Guide for samlingsforvaltning

Målgruppe: Samlingsforvaltarar/superbrukarar på DataverseNO-partnarinstitusjonar

Nedanfor finn du retningsliner for korleis samlingsforvaltaren/-ane) på DataverseNO-partnarinstitusjonar skal forvalta samlingar i DataverseNO. Viss du utover dette treng hjelp med eller har spørsmål kring samlingsforvaltning, ta kontakt med DataverseNO-forvaltarane på support@dataverse.no.

Målgrupper og bruksområde

DataverseNO er eit nasjonalt, generisk arkiv for opne forskingsdata. Norske forskingsinstitusjonar kan bli partnarinstitusjon i DataverseNO og får då oppretta si eiga samling. Eit slikt døme er UiA-samlinga. Vi kallar slike samlingar for institusjonssamlingar. Brukarar på Dataverse-partnarinstitusjonar arkiverer sine data i dei aktuelle institusjonssamlingane. Enkeltforskarar frå norske forskingsinstitusjonar som ikkje er partnarar av DataverseNO, arkiverer sine datasett i toppnivåsamlinga (rot) i DataverseNO. I enkelte tilfelle kan det vera aktuelt å oppretta samlingar som ligg under institusjonssamlingar der ein kan samla fleire datasett under ein paraply. Ansvarleg for institusjonssamling kan føreslå ei slik løysing for større forskingsprosjekt eller forskingsgrupper. Vi kallar slike samlingar for delsamlingar. Dersom fagmiljøet ønskjer det, kan vi òg oppretta samlingar som er opne for brukarar utanfor DataverseNO-partnarinstitusjonar, inkludert utanlandske brukarar. Eit slikt døme er TROLLing. Vi kallar slike samlingar for spesialsamlingar. Det er i utgangspunktet berre administratorar som kan oppretta delsamlingar og spesialsamlingar. Oppretting av spesialsamlingar må avklarast med DataverseNO på support@dataverse.no.

Dei ulike samlingane i DataverseNO skal følgja dei same reglane for kuratering av datasett (sjå kuratorguiden). Derimot skil dei tre samlingstypane seg når det gjeld brukaradministrasjon (sjå nedanfor).


Brukar- og tilgangsadministrasjonEin registrert brukar i DataverseNO er alltid registrert som brukar av heile arkivet. For å kunna arkivera data må ein få tilgang til rett samling. Vi skil mellom to hovudgrupper av brukarar: brukarar frå norske forskingsinstitusjonar og andre brukarar.

Brukarar frå norske forskingsinstitusjonar

Brukarar frå norske forskingsinstitusjonar opprettar ein brukarkonto ved førstegongs innlogging via Feide eller ORCiD (sjå DataverseNO-arkiveringsguide). Forskarar frå institusjonar som bruker Feide, bør logga inn med Feide. Feide-brukarar som er tilknytte ein DataverseNO-partnarinstitusjon, får etter førstegongs innlogging automatisk tildelt tilgangsrettar til rett institusjonssamling. ORCiD-brukarar som er tilknytte ein DataverseNO-partnarinstitusjon, må etter førstegongs innlogging i DataverseNO først verifisera institusjons-e-postadressa si før dei får tildelt tilgangsrettar til rett institusjonssamling. For brukarar frå norske norske forskingsinstitusjonar som ikkje er DataverseNO-partnarar, gjeld det same, men desse brukarane får automatisk tildelt tilgangsrettar til toppnivåsamlinga. I begge tilfella kan brukarane oppretta datasett etter førstegongs innlogging. Ingen brukaradministrasjon er nødvendig. Feide-brukarar loggar alltid inn med Feide ved å velja alternativet Your Institution, medan ORCiD-brukarar vel alternativet Other Options > ORCID. Det er også mogleg å logga inn med Azure AD, men det alternativet er pr. i dag berre brukt av Nofima. Desse brukarane vel alternativet Other Options > Nofima.


Andre brukarar

Brukarar som ikkje er tilknytte nokon norsk forskingsinstitusjon, kan oppretta ein DataverseNO-brukarkonto ved å logga inn med eduGAIN eller ORCiD (sjå DataverseNO-arkiveringsguiden). Etter første gongs innlogging, må dei søkja om å få tildelt arkiveringstilgang til ei samling i DataverseNO ved å fylla ut og senda inn eit spørjeskjema (Nettskjema). Ein kopi av skjemaet blir send til support@dataverse.no. DataverseNO-arkivforvaltaren vil då etter avklaring med forvaltaren av den aktuelle samlinga ordna tilgang til rett samling for den nye brukaren. Arkivforvaltar vil også informera den nye brukaren på e-post om at tilgang er ordna. Samlingsforvaltar får ein kopi av denne e-posten.


Brukarar på demo.dataverse.no

Vi kan bruka demo.dataverse.no til opplæring og testing. Brukaradministrering på demo.dataverse.no fungerer på same måten som for dataverse.no; sjå ovanfor. NB! Datasett i testbasen kan bli sletta ved versjonsoppgraderingar av Dataverse.


Brukarar på DataverseNO-partnarinstitusjonar får automatisk tilgang til sine respektive institusjonssamlingar. Brukarar frå andre norske UH- og forskingsinstitusjonar får automatisk tilgang til toppnivåsamlinga. Brukarar frå andre institusjonar (og brukarar frå norske forskingsinstitusjonar som skal ha tilgang til ei anna samling enn til institusjonssamlinga si), må få manuelt tildelt tilgangsrettar til rett samling før dei kan oppretta datasett i den aktuelle samlinga. Slike brukarar må søkja om arkiveringstilgang ved å fylla ut og senda inn eit spørjeskjema (Nettskjema). Dersom den nye brukaren oppfyller krava for medlemskap i den valde samlinga, så legg samlingsforvaltar (eller arkivforvaltar) vedkomande til i rettigheitsgruppa «Dataset Creator» i rett samling. Ei rettleiing på korleis ein gjer dette finn du nedanfor i avsnittet Gje brukar tilgang til rett samling.

Førespurnad om tilgang som samlingsforvaltar av institusjonssamling eller del-/spesialsamling skal koma frå ansvarleg kontaktperson på DataverseNO-partnarinstitusjonen og rettast til support@dataverse.no. Tilgang som kurator blir styrt av samlingsforvaltar.


I visse tilfelle må tilgang til ei samling (subdatavers) ordnast manuelt. Det gjeld brukarar som ikkje jobbar på norske forskingsinstitusjonar, og brukarar frå norske forskingsinstitusjonar som skal ha tilgang til ei anna samling enn til institusjonssamlinga si. Det gjeld også brukarar som skal ha kuratortilgang til ei samling. Tilgang må i desse tilfella ordnast av samlingsforvaltar (eller arkivforvaltar). Her er ei oppskrift på korleis ein gjer dette:

Tilgang for «vanlege» brukarar (deponentar):

 1. Gå til rett samling.
 2. Klikk på Edit og Groups:
 3. Klikk på Edit i gruppa [namn på samlinga] Dataset Creator:
 4. Skriv inn brukarnamn (ev. vanleg personnamn) i feltet Group Members. Du får då opp forslag med gul bakgrunn. Vel rett brukar:
 5. NB! Scroll heilt ned til botnen av lista, og klikk på Save Changes (IKKJE trykk på Enter!):

NB! Brukaren får ikkje automatisk tilsendt beskjed om at han/ho har fått tildelt rettigheiter til å oppretta datasett i det aktuelle subdataverset. Dette må gjerast manuelt på e-post.

Tilgang for kuratorar og administratorar:

Følg oppskrifta ovanfor, men i staden for rettigheitsgruppa [namn på samlinga] Dataset Creator vel du høvesvis gruppa [namn på samlinga] Curator og [namn på samlinga] Admin.


I visse tilfelle kan det bli aktuelt å tildela redigeringstilgang til eit datasett manuelt. (Bakgrunnen for dette er forklart i kuratorguiden.) Før du kan tildela nokon redigeringstilgang, må vedkomande ha oppretta ein brukarkonto i DataverseNO (sjå oppskrift i arkiveringsguiden). Når det er gjort, kan administratoren for samlinga gje redigeringstilgang til datasettet på denne måten:

 1. Gå til det aktuelle datasettet.
 2. Klikk på Edit-knappen oppe til høgre, og vel Permissions og Dataset:
 3. Klikk på Assign Roles to Users/Groups-knappen.
 4. Leit opp og vel brukaren som skal ha tilgang i feltet Users/Groups. (Dersom du ikkje får tilslag, ligg brukaren truleg ikkje i systemet enno.)
 5. Kryss av på Contributor til høgre for Role.
 6. Klikk på Save Changes.

Oppretting av delsamling eller spesialsamling

Det er mogleg å oppretta delsamlingar og spesialsamlingar under ei institusjonssamling. Oppretting av slike samlingar skal avtalast med DataverseNO-admininstrator på support@dataverse.no.


Hausting av metadata

Det er oppretta OAI-PMH-sett for hausting for alle institusjonssamlingar i DataverseNO. Adressene er lista opp i avsnittet Metadatahausting på sida Om. Dersom du har behov for andre haustesett eller spørsmål kring hausting av metadata, ta kontakt med DataverseNO på support@dataverse.no.


Print Friendly, PDF & Email