske perspektiver på og i kulturskole

De store og raske endringene i det politiske og sosiale klimaet i Europa og andre deler av verden gjør det nødvendig å stille spørsmålet om hvordan vi ivaretar felles verdier og et inkluderende samfunn. Fremveksten av populistiske og autoritære politiske krefter, økologiske trusler og en økende sosio-økonomisk ulikhet tydeliggjør at man i dag i større grad må betrakte skole og utdanning som en arena for positiv samfunnsendring. Det blir stadig mer utfordrende å forberede den kommende generasjonen til et menings- og ansvarsfullt liv. 

Er det, på grunn av det nye klimaet i Europa, behov for et fornyet syn på kulturskolen? Er kritiske perspektiver på kunstpedagogikk og kulturskole noe vi må ta tak i? Har vi behov for kritiske perspektiver på og i kulturskolen?  Kritisk-pedagogiske perspektiver fra Freire-tradisjonen har fått fotfeste i drama- og teaterfagene, mens tankegodset fremdeles gis lite oppmerksomhet i fag som musikk- og dansepedagogikk og i kunst- og håndverksfag. Med #CEK2019 ønsker vi å utfordre og undersøke kulturskolens potensiale som en arena for barn og unges læring og utvikling gjennom kritiske perspektiver.

Forskningskonferansen vil bli holdt ved UiT – Norges arktiske universitet, Musikkonservatoriet. Krognesveien 33 i Tromsø, 3 og 4. oktober 2019. Norsk kulturskoleråd  inviterer til praksisutviklende konferanse 2. oktober 2019.

Nordisk nettverk for kulturskolerelatert forskning har til intensjon å styrke  samarbeid om forskning mellom ulike fag-, yrkes- og utdanningsfelter og  forskningsmiljøer som på forskjellige vis tangerer kulturskole.

Call for abstracts, Frist: 12. April 2019 

Du kan sende abstract til følgende presentasjonsformat, merk hvilket format du ønsker:

 • Paper. (20 min presentasjon, 10 min tilbakemelding/diskusjon) Dette inkluderer tradisjonelle, vitenskapelige paper såvel som kunstneriske, performative paper. Hvert paper vil få tilbakemelding fra en forberedt respondent.
 • Symposium. (45 min+ 10 min til diskusjon) Dette er flere paper som henger sammen i et større prosjekt. Forberedt respons
 • Konsertforedrag, Pecha Kucha, performative lecture el.l. 
 • Poster. Posterne kan gjerne henges opp allerede på førkonferansen den 2.10, men vil bli gitt tid i programmet 3. eller 4.
 • Rundbordsdiskusjon. (45 min, ingen respondent). Dette er et format der en inviterer til diskusjon rundt et oppgitt tema.
 • Praksispresentasjoner beregnet for Kulturskolerådets førseminar den 2. oktober. Lenke til førkonferansen

Abstract (sammendrag av det du vil presentere, 300-500 ord, skandinavisk eller engelsk) sendes på epost til cuttingedge@ilu.ntnu.no. Merk mailen med ‘Abstract til Cutting Edge 2019’.

Viktige datoer:

 • 12 april 2019: Frist for å sende inn abstracts
 • 15. august 2019: Frist for innsending av endret abstract som skal legges på konferansens webside (frivillig)
 • 5. september 2019: Siste frist for påmelding
 • 15. september 2019: Frist for innsending av utvidet abstrakt eller fullt paper (frivillig)
 • 2. oktober 2019: Norsk kulturskoleråds praksisutviklende konferanse
 • 3. og 4. oktober 2019: Cutting Edge Kulturskole 2019 – konferanse

 

ENGLISH TEXT

CRITICAL PERSPECTIVES CONCERNING AND WITHIN

SCHOOLS OF MUSIC AND ART

The Nordic Network for Music and Art School Related Research and UiT – The Artic University of Norway, The Arctic University Museum of Norway and Academy of Fine Arts, Conservatory of Music – issue the following conference invitation:

Cutting Edge Kulturskole, 2019: critical perspectives concerning and within schools of music and art (Kulturskole).

The substantial and rapid changes within the political and social climate of Europe and other parts of the world make it necessary to address the question of how we can maintain common values and an inclusive society.  The growth of popularist and authoritarian political forces, ecological threats and an increasing socio-economic disparity makes it clear that there is today an increasing need to regard schools and education as an arena for positive social change. It is becoming ever more challenging to prepare the coming generation for a meaningful and responsible life.

Is there, on account of the new political climate within Europe, a need for a renewed vision of schools of music and art?  Do we need to deal with critical perspectives on art pedagogy and schools of music and art? Is there a need for critical perspectives concerning and within schools of music and art? Critical-pedagogical perspectives from the Freire tradition have gained a footing in drama and theatre subjects, but this way of thinking is still awarded little attention in music and dance pedagogy and in the arts and crafts. Through #CEK2019 we wish to address and investigate the potential of the “Kulturskole” as a learning arena for children and youth through critical perspectives.

The research conference will be held at UiT – The Artic University of Norway, Music Conservatoire, Krognessveien 33 in Tromsø, 3 and 4 October 2019. 

The Norwegian Council for Schools of Music and Performing Arts (AKA Kulturskolerådet) invites participants to a practice-development conference on 2 October 2019.

The intention of the Nordic Network for Music and Art School Related Research is to strengthen research cooperation around the various disciplines, professions and fields of education which in some way relate to schools of music and art (kulturskole).

Call for abstracts. Deadline: 12 April 2019 

You may submit an abstract in respect of the following presentation formats. Please indicate the desired format:

 • (20 min. presentation, 10 min. response/discussion). This includes traditional academic papers as well as artistic, performative papers. Each paper will receive a prepared response from a respondent.
 • (45 min. + 10 min. for discussion). This consists of several related papers within a larger project. Prepared response.
 • Lecture recital, Pecha Kucha, performative lecture or similar.
 • Posters can be put up before the pre-conference on 2 October, but time will be allocated to them in the programme on the 3rd or 4th.
 • Round-table discussion. (45 min; no respondent). This is a format that invites discussions around a stated topic.
 • Practice presentations intended for the pre-seminar on 2 October. Link to the pre-conference.

Abstract is to be sent by email to cuttingedge@ilu.ntnu.no.

Mark the email ‘Abstract to Cutting Edge 2019’.

 Significant dates:

 • 12 April 2019: Deadline for submitting abstracts
 • 15 August 2019: Deadline for submitting revised abstracts that are to be published on the conference website (voluntary)
 • 5 September 2019: Application deadline for participants
 • 15 September 2019: Deadline for submitting extended abstracts or complete papers (voluntary)
 • 2 October 2019: Norwegian Council for Schools of Music and Performing Arts practice-development conference
 • 3 and 4 October 2019: Cutting Edge Kulturskole 2019 conference