Om

På denne nettsida har vi samla informasjon om DataverseNO.

DataverseNO er ei arkivtemeste for opne forskingsdata. Tenesta er eigd av UiT Noregs arktiske universitet og drifta av Avdeling for IT og Universitetsbiblioteket ved same institusjonen. DataverseNO er basert på den opne arkivapplikasjonen Dataverse, som er utvikla og forankra ved Harvard University.

Datasett i DataverseNO er utstyrte med persistente identifikatorar (såkalla DOI, Digital Object Identifier). DOI-ar tener som unike referansar til datasett, og dei garanterer for at datasetteta er synlege i søkjetenester.

DataverseNO er ope for norske forskingsinstitusjonar og enkeltforskarar. Norske forskingsinstitusjonar kan ta i bruk DataverseNO (https://dataverse.no/) som plattform for forskarane sine som treng å arkivera og publisera opne forskingsdata, slik at dei kan referera til desse til dømes når dei publiserer forskingsresultata sine. Slike forskingsdata vil då bli gjort synlege i DataverseNO i institusjonsarkiv av typen UiT Open Research Data (https://opendata.uit.no). Institusjonar som ønskjer å testa ut tenesta, kan få tilgang til ein testversjon. Enkeltforskarar utan institusjonsavtale kan få gratis arkiveringsplass på opptil 10 GB i DataverseNO. Ta kontakt på research-data@support.uit.no dersom du treng å arkivera større datavolum.

Opplæringspakke for DataverseNO-partnarinstitusjonar
UiT er ansvarleg for opplæring og støtte til superbrukarar ved partnarinstitusjonane, medan partnarinstitusjonane har ansvar for datakuratering og brukarstøtte ved eigen institusjon.

DataverseNO-opplæringsprogrammet for superbrukarar på partnarinstitusjonar kan til dømes vera i form av eit heildagsmøte på UiT med fokus på ansvarsfordeling, system, arbeidsflyt inkl. kuratering, og opplæring. Utover det tilbyr vi Skype-møte og andre presentasjonar om DataverseNO etter ønske og avtale.

Ta kontakt med oss på research-data@support.uit.no dersom du ønskjer meir informasjon.

 

Ny brukar? Sjå avsnittet Oppretta ein brukarkonto her.

Hausting av DataverseNO:

I den grad lova tillèt det, er metadata om data publiserte i DataverseNO fritt tilgjenglege.

Arkivet kan haustast via OAI-PMH ved å bruka desse adressene:

 

Print Friendly, PDF & Email