Om DataverseNO

På denne sida har vi samla informasjon om DataverseNO.

Kva er DataverseNO?

DataverseNO (https://dataverse.no/) er eit nasjonalt, generisk arkiv for opne forskingsdata. Arkivet er eigd og forvalta av UiT Noregs arktiske universitet i tråd med FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Den tekniske infrastrukturen til arkivet er basert på den opne arkivapplikasjonen Dataverse, som er utvikla av eit internasjonalt utviklar- og brukarfellesskap leidd av Harvard University. DataverseNO er CoreTrustSeal-sertifisert.


For institusjonar

Norske forskingsinstitusjonar kan inngå avtale om bruk av DataverseNO (https://dataverse.no/) som arkiv for opne forskingsdata. Slike forskingsdata vil då bli gjorde synlege i DataverseNO i institusjonssamlingar (t.d. UiT-samlinga: https://dataverse.no/dataverse/uit). Institusjonar som ønskjer å testa ut tenesta, kan få tilgang til ein testversjon.

UiT er ansvarleg for opplæring og støtte til superbrukarar ved partnarinstitusjonane, medan partnarinstitusjonane har ansvar for datakuratering og brukarstøtte ved eigen institusjon.

Ei oversikt over dei noverande DataverseNO-partnarinstitusjonane finn du på DataverseNO-brukarstøttesida og på dette kartet.

Partnarinstitusjonar av DataverseNO får m.a. desse fordelane:

 • Forskarar på partnarinstitusjonar får tilgang til eit sertifisert arkiv som blir drifta, oppgradert og kontinuerleg vidareutvikla etter beste praksis. UiT har oppnådd og følgjer opp CoreTrustSeal-sertifisering av heile arkivet. CoreTrustSeal er eit kvalitetsstempel på pålitelege og berekraftige arkiv («trustworthy and sustainable repositories»). For å oppfylla krava til CoreTrustSeal bruker DataverseNO eitt felles sett av retningsliner for depositorar og kuratorar på tvers av partnarinstitusjonar.
 • Superbrukarar/samlingsforvaltarar på partnarinstitusjonar får opplæring og hjelp med å koma i gang med DataverseNO.
 • Samlingsforvaltarar og kuratorar på partnarinstitusjonar får kontinuerleg støtte i spørsmål knytte til arkivering og kuratering av data. Dette inkluderer rettleiing på å byggja opp lokal kurateringskompetanse på institusjonen, men også hjelp med større og/eller meir krevjande arkiveringsprosjekt t.d. i form av oppretting og tilrettelegging av delsamlingar.
 • Kuratorar på partnarinstitusjonar får tilgang til eit nasjonalt kompetansenettverk av DataverseNO-kuratorar administrert og koordinert av UiT.
 • Partnarar får tilgang til eit internasjonalt kompetansenettverk av arkivforvaltarar og kuratorar på Dataverse-baserte arkiv.

Ta kontakt med oss på support@dataverse.no dersom du ønskjer meir informasjon.


For enkeltforskarar

Enkeltforskarar utan institusjonsavtale kan få gratis arkiveringsplass på opptil 10 GB i DataverseNO. Meir informasjon om korleis du kan ta i bruk arkivet finn du her. Ta kontakt på support@dataverse.no dersom du treng å arkivera større datavolum eller ønskjer meir informasjon om DataverseNO.


Datakuratering og -langtidsbevaring

For å sikra at data som blir arkiverte i DataverseNO, er i tråd med DataverseNO sine policyar og retningsliner blir dei kuraterte av kvalifisert forskingsstøttepersonale før dei blir publiserte (sjå også avsnittet DATAKURATERING nedanfor). Datasett i DataverseNO blir utstyrte med varige identifikatorar (såkalla DOI, Digital Object Identifier). DOI-ar tener som unike referansar til datasett, og dei gjer at datasetta blir synlege i søkjetenester som t.d. B2FIND – EUDAT, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), DataCite Search, Google Dataset Search, og Oria.

DataverseNO forpliktar seg til langtidsbevaring av data som er publiserte i arkivet, i tråd med DataverseNO Preservation Policy.


Metadatahausting

Metadata om data publiserte i DataverseNO er fritt tilgjengelege under Creative Commons Universal (CC0) fristatus-erklæring.

Arkivet kan haustast via OAI-PMH ved å bruka desse adressene:

Ta kontakt med oss på support@dataverse.no dersom du ønskjer meir informasjon.


Organisering av DataverseNO


Organiseringa av DataverseNO er skissert på DataverseNO-organisasjonskartet, og forklart nærare nedanfor.

ORGANISASJONSDOKUMENT

Organiseringa av DataverseNO inkludert arkivstruktur, styring, datakuratering og brukargrupper er regulert i desse organisasjonsdokumenta:


ARKIVSTRUKTUR

Kvar partnarinstitusjon får tildelt si eiga institusjonssamling i DataverseNO. Ansvarsfordelinga mellom UiT Noregs arktiske universitet (eigar av DataverseNO) og partnarinstitusjonane er regulert i partnaravtalar.

Ein annan type samling i DataverseNO er spesialsamlingar, som kan vera prosjekt- eller fagbaserte. Slike samlingar kan vera opne for forskarar utanfor norske forskingsinstitusjonar. TROLLing – The Tromsø Repository of Language and Linguistics er ei tematisk samling, og per i dag den einaste spesialsamlinga i DataverseNO. Det er partnarinstitusjonane som er ansvarlege for sine spesialsamlingar i DataverseNO. Oppretting av spesialsamlingar må avklarast med DataverseNO.


STYRINGEigarskap

DataverseNO er eit arkiv eigd og drifta av UiT Noregs arktiske universitet. UiT tilbyr DataverseNO som ei teneste til andre institusjonar og enkeltforskarar frå forskingsinstitusjonar i Noreg.


Styre

Styret for DataverseNO har det overordna ansvaret for DataverseNO og har mandatet sitt frå leiinga ved UiT Noregs arktiske universitet.


Rådgjevande organ

Samlingar i DataverseNO kan ha sine eigne rådgjevande organ som gjev råd til samlingsforvaltar og til styret for DataverseNO om overordna aspekt ved drifta og utviklinga av gjeldande samling, men også heile DataverseNO. Brukargruppene kan ta opp saker med det rådgjevande organet for den gjeldande samlinga ved å ta direkte kontakt med dei. Per i dag er TROLLing den einaste samlinga i DataverseNO som formelt har oppretta eit rådgjevande organ, TROLLing Scientific Advisory Board. TROLLing Scientific Advisory Board gjev råd til TROLLing-samlingsforvaltarane.

Drifta av institusjonssamlingar er integrert i forskingsstøttetenestene og forankra i institusjonsleiinga på dei ulike DataverseNO-partnarinstitusjonane. Kvar partnarinstitusjon har prosedyrar og møteplassar på plass der forskingsstøtteeiningar, som t.d. universitetsbiblioteket, diskuterer saker med representantar frå dei ulike brukargruppene på institusjonen. Tilbakemeldingar frå slike diskusjonar blir formidla vidare til forvaltarane av institusjonssamlingane i DataverseNO. Samlingsforvaltarane på si side diskuterer råd og tilbakemeldingar frå brukargruppene til institusjonssamlinga og ev. spesialsamlingar i DataverseNO-brukarforum. Dette rådgjevande organet, illustrert med den blå boksen i midten av bolken STYRING på organisasjonskartet for DataverseNO, består av representantar frå alle DataverseNO-partnarinstitusjonane (som regel institusjonssamlingsforvaltarar) og DataverseNO-arkivforvaltarane. Medlemene i DataverseNO-brukarforum møtest minst to gonger i året for å diskutera saker som gjeld organiseringa av DataverseNO inkludert styring, policyar og retningsliner, arkivstruktur og drift (inkl. funksjonalitet), datakuratering og tilbakemeldingar frå brukargrupper. DataverseNO-arkivforvaltarane formidlar forslag og råd frå DataverseNO-brukarforum vidare til styret for DataverseNO og institusjonssamlingsforvaltarane.


ForvaltningDataverseNO-arkvivforvaltning

Forvaltninga og den daglege drifta av DataverseNO blir utført av tilsette ved UiT Noregs arktiske universitet, som ein del av dei regulære arbeidsoppgåvene deira.

DataverseNO blir forvalta av DataverseNO-tenesteteamet, som består av tilsette på Universitetsbiblioteket og IT-avdelinga ved UiT. Dei har ansvar for vedlikehald, utvikling og dagleg drift av DataverseNO, inkludert DataverseNO sine policyar og retningsliner, kommunikasjon med styret for DataverseNO, kommunikasjon med og opplæring av samlingsforvaltarar, organisering av DataverseNO-brukarforum, konfigurering av arkivet, oppretting av institusjonssamlingar og spesialsamlingar, brukaradministrasjon, implementering av ny funksjonalitet og nye prosedyrar, planlegging av langtidsbevaring, og sertifisering av DataverseNO. Dei er i tillegg ansvarlege for forvaltninga av toppnivåsamlinga i DataverseNO, og kontakt med det internasjonale utviklar- og brukarmiljøet til Dataverse.


Forvaltning av samlingarInstitusjonssamlingar

Forvaltarar av institusjonssamlingar i DataverseNO er ansvarlege for forvaltninga og den daglege drifta av samlinga i samsvar med DataverseNO-policyar og -retningsliner, inkludert brukaradministrasjon, opplæring av og kommunikasjon med datakuratorar, kommunikasjon med DataverseNO-forvaltarar, kommunikasjon med leiinga og brukargrupper på partnarinstitusjonen, og representasjon av institusjonssamlinga i DataverseNO-brukarforum.


Spesialsamlingar

Forvaltarar av spesialsamlingar har mykje av dei same oppgåvene som forvaltarar av institusjonssamlingar, men avgrensa til omfanget av samlinga. Dei kommuniserer med det rådgjevande organet for samlinga dersom eit slikt finst. Per i dag er TROLLing den einaste spesialsamlinga i DataverseNO.


DATAKURATERING

Datakuratering er utført av forskingsstøttepersonale på DataverseNO-partnarinstitusjonane. Data som blir arkiverte i toppnivåsamlinga, blir kuraterte av kuratorar på UiT Noregs arktiske universitet (eigar av DataverseNO). Datakuratorar er tilsette på partnarinstitusjonane, som regel på biblioteket til institusjonen. Datakuratorar sørgjer for at arkiverte data i kvar samling i DataverseNO (inkl. på toppnivå) er kurarterte i tråd med DataverseNO-policyar og –retningsliner, og i tråd med beste-praksis-tilrådingar og behov frå dei aktuelle brukargruppene. Kuratorane kommuniserer med dei ulike brukargruppene som er representerte i dei ulike samlingane. Dette skjer under kurateringa, men også gjennom andre kanalar og forum. Kuratorar kommuniserer også med samlingsforvaltarane sine og med kuratorar av andre samlingar i DataverseNO gjennom DataverseNO-kompetansenettverket. Dette nettverket av DataverseNO-kuratorar dekkjer dei ulike aspekta ved datakuratering, inkludert metadata, filformat og lisensiering. I tillegg til å fremja kunnskaps- og erfaringsutveksling, sørgjer dette nettverket òg for at kurateringspraksis på tvers av arkivet er i samsvar med DataverseNO sine policyar og retningsliner, og det bidreg til å samkøyra kurateringspraksis på tvers av institusjonssamlingar som inneheld data frå same eller nærskylde fag.


BRUKARGRUPPER


Ettersom DataverseNO tilbyr open og gratis tilgang til samlingane sine, så består brukargruppa av arkivet både av dei som bidreg med data og dei som gjenbruker data. Databrukarane er primært forskarar og forskingsinstitusjonar, men også andre samfunnsaktørar som er avhengig av tilgang til kunnskap, t.d. journalistar, lærarar, næringslivet og samfunnet for øvrig. Kommunikasjonen mellom databrukarar og arkivet føregår først og fremst gjennom kontaktpersonen for kvart datasett, og gjennom kontaktinformasjonen for kvar enkelt samling.

I ein meir snever forstand kan vi beskriva brukargruppa av DataverseNO som dei gruppene som i tillegg til å vera databrukarar også bidreg med data til arkivet. Som skissert på DataverseNO-organisasjonskartet så kan vi dela desse brukargruppene inn i tre hovudkategoriar:

 1. forskarar frå norske forskingsinstitusjonar som er partnarar av DataverseNO
 2. forskarar som jobbar innanfor ramma til ei spesialsamling i DataverseNO
 3. forskarar frå norske forskingsinstitusjonar som ikkje er partnarar av DataverseNO

Kvar samling er organisert på ein måte som sikrar at behova til den gjeldande brukargruppa er ivaretekne i størst mogleg grad.

Dei noverande partnarinstitusjonane driv forsking innanfor følgjande fagområde (per februar 2020):

 • Høgskolen i Innlandet (https://www.inn.no/forskning): anvendt økologi, audiovisuelle medium og kreativ teknologi, bioteknologi, film, helse- og sosialvitskap, landbruksfag, lærarutdanning og pedagogikk, samfunnsvitskap, økonomi.
 • Høgskulen på Vestlandet (https://hvl.no/forsking/): helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, lærarutdanning, kultur og idrett, økonomi og samfunnsvitskap.
 • NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (https://www.nmbu.no/forskning): biovitskap, økonomi, kjemi, bioteknologi, matvitskap, landskap og samfunn, miljøvitskap, naturforvaltning, realfag og teknologi, veterinærvitskap.
 • Nord universitet (https://www.nord.no/no/forskning/): biovitskap og akvakultur, lærarutdanning, kunst- og kulturfag, samfunnsvitskap, sjukpleie og helsevitskap, økonomi.
 • NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (https://www.ntnu.no/forskning): arkitektur og design, humaniora, informasjonsteknologi og elektroteknikk, ingeniørvitskap, medisin og helsevitskap, naturvitskap, samfunns- og utdanningsvitskap, økonomi.
 • UiT Noregs arktiske universitet (https://uit.no/forskning): biovitskap, fiskeri, økonomi, humaniora, samfunnsvitskap, lærarutdanning, ingeniørvitskap og teknologi, naturvitskap og teknologi, helsevitskap, rettsvitskap, kunstfag.
 • Universitetet i Agder (https://www.uia.no/forskning): helse- og idrettsvitskap, humaniora og pedagogikk, kunstfag, samfunnsvitskap, teknologi og realfag, økonomi.
 • Universitetet i Bergen (https://www.uib.no/forskning): humaniora, kunst, musikk og design, rettsvitskap, matematikk og naturvitskap, medisin, psykologi, samfunnsvitskap.
 • Universitetet i Stavanger (https://www.uis.no/#Forskning): helsevitskap, samfunnsvitskap, tekniske fag, naturvitskap, utdanningsvitskap, humaniora, utøvande kunstfag, økonomi.

I det daglege arbeidet er det DataverseNO-kuratorar som imøtekjem behova til brukargruppene til arkivet. Kuratorane for institusjonssamlingane jobbar ved same institusjonen som brukargruppene til samlinga, og dei kommuniserer tett med desse brukargruppene også om andre spørsmål kring forskingsstøtte, t.d. datahandteringsplanar, publisering med open tilgang, prosjektsøknader og litteratursøk.

Medlemer av brukargruppene kan koma i kontakt med kuratorar på fleire måtar, t.d. ved å deponera eit datasett i ei relevant samling, ved å kontakta dei på adressa som er oppført på brukarstøttesida til DataverseNO, ved å kontakte dei på arrangement og møte organiserte mellom forskingsstøttetenester og forskarar ved heimeinstitusjonen deira, eller ved å kontakta dei på arrangement og møte organiserte av nettverk som dei som er nemnde ovanfor.

Medlemer av brukargruppene kan òg kommunisera med forvaltarane av institusjonssamlingar i DataverseNO. Det skjer t.d. når forskarar ønskjer å diskutera etablering av ei samling under institusjonssamlinga si. I slike tilfelle blir spørsmål om datahandtering grundig diskutert mellom institusjonssamlingsforvaltarar og ‑kuratorar, og medlemmer av den aktuelle brukargruppa. DataverseNO-arkivforvaltarar kan òg konsulterast i slike diskusjonar.

Samlingar i DataverseNO kan òg ha eigne rådgjevande organ som gjev råd til samlingsforvaltarar så vel som til styret for DataverseNO om overordna aspekt ved drift og utvikling av den enkelte samlinga og av heile arkivet. Brukargrupper kan ta opp overordna og generelle problemstillingar med representantar frå det rådgjevande organet for den aktuell samlinga ved å kontakta dei direkte. Per i dag er det bare TROLLing som har formelt oppretta eit rådgjevande organ, TROLLing Scientific Advisory Board. TROLLing Scientific Advisory Board gjev råd til forvaltarane av TROLLing.

Drifta av institusjonssamlingar er ein del av forskingsstøttetenestene og den institusjonelle leiinga ved DataverseNO-partnarinstitusjonar. Partnarinstitusjonar har veletablerte arenaer der forskingsstøtteeiningar, t.d. universitetsbiblioteket, diskuterer spørsmål og utfordringar med representantar frå dei ulike forskingsmiljøa ved institusjonen. Tilbakemeldingar frå slike diskusjonar er formidla vidare til forvaltarane av institusjonssamlinga. Forvaltarane av institusjonssamlingane på si side diskuterer råd og tilbakemeldingar frå sine brukargrupper med det rådgjevande organet for DataverseNO. Dette organet, illustrert med den blå ruta i midten av bolken STYRING på DataverseNO-organisasjonskartet, består av representantar frå alle DataverseNO-partnarinstitusjonar (vanlegvis samlingsforvaltarar) og arkivforvaltarane av DataverseNO.


Vidare lesnad

Artikkelen nedanfor beskriv nærare korleis DataverseNO fungerer, og korleis arkivet stør opp om FAIR-prinsippa.

Conzett, Philipp. 2020. «DataverseNO: A National, Generic Repository and Its Contribution to the Increased FAIRness of Data from the Long Tail of Research». Ravnetrykk, nr. 39: 74–113. https://doi.org/10.7557/15.5514.

Ta kontakt med oss på support@dataverse.no dersom du ønskjer meir informasjon om DataverseNO.

Ny brukar? Sjå avsnittet Oppretta ein brukarkonto her.

Print Friendly, PDF & Email