Administratorguide for DataverseNO

Målgruppe: DataverseNO-arkivforvaltarar på UiT

Brukar- og tilgangsadministrasjonEin registrert brukar i DataverseNO er alltid registrert som brukar av heile arkivet. For å kunna arkivera data må ein få tilgang til rett samling. Vi skil mellom brukarar med og utan Feide-konto. Innanfor kvar av desse to gruppene skil vi igjen mellom to grupper: brukarar med og utan tilknyting til ein DataverseNO-partnarinstitusjon.

Feide-brukarar

Feide-brukarar opprettar ein brukarkonto ved førstegongs innlogging via Feide. Brukarar som er tilknytte ein DataverseNO-partnarinstitusjon, får då automatisk tildelt tilgangsrettar til rett institusjonssamling. Andre Feide-brukarar får automatisk tildelt tilgangsrettar til toppnivåsamlinga. I begge tilfella kan brukarane oppretta datasett etter førstegongs innlogging. Ingen brukaradministrasjon er nødvendig. Feide-brukarar loggar alltid inn med Feide ved å velja alternativet Log in or sign up with your institutional account.


Brukarar utan Feide

Brukarar utan Feide-brukarkonto kan søkja om å få oppretta ein DataverseNO-brukarkonto via eit registreringsskjema i Google. Dei må då velja kva arkiv dei vil få tilgang til (t.d. TROLLing, UiA Open Research Data). Når Google-skjemaet er fylt ut, blir det sendt ein e-post til researchdata@hjelp.uit.no med brukardetaljane. Etter avklaring med forvaltaren av den aktuelle samlinga opprettar DataverseNO-administrator ein brukarkonto på vegner av den nye brukaren og ordnar tilgang til rett samling. Rettleiingar på oppretting av brukarkonto og tildeling av tilgangsrettar til samlinga finn du nedanfor. Den nye brukaren vil få tilsendt ei automatisk melding når brukarkontoen er oppretta. Brukarar utan Feide må bruka innloggingsalternativet Other options – Username/Email.

Oppretta brukarkonto på vegner av ny brukar (utan Feide-konto):

 1. Logg ut av DataverseNO.
 2. Gå til «Sign Up» i DataverseNO ved å klikka på denne direktelenkja.
 3. Fyll ut, og send inn skjemaet på vegner av den nye brukaren. Bruk brukarinformasjonen som er blitt send til researchdata@hjelp.uit.no.
 4. Når kontoen er oppretta, er du automatisk innlogga som den nye brukaren. Logg ut.
 5. Gje den nye brukaren tilgang til rett arkiv: Logg inn som administrator/deg sjølv, gå til rett subdatavers, og legg den nye brukaren til i rettigheitsgruppa for vanlege brukarar (t.d. NMBU Dataset Creator); sjå avsnittet Gje brukar tilgang til rett samling i Administratorguide for samlingar.
 6. Gje beskjed til forvaltar av den aktuelle samlinga om at den nye brukaren er oppretta og har fått tilgang til samlinga.

Den nye brukaren får automatisk tilsendt ei melding om at han/ho er blitt tildelt rettigheit til å oppretta datasett. Brukar bør endra passord etter første innlogging.


Brukarar på test.dataverse.no

Vi kan bruka test.dataverse.no til opplæring og testing. Feide-brukarar loggar inn med Feide. Dersom brukarar utan Feide-konto skal få tilgang til testbasen, så kan samlingsadministrator be DataverseNO-administrator om å oppretta ein brukarkonto på vegner av testbrukar. DataverseNO-administrator bruker då denne direktelenkja for oppretting av brukarkonto på test. Etter oppretting av kontoen, må du logga ut igjen, og tildela den nye brukaren rettigheiter til rett subdatavers; sjå avsnittet Gje brukar tilgang til rett samling i Administratorguide for samlingar. Du bør hugsa og informera samlingsadministrator om brukarnamnet og passordet til den nye brukaren. NB! Innhald og brukarkontoar i testbasen kan bli sletta ved versjonsoppgraderingar av Dataverse.


Når ein norsk UH- eller forskingsinstitusjon blir partnar i DataverseNO, så må ein endra tilgangen til brukarane frå denne institusjonen. Før institusjonen blei partnar, hadde brukarane frå institusjonen tilgang på rot. Når institusjonen blir partnar, får dei oppretta ei eiga institusjonssamling under DataverseNO. Brukarane frå den nye partnarinstitusjonen må no få automatisk tilgang til denne nye institusjonssamlinga, og dei må få fjerna tilgang til rot. Dette skal ordnast av DataverseNO-admin på følgjande måte:

Slett tilgang til rot:

 1. Gå til DataverseNO/rot, klikk på Edit, og vel Permissions.
 2. Klikk på Users/Groups.
 3. Leit opp den aktuelle rettigheitsgruppa (t.d. nmbu.no) ved å scrolla gjennom lista eller med hjelp av Ctrl+F, og klikk på Remove Assigned Role.

Legg til tilgang til ny institusjonssamling:

 1. Gå til rett institusjonssamling (t.d. NMBU Open Research Data), klikk på Edit, og vel Permission.
 2. Klikk på Users/Groups.
 3. Klikk på Assign Roles to Users/Groups.
 4. Leit opp og vel den aktuelle rettigheitsgruppe i søkjefeltet (Users/Groups) (t.d. nmbu.no) (NB! Dersom institusjonen manglar rettigheitsgruppe, må ei slik opprettast på rot.).
 5. Vel rolla Dataset Creator, og klikk på Save Changes.

Flytting av datasett når institusjon blir DataverseNO-partnar

System-admin må flytta eventuelle datasett som forskarar på den nye partnarinsitusjonen har oppretta under rot, til den nye institusjonssamlinga.


Oppdatering av kontaktinformasjon på info.dataverse.no

Når ny partnarinstitusjon er på plass, må DataverseNO-admin oppdatera kontaktinformasjon på info.dataverse.no:


Oppdatering av Google-registreringsskjema

Når ny partnarinstitusjon er på plass, må DataverseNO-admin leggja til den nye samlinga som alternativ i Google-registreringsskjemaet (både som akryssingsboks og i skriptet). Brukarnamn (uit.open.data) og passord ligg i UB sin passorddatabase.


OAI-PMH-sett for hausting

Når ei ny samling er oppretta, må ein også laga eit OAI-PMH-sett for den nye samlinga. For å oppretta eit slikt sett klikk på brukarnamnet ditt øvst til høgre i DataverseNO, og vel Dashboard. I boksen Harvesting Server klikk på Manage Server. Klikk på Add Set, og fyll ut felta. For NTNU Open Research Data ser dette t.d. slik ut:

Definition Query: subtreePaths:»/5622″
Name: ntnu
Description: Harvesting Set for NTNU Open Research Data

parentId får ein på følgjande måte: Logg inn på dataverse.no. Naviger til den aktuelle samlinga, klikk på Edit, og vel Permissions. parentId blir no vist heilt til slutt i URL-en (t.d. «id=5622» for NTNU Open Research Data).

Adressa som skal brukast til hausting blir då slik (t.d. for NTNU Open Research Data):
https://dataverse.no/oai?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=ntnu
Denne adressa skal listast opp under Metadatahausting|Metadata Harvesting på sida Om|About på info.dataverse.no.

NB! OAI-PMH-settet må òg oppdaterast ved eventuell flytting av ei samling (jf. t.d. når TROLLing blei flytta til rot.)


Oppdatering av re3data-innførsel

Når ei ny institusjonssamling er oppretta, må ein oppdatera re3data-innførselen. Gå til re3data, og leit opp DataverseNO. Klikk på Submit a change request under innførselen. Informasjon om den nye institusjonssamlinga må leggjast til på to stader: i feltet Additional names i bolken General og i feltet Institutions i bolken Institutes.

Når det er oppretta ei ny spesialsamling (jf. TROLLing), så må ein vurdera å oppretta ein eigen re3data-innførsel.


Opplasting av store filer

Dersom det er behov for opplasting av fil(er) som samla sett er større enn 20 GB, men mindre enn 50 GB, så må dette avtalast med UiT. Vi kan då opna opp for dette innanfor eit avtalt tidsrom (normalt 24 timar). Kurator avklarer med forskar om når dette kan gjerast, og avtaler med UiT via researchdata@hjelp.uit.no. Etter at tidsperioden har utløpt, så går Dataverse tilbake til standard øvre grense for opplasting på 20 GB.

Dersom det er behov for opplasting av fil(er) som samla sett er større enn 50 GB, så må det gjerast som ein importjobb og ikkje som opplasting via grensesnittet til Dataverse.

UiT lagar eit skript (program) for import av store filer. Etter at import er gjennomført, så må forskar bli tildelt eigarskap/rettigheiter til datasettet (v/admin), og metadata må leggjast på (+ eventuelle mindre filer) (v/kurator). I slike tilfelle må ein rekna med ventetid på å få jobben utført.

Enkeltforskarar utan institusjonsavtale kan i utgangspunktet arkivera data på opptil 10 GB gratis. Sjekk om det samla datavolumet er innanfor denne grensa ved å summera opp filstorleikane.


Oppgåver i samband med langtidsbevaring

DataverseNO forpliktar seg til å sikra at data som er publiserte i eit arkivverdig filformat, også kan brukast på lang sikt (jf. Preservation Policy). Som eit ledd i dette arbeidet har DataverseNO-forvaltarane ei rekkje oppgåver som er spesifiserte i Preservation Policy og Preservation Plan.


Oppdatering av tilgjengelegheitserklæringar

Frå 1. februar 2023 skal alle offentlege verksemder ha ei tilgjengelegheitserklæring på plass på sine nettstader. Ei tilgjengelegheitserklæring er ein sjølvdeklarasjon om i kva grad ei verksemd sin nettstad etterlever krava til universell utforming av IKT. Det er laga tilgjengelegheitserklæringar for nettsidene som er knytte til DataverseNO (dataverse.no, demo.dataverse.no, info.dataverse.no). Tilggjengelegheitserklæringar skal oppdaterast minst ein gang i året, og ved større endringar på nettløysinga. Avsnittet «Accessibility Statements» i DataverseNO-driftsdokumentasjonen inneheld meir informasjon om korleis tilgjengelegheitserklæringar skal lagast og oppdaterast.


Print Friendly, PDF & Email